∞∞fifi  ÙÙÔÔ 22000099 ÔÔÈÈ ÛÛ˘ ˘ ˙ ËËÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈȘ ˜ ™ ÙÙÚÚÔÔ˜ ˜ ∫∫·ÓÓ · ÎηÈÈ · ¶··ÓÓ‰‰ÚÚ¤¤ÔÔ˘ ¶ · · ˘ ÁÁÈÈ· · ÌÌÓÓËËÌÌ­fi­fiÓÓÈÈÔÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στ «Μυθιστ ρημα τ υ ευρώ», εκπ μπήντιμπέιτ π υ μετέδωσε η γαλλική δημ σια τηλε ραση, εν ψει των ευρωεκλ γών, η Ελλάδα ήταν παρ ύσα σε λη τη διάρκεια της διήγησης.

Την παράσταση μως «έκλεψε» πρώην γενικ ς διευθυντής τ υ ΔΝΤ, Ντ μινίκ Στρ ς Καν, με τ 7εκάθαρ «κατηγ ρώ» κατά τ υ 1εύγ υς Μέρκελ-Σαρκ 1ί για την απ 'αση π υ πήραν ι δυ τ υς στην Ντ ίλ στις 18 κτω ρί υ τ υ 2010. Για τ υς συμμετέ ντες στην εκπ μπή, διαπρά θηκε στην Ντ ίλ τ «πρ πατ ρικ αμάρτημα» για την Ευρώπη, π υ επιτά υνε την κρίση και εί ε ως συνέπεια «την επι λή μιας ανυπ ' ρης» π λιτικής στην Ελλάδα», πως αναγνώρισε Στρ ς Καν.

Σύμ'ωνα με τ «μυθιστ ρημα», η κρίση 7εκίνησε ταν Έλληνας πρωθυπ υργ ς Γεώργι ς Παπανδρέ υ μετά την εκλ γή τ υ ( κτώ ρι 2009) ανακάλυψε τ «α υσσαλέ » μέγεθ ς τ υ ελλείμματ ς π υ έ'θανε τ 12,5% τ υ ΑΕΠ.

Ντ μινίκ Στρ ς Καν, π υ εί ε αναλά ει τ ΔΝΤ δυ ρ νια πριν (Ν έμ ρι 2007), θυμάται τι Παπανδρέ υ τ υ τηλε'ώνησε: - “Ντ μινίκ, με αυτά π υ λέπω θα έ υμε ανάγκη απ ένα σ έδι ήθειας απ τ ΔΝΤ”, μ υ λέει. - “Σίγ υρα”, τ υ απάντησα, “υπάρ ει μως και ένα άλλ επιπλέ ν πρ σωπ , η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επ μένως να μιλήσεις με τ υ Ευρωπαί υς συναδέλ' υς σ υ ώστε να είσαι σίγ υρ ς τι συμ'ων ύν να ασ ληθεί τ ΔΝΤ με την Ελλάδα”. - “Ω! Ναι; ν μί1εις;”. - “Ναι ν μί1ω!”.

Αυτή είναι η στι μυθία πως τη μετέ'ερε ίδι ς πρώην διευθυντής τ υ ΔΝΤ.

«Η απ κάλυψη τ υ σκανδάλ υ τι η Ελλάδα ε7απάτησε τ υς εταίρ υς της για τα ικ ν μικά της ε7έπλη7ε και ε7 ργισε τ υς εταίρ υς της», ε7ήγησε α'ηγητής της εκπ μπής.

Φρανσ υά Φιγι ν, πρώην πρωθυπ υργ ς επί Σαρκ 1ί π υ επισκέ'θηκε την Ελλάδα τ ν Ι ύνι τ υ 2008 θυμάται: «Λίγ πριν τ 7έσπασμα της κρίσης επισκε'θήκαμε την Ελλάδα με τ ν Νικ λά Σαρκ 1ί. Η τ τε κυ έρνηση έδει νε αισι δ 7η και ικαν π ιημένη για τα ικ ν μικά της. Εί αμε μάλιστα σ αρές συ1ητήσεις για αγ ρά π λεμικών αερ - πλάνων “Ρα'άλ” και σημαντικά συμ λαια για αγ ρά ε7 πλισμ ύ. Ήταν τ σ αώδης η δια' ρά ανάμεσα στην πραγματικ τητα και τ ύ' ς ικαν π ίησης των κυ ερνώντων π υ (μετά τις απ καλύψεις) εί αμε κάθε δίκι να θυμώσ υμε». Πι π λύ απ’ λ υς έ αια, θύμωσε η καγκελάρι ς Μέρκελ η π ία υπ - στήρι7ε απ την αρ ή μια «τιμωρητική» π λιτική για την Ελλάδα.

Τ ν κτώ ρι τ υ 2010 στην παραλιακή π λη Ντ ίλ η Μέρκελ πέτυ ε τ υς στ υς της επι άλλ ντας ένα σκληρ «μπρα-ντε'ερ» στ Νικ λά Σαρκ 1ί. Η καγκελάρι ς απ δέ θηκε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα ρέη τ υ παρελθ ντ ς, με την πρ ϋπ θεση μως, τι στ μέλλ ν ι πιστωτές θα έ υν να αντιμετωπίσ υν μ ν ι τ υς τις συνέπειες εν ς κράτ υς π υ ρε κ πεί. Σαρκ 1ί κέρδισε σαν αντάλλαγμα την υπ ώρηση της Μέρκελ στην επι λή αυτ ματων κυρώσεων στα κράτη π υ δεν ελέγ υν τ έλλειμμά τ υς, πράγμα π υ α' ρ ύσε άμεσα τη Γαλλία.

