∞∞fifi  μμOOCC ÛÛÙÙËËÓÓ ¶ ¶ÂÂÈÈÚÚ·ÈÈÒÒ˜ · ˜ ‰‰¿ÓÓÂÂÈÈ· ¿ · ıı˘ÁÁ·ÙÙÚÚÈÈÎ΋‹˜ ˘ · ˜ ÙÙˢ ˜ ª ªIIGG

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Κλασική μ ρ'ή αναδιάρθρωσης δανειακής απαίτησης απ τελεί η συμ'ωνία της Τράπε1ας Πειραιώς με την Marfin In­vest­ment Group (MIG), σύμ'ωνα με διευκρινιστική ανακ ίνωση της Τράπε1α Πειραιώς, στην π ία σημειώνεται τι απ κτά έναντι 165 εκ. ευρώ, δάνεια και τίτλ υς α7ίας 325 εκ. ευρώ, “καταγρά' ντας σημαντικές υπερα7ίες, ενισ ύ ντας ταυτ ρ νως τη ρηματ ικ ν μική διάρθρωση τ υ μίλ υ MIG”.

Επιπλέ ν, η Τράπε1α Πειραιώς ανα'έρει τι μετά απ σ ετική συμ'ωνία με την Τράπε1α Κύπρ υ, μετα ι άστηκαν τελικώς στην Τράπε1α Πειραιώς δυ δανειακές συμ άσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB) ύψ υς 75 εκ. ευρώ και 250 εκ. ευρώ αντίστ ι α έναντι τιμήματ ς 165 εκ. ευρώ για τις π ίες υπήρ7ε σ ετική εκκρεμ τητα ανα' ρικά με τ κατά π σ ν περιλαμ άν - νταν στην αρ ική περίμετρ της ε7αγ ράς των καταστη- μάτων των κυπριακών τραπε1ών στην Ελλάδα.

Η συναλλαγή με την MIG, σύμ'ωνα με την Πειραιώς, “εντάσσεται στ πλαίσι της δια είρισης των υ'ισταμένων δανειακών συμ άσεων τ υ μίλ υ MIG, με στ τ ν ε7 ρθ λ γισμ τ υ δανειακών υπ ρεώσεων τ υ μίλ υ, γεγ ν ς π υ τ υ πρ σδίδει περαιτέρω στρατηγική ευελι7ία, διασ'αλί1 ντας ταυτ ρ να τα συμ'έρ ντα των πιστωτριών τραπε1ών π υ συμμετέ υν στη ρηματ δ τηση τ υ μίλ υ MIG, μετα7ύ αυτών και της Τράπε1ας Πειραιώς”.

“Η συμ'ωνία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσ υσης της ιωσιμ τητας των πρ ληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών ε7ασ'αλίσεων, με γνώμ να την πρ - σθήκη α7ίας για τ υς μετ υς της Τράπε1ας Πειραιώς”, ανα'έρει η Τράπε1α.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.