∫ÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Î·È ∫·Ù·ÚÚ‡ÛÂȘ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Επ’ ευκαιρίας της μερικής κατάρρευσης π λυκατ ικίας στην Λεω' ρ Κέννετυ στην Λευκωσία, επανερ μαστε επί τ υ θέματ ς της μη συντήρησης κτιρίων. Βέ αια η π λυκατ ικία αυτή κάπ ι πρ λημα θα έ ει, δι τι είναι η δεύτερη ' ρά (η πρώτη πριν απ 2025 ρ νια π υ έπεσε ένα μπαλκ νι) και έγιναν τ τε ι σ ετικές επιδι ρθώσεις.

Η λη άση τ υ πρ λήματ ς ρίσκεται στην μη συντήρηση των κτιρίων, εκτ ς απ τα τυ ν ανύπαρκτα σ έδια, επί λεψη και ακατάλληλα υλικά (θα σας ανα'έρ υμε στ μέλλ ν την περίπτωση εν ς Λεμεσιαν ύ αρ ιτέκτ να και εν ς Λευκωσιάτη, π υ πρώτ ς δεν ή7ερε καν π υ ήταν η π λυκατ ικία π υ ανεγείραμε και δεύτερ ς δεν γνώρι1ε σε π ι στάδι ρίσκ νταν ι εργασίες και 1ητ ύσε απ τ ν επιστάτη τ υ εργ λά υ να τ υ γά1ει 'ωτ γρα'ίες για τα πιστ π ιητικά π υ 1ητ ύσε η τράπε1α)!! Η άση των πι πάνω καταρρεύσεων επίσης είναι η μη πληρωμή κ ιν ρήστων. Υπάρ ει ν μ ς περί κ ιν ρήστων π ί ς είναι και ακαταν ητ ς, μη ε'αρμ σιμ ς και μη πρακτικ ς. Απ δεκαετίας και πριν η Β υλή συ1ητ ύσε τ θέμα αλλαγής τ υ ν μ υ περί κ ιν ρήστων και μετά τ πέτα7ε ( πως και π λλά άλλα) στ ν κάλαθ των α ρήστων. Τ τε Πρ εδρ ς της Επιτρ πής ήταν κ. Ανδρέας "ρίστ υ, μετά την μετακίνηση τ υ π ί υ υδείς άλλ ς ενδια'έρθηκε, ύτε και αυτ ς Σύνδεσμ ς Ιδι κτητών/Επι ειρηματιών Ανάπτυ7ης π υ τ υς ενδια'έρει τ θέμα κατά κύρι λ γ .

- ν μ ς περί κ ιν ρήστων ανα'έρεται σε Δια ειριστική Επιτρ πή και η εγγρα'ή της ως τέτ ια στ Κτηματ λ γι . Σύμ'ωνα μως με τ Κτηματ λ γι μας πληρ ' ρησε τι η εγγρα'ή της επιτρ πής δεν ρειά1εται. Και ερωτ ύμε π ι ς απ τ υς τρεις μας δεν καταλά ει, Ν μ ς, τ Κτηματ λ γι ή εμείς ή λ ι;

- Για να αναλη'θεί αγωγή εναντί ν 'ειλέτη κ ιν ρήστων θα πρέπει πρώτα ι υπ - λ ιπ ι να πληρώσ υν και μετά ως επιτρ πή να τ υ κινήσει αγωγή. Δηλαδή για 300 ευρώ 'ειλ μενα κ ιν ρηστα ι υπ λ ιπ ι θα πρέπει να καλύψ υν τ π σ αυτ , τα δικηγ - ρικά έ7 δα (έστω ένα συν λικ π σ 1.500 ευρώ), να περιμέν υν ταν δικαστεί (σε 1,5 ρ ν ) και α' ύ εκδ θεί η απ 'αση και εάν ρεθεί 'ειλέτης, τ Δικαστήρι να διατά7ει την πληρωμή της 'ειλής (ίσως των 1.500 ευρώ) με 50 ευρώ τ ν μήνα – συνέ η. Άρα υδείς ενδια'έρεται.