ι ικ ν μ λ γ ι της εκπ μπής αναλ γίσθηκαν κατά π σ Σαρκ 1ί «μέτρησε τ μέγεθ ς των συνεπειών π υ θα εί ε για την Ευρώπη» αυτή η υπ ώρησή τ υ μπρ στά στη Μέρκελ.

Η γαλλ γερμανική συμ'ωνία στην Ντ ίλ ήταν «καταστρ 'ική» σ λίασε απ μέρ υς τ υ Στρ ς Καν υπ γραμμί1 ντας τι «σπάνια μια Συνάντηση Κ ρυ'ής έ ει δώσει τ σ αρνητικά απ τελέσματα».

«Τι κάνετε ταν αναλαμ άνετε μια πρ - ληματική επι είρηση;» πρ σέθεσε. «Διαπραγματευ σαστε κατ’ αρ άς με τ υς δανειστές σας, σ μπ ρείτε τα παλιά ρέη και 7ε ρεώνετε ,τι μπ ρείτε. Για τ μέλλ ν μως, απευθύνεστε στην τράπε1ά σας και λέτε: “Εάν με δανείσετε τώρα, θα σας απ - πληρώσω τα πάντα”. Δημι υργείτε έτσι καταρ άς μια ατμ σ'αιρα εμπιστ σύνης για τ μέλλ ν και μπ ρείτε να συ1ητήσετε και να διαπραγματευθείτε για τ παρελθ ν.

Στην Ντ ίλ μως έκαναν τ εντελώς αντίθετ . Είπαν τι λα τα ρέη τ υ παρελθ ντ ς της Ελλάδας θα απ πληρωθ ύν έως την τελευταία δεκάρα. Αυτ ήταν στην υσία η άρνηση της αναδιάρθρωσης, την π ία τελικά έκαναν γιατί δεν μπ ρεσαν να αντισταθ ύν μέ ρι τέλ υς. Για τ παρελθ ν λ ιπ ν, είπαν τι λα τα ρέη θα πρέπει να απ πληρωθ ύν, για τ μέλλ ν μως τ μήνυμα π υ έστειλαν (στ υς πιστωτές) ήταν: Πρ σ ή, εάν δανείσετε, υπάρ ει ένα πρ λημα, κινδυνεύετε να μην πάρετε πίσω τα ρήματά σας. Έκαναν ακρι ώς τ αντίθετ απ’ ,τι θα έκανε ένας επι ειρηματίας π υ αναλαμ άνει μια πρ ληματική επι είρηση» υπ γράμμισε Ν. Στρ ς Καν Η γαλλ γερμανική συμ'ωνία έσκασε σαν μ α, ι αγ ρές πανικ λήθηκαν και δεν θέλησαν πια να δανείσ υν τις πι ευαίσθητες ώρες, ακ μα και την λλανδία. Στην Ιρλανδία ι τρεις μεγαλύτερες τράπε1ες ρε κ πησαν, ακ λ ύθησε η Π ρτ γαλία, αλλά και η Ισπανία, με την έκρη7η της « ικ δ μικής ' ύσκας».

Ισπαν ς πρωθυπ υργ ς " σέ Λ υί Ρ ντρίγκες Θαπατέρ θυμάται: «Gταν άκ υσα την απ 'αση (της Ντ ίλ), με κατέλα ε μια μεγάλη ανησυ ία, γιατί έ λεπα τι αναγκαστικά η Ισπανία θα κατέληγε στις ώρες με πρ λήματα. Συνειδητ π ίησα πως και άλλες μεγάλες ώρες τι είμαστε εντελώς ε7αρτημέν ι απ τ τι θα έκαναν ι αγ ρές με τ άν ιγμά τ υς την επ μενη Δευτέρα. Επιθετικ ί μπί1νεσμεν και ρηματιστές μπρ - στά στις θ νες τ υς, ήταν ικαν ί μέσα σε μια ώρα να υλιά7 υν τρεις ή τέσσερις ώρες. Και τ τε συλλ γίσθηκα, τι η π λιτική 'θάνει π λύ αργά», κατέλη7ε Θαπατέρ .

Τις καθυστερήσεις των Ευρωπαίων στη λήψη απ 'άσεων επέκρινε και Στρ ς Καν: «G,τι έγινε απ την αρ ή της κρίσης ήταν με 6 μήνες ή ένα ρ ν καθυστέρηση. Υπάρ ει τέτ ια απρ θυμία των π λιτικών για δραστηρι π ίηση, π υ τελικά λα γίν νται τελευταία στιγμή» τ νισε.

Ειδικά για την Ελλάδα, πρώην γενικ ς διευθυντής τ υ ΔΝΤ πρ σέθεσε: «Κάναμε κάπ ια λάθη. Έπρεπε λιγ τερη πίεση και περισσ τερη ανάπτυ7η. Στην πραγματικ τητα κέρδισε η πι απλή π λιτική π υ έλεγε μεγαλύτερη αυστηρ τητα και πίεση, π υ ίσως ήταν αναγκαία για ρισμέν υς τ μείς, δεν επαρκ ύσε μως απ μ νη της. Επι άλλαμε επ μένως, κατά τη γνώμη μ υ, στ υς Έλληνες μια π λιτική απ λύτως ανυπ ' ρη, ι συνέπειες της π ίες είναι σήμερα τρ μερές για την Ελλάδα», κατέλη7ε Στρ ς Καν.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.