™Â mar­gin call…Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Κ ιν κώδικα επικ ινωνίας ανα1ητ ύν ακ μη τα μέλη τ υ ΔΣ της Τράπε1ας Κύπρ υ με τ ν CEO της τράπε1ας Τ1 ν " ύρικαν σε μια κατάσταση π υ μ ιά1ει με η'αίστει έτ ιμ να εκραγεί.

Εν λημένα είναι επίσης τα μέλη τ υ δι ικητικ ύ συμ υλί υ, σύμ'ωνα με πληρ ' ρίες και με τ υς Ρώσ υς μετ υς της τράπε1ας, δι τι πως υπ στηρί1 υν, αυτ π υ υσιαστικά τ υς ενδια'έρει είναι να γάλ υν τα ρήματα τ υς ενώ εκ'ρά1 υν και την ανησυ ία τ υς για τυ ν δια' ρ π ίησης της πυραμίδα τ υ μετ ικ ύ κε'αλαί υ της Τρ. Κύπρ υ με την εισδ ή νέων μετ ων.

Μια κωμικ τραγική κατάσταση θα λέγαμε α' ύ την ίδια ώρα π υ η τράπε1α είναι σε αδιέ7 δ , τα NPLs έ υν κτυπήσει μη ιώσιμα επίπεδα, ι καταθέσεις μειών νται απ μήνα σε μήνα, η εμπιστ σύνη παραμένει στ ν πάτ , αυτ ί π υ θα έπρεπε να ε7εύρ υν λύσεις έ υν μετατρέψει τ ΔΣ της τράπε1ας σε αρένα συμ'ερ ντων.

Η τράπε1α Κύπρ υ είναι εκ των πραγμάτων πτω ευμένη και είναι πτω ευμένη επειδή τα συν λικά δάνεια της είναι π λύ περισσ τερα απ τις καταθέσεις της ενώ αν σε αυτά πρ σθέσεις και τα 10 δις τ υ ELA αντιλαμ άνεται κανείς για τι ε'ιαλτική κατάσταση μιλάμε.

Και παρ λα αυτά ι δι ικητικ ί «σύμ υλ ι» τ υ ΔΣ της τράπε1ας κ ρ ϊδεύ ντας ακ μα και τ ν ίδι τ υς τ ν εαυτ καυγαδί1 υν για τ π ι ς 7έν ς επενδυτής θα συμμετάσ ει στην νέα αύ7ηση κε'αλαί υ. Σαν να στέκ νται στην υρά ι 7έν ι επενδυτές αναμέν ντας με ανυπ μ νησία να συμμετάσ υν στην μετ ική δ μή της υγιέστατης και κερδ ' ρας τράπε1ας Κύπρ υ. Εκτ ς τ π υ και ρ ν υ 'αίνεται να ρίσκ νται τα πι π λλά μέλη τ υ ΔΣ με 'ανερή την έλλειψη σ αρ τητας και ρεαλισμ ύ στις τ σες κρίσιμες στιγμές π υ περνά η τράπε1α. Ίσως διευθύν ντας σύμ υλ ς Τ1 ν " ύρικαν να είναι μ ν ς π υ έ ει τ γνώθι σε εαυτ αυτές τις στιγμές. Η στρατηγική της τράπε1ας Κύπρ υ είναι η στρατηγική τ υ κ υκ υλώματ ς της αθιάς πτώ ευσης της τράπε1ας. Απλά, δεν θα παραδε θ ύν τράπε1α και κράτ ς τι, παρά τ bail-in παραμένει