- ν μ ς δεν διευκρινί1ει ταν τ ακίνητ εν ικιά1εται εάν είναι ιδι κτήτης π υ 'έρει την ευθύνη της πληρωμής και ι εν ικιαστής τ υ. Ως εκ τ ύτ υ είναι επάναγκες πως ι καν νισμ ί δια' ρ π ιηθ ύν, δι τι ι εν ικιαστές έρ νται και παρέρ - νται, ενώ ιδι κτήτης είναι εκεί. Στην ανα' - ρά μας για ιδι κτήτη περιλαμ άν υμε και εκείν υς π υ δεν έ υν τίτλ υς, δηλαδή αγ - ραστή π ί ς δεν έ ει μεν τίτλ , αλλά τ εν ικιά1ει σε τρίτ υς.

- π ι σδήπ τε εν ικιαστής (κατ’ επέκταση ιδι κτήτης) δεν πληρώνει τα κ ιν ρηστα να υπάρ ει αυτ ματα διάταγμα τ υ Δικαστηρί υ ex parte π υ να τ υ απαγ ρεύει την μετα ί αση, υπ θήκευση, εν ικίαση. Με τ ν τρ π αυτ θα έ ει μια πίεση κακ πληρωτής κάτ ς και ας λά ει αυτ ς τα ν μικά μέτρα εναντί ν της Δια ειριστικής Επιτρ πής. Ακρι ώς δηλαδή τ αντίθετ τ υ τι συμ αίνει.

- Η εγγρα'ή της Δια ειριστικής Επιτρ πής να 7εκαθαρίσει. "ρειά1εται ή ι και εάν ναι, να δ θ ύν λεπτ μέρειες δι τι ν μ ς δεν είναι 7εκάθαρ ς.

- Δεν θα εκδίδ νται 7έ ωρ ι τίτλ ι και πιστ π ιητικά τελικής έγκρισης, εάν η κ ιν κτητη ικ δ μή δεν έ ει δια ειριστική επιτρ πή.

- Η Δια ειριστική Επιτρ πή να ασ'αλί1ει τ ακίνητ ως σύν λ και ι κάθε ιδι κτήτης την δική τ υ μ νάδα. μεν ν μ ς ανα'έρεται περί συν λικής ασ'άλειας, αλλά επειδή ρισμέν ι δεν πληρών υν είναι μη ε'αρμ σιμ και έτσι κάθε ιδι κτήτης ασ'αλί1ει την μ νάδα/διαμέρισμα τ υ απ μ ν ς τ υ. Και ερωτ ύμε, εάν μια π λυκατ ικία με 10 διαμερίσματα είναι ρθά ασ'αλισμένα τα 7 και τα υπ λ ιπα είτε δεν είναι, είτε είναι υπ -ασ'αλισμένα, πως ι 7 αυτ ί καλ πληρωτές θα επανα-ανεγείρ υν τις μ νάδες τ υς ταν ρειά1εται, πληρών ντας τ π σ και των 10;

- Τι γίνεται με την ασ'άλιση έναντι τρίτ υ τ σ για τ υς κατ υς, σ και ατυ ήματα σε επισκέπτες;

- Η κατάσταση της μη πληρωμής κ ιν - ρήστων πρ καλεί τώρα ευτυ ώς ρισμέν υς ι ιδι κτήτες να εν ικιά1 υν τις μ νάδες τ υς μα1ί με τα κ ιν ρηστα, ύτως ώστε η Δια είριση να μην τρέ ει κάθε ' ρά να ρίσκει τ ν κάτ .