«νεκρ 1ώντανη», δηλαδή ανίκανη να δανεί1ει ακ μα και στις επικερδείς επι ειρήσεις. Τέσσερις είναι ι λ γ ι π υ δεν θα πετύ ει η «έ7 δ ς» της τράπε1ας στις αγ ρές: Πρώτ ν, τ εγκληματικ bail-in ά'ησε την τράπε1α αθιά λα ωμένη και ωρίς κανένα ί ν ς εμπιστ σύνης σε 7έν υς και ντ πι υς καταθέτες και μετ υς. Δεύτερ ν, τα μη ε7υπηρετ ύμενα δάνεια, είναι εκτ ς ελέγ υ και σ δεν διευθετ ύνται είναι σίγ υρ πως θα ρειαστεί και νέα ανακε'αλαι π ίηση. Τρίτ ν, λ γω της συνε ι1 μενης διαπλ κής κ μμάτων ε7 υσίας, ΜΜΕ και τραπε1ιτών, με τ υς τραπε1ίτες να κατα'έρν υν, ελέω των κ μμάτων ε7 υσίας, να διατηρ ύν έμμεσα ή άμεσα τ ν έλεγ των πτω ευμένων τραπε1ών ώστε να συνε ίσ υν να ε7υπηρετ ύν τα κ μματα ε7 υσίας και τα συστημικά ΜΜΕ. Και τέταρτ ν και ίσως πι σημαντικ καμία σ έση δεν μπ ρεί να υπάρ7ει μετα7ύ των Ελληνικών και Κυπριακών τραπε1ών. Καταρ ήν ι Ελληνικές τράπε1ες εδώ και 3 ρ νια 7εκίνησαν μια π ρεία αναδιάρθρωσης, απ ρρ 'ησαν 7 μικρές τράπε1ες ενισ ύ ντας την κε'αλαι υ ική τ υς άση, ρηματ δ τήθηκαν με 100 δις περίπ υ απ τ ελληνικ Τ"Σ, απέλυσαν τ 50% τ υ πρ σωπικ ύ τ υς και τ κυρι τερ κανένα κ ύρεμα καταθέσεων δεν έγινε και καμία διαγρα'ή μετ ων δεν έ ει διαπρα θεί. Σε αντίθεση με τις Κυπριακές π υ ι μ ν αναδιάρθρωση και ε7υγίανση δεν έγινε αλλά έγινε και τ εγκληματικ bail-in π υ έστειλε την εμπιστ σύνη των ντ πιων και 7ένων καταθετών/επενδυτών/μετ ων στ ναδίρ.

Ε7άλλ υ ακ μα και αυτή η έ7 δ ς των Ελληνικών τραπε1ών στις αγ ρές σηκώνει αρκετή συ1ήτηση.

Υπάρ ει π λύ μεγάλη δια' ρά αν μπαίν υν κε'άλαια με τα π ία αγ ρά1 υν υπάρ υσες ή νέες μετ ές για κερδ - σκ πικ παι νίδι, απ τ να τ π θετ ύνται με σκ π τη μακρ ρ νια παραμ νή τ υς. Αν ρί7ει κανείς μια ματιά σε αυτ ύς π υ συμμετεί αν στις Ελληνικές τράπε1ες είναι εύκ - λ να αντιλη'θεί κανείς πως αυτ ί π υ συμμετεί αν είναι τα ίδια κερδ σκ πικά funds π υ πρ 3ετίας π νταραν στην έ7 δ της Ελλάδας απ τ Ευρώ. Τα funds αυτά έ υν πάρει μετ ές στις ελληνικές τράπε1ες με ρ υς και τιμές π υ σε αρκετές περιπτώσεις ήταν π λύ πρ ν μι ύ ες και π υ τ υς δίνει δυνατ τητα για ένα π λύ γρήγ ρ κέρδ ς, τ π ί μετά θα τ ε7αργυρώσ υν και θα τ άλ υν στα π δια με την εμ'άνιση των πρώτων, νέων σύννε'ων.

Αν ρί7ει μια ματιά κανείς τ τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες στ ελληνικ ρηματιστήρι θα αντιλη'θεί τ πώς λειτ υργ ύν τα funds αυτά.

Η τράπε1α Κύπρ υ δεν ρειά1εται έ7 δ στις αγ ρές. Η τράπε1α Κύπρ υ ρειά1εται σε συνενν ηση με τ κράτ ς, την κεντρική τράπε1α και την ΕΕ να ε7εύρει ένα θεσμικ α7ι λ - γ επενδυτή π ί ς με την εγγύηση τ υ κράτ υς και κυρίως τ υ ευρωσυστήματ ς θα συμμετάσ ει στ μετ ικ σ ήμα της τράπε1ας σε π σ στ π υ θα είναι κατά άση νέ ς ιδι - κτήτης της τράπε1ας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.