- Και τώρα έπεσε και σ υ άς ωρίς θύματα. Τι γίνεται μως με την μη συντήρηση των ανελκυστήρων, έλλειψη 'ωτισμ ύ σε σκάλες έ7 δ κινδύν υ π ι ς έ ει την ευθύνη για την ασ'άλεια; Απ τέλεσμα η πλήρης εγκατάλειψη κτιρίων. Σε πρ σ'ατη μας επίσκεψη σε π λυκατ ικία στην Λάρνακα, εκτ ς απ τ ν πελάτη, μας υπ δέ θηκαν και π λυάριθμες κατσαρίδες και μας ε7ήγησε απελπισμέν ς πελάτης τι «α' ύ δεν πληρών υμε για καθάρισμα και ψεκασμ των θρων». Άρα μη πληρωμή κ ιν ρήστων άπτεται και θεμάτων υγείας. Κατ’ επέκταση η μη λειτ υργία τ υ ανελκυστήρα κλπ τι επιπτώσεις θα έ ει στις α7ίες των μ νάδων;

Αυτά και τ σα άλλα και αυτή είναι η 4η ' ρά π υ θίγ υμε τ θέμα, αλλά σε π ι υς; Είμαστε ένα Κράτ ς με τα άλια τ υ πως και π λλά άλλα Α'ρικανικά Κράτη, αλλά τ θέμα εστιά1εται στ π ι ς είναι 'ταί της, δι τι κατ’ εμάς γενικ ς παρ ν μαστής είναι η Β υλή. Ενώ υπάρ υν επείγ ντα θέματα λ γω ατέρμ νων συ1ητήσεων μετα7ύ υλευτών κατηγ ρώντας ένας τ ν άλλ θα εί αμε ίσως μια ελπίδα πρ δ υ επί τ ύτ υ (και άλλων θεμάτων) τώρα μετα7ύ άλλων τ θέμα των κ ιν ρήστων έ ει εγκαταλει'θεί. Επειδή μως τ θέμα δεν «π υλά» μέ ρι την επ μενη ' ρά κατάρρευσης και επειδή ι διά' ρ ι Σύνδεσμ ι Ιδι κτητών, Επι ειρηματιών Ανάπτυ7ης, Κτηματ μεσιτών, Συμ ύλων Ακινήτων, ΕΤΕΚ και άλλ ι π υ έ υν άπ ψη για λα, μ ν μως για τα εύκ - λα, π υ είναι; "ωρίς μια «σωστή» Β υλή με ικαν ύς υλευτές π υ να αναδεικνύ υν τα πρ λήματα και να πιέ1 υν, έ υμε κατώτερ υς ως επί τ πλείστ ν των αναγκών τ υ τ π υ. Ακ μη και αυτ ί ι νέ ι υλευτές, νεαρής ηλικίας, τ υς πήρε και αυτ ύς τ κατεστημέν και δεν έ υν την 'ρέσκα εκείνη πν ή π υ ρειά1εται τ π ς. Αναμέν υμε ακ μη απ τ υς υλευτές μας μια συγγνώμη πρ ς τ υς π λίτες για τ ηρωικ "Ι τ υ 9% π υ έγινε 90% κ ύρεμα – ενώ ωρίς ντρ πή ακ μη αυτ ί ι ίδι ι τ υ "Ι, να κυκλ ' ρ ύν ηρωικά μετα7ύ των 56.000 ανέργων και τ υς μί1ερ υς π υ πρ κάλεσε τ "Ι.

Στ τέλ ς-τέλ ς, επιρρίπτ υμε και ευθύνες στα Μ.Μ.Ε. π υ δεν πρ άλλ υν τα καθημερινά πρ λήματα εις μια πρ σπάθεια α'ύπνισης τ σ της Κυ έρνησης, σ και των υπ λ ίπων στις ψηλές καρέκλες, ενώ η μη υλ π ίηση των υ'υπ υργείων είναι μέγιστ λάθ ς, δι τι είναι αδύνατ ν ένας υπ υργ ς να μπ ρεί να αντιλη'θεί και ακ μη να ειρί1 νται τέτ ια θέματα

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.