§¿‰È, ̤ÏÈ Î·È ·˘ÁÔÙ¿Ú·¯Ô «ÛˆÛ›‚È·» ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Έλληνας πρωθυπ υργ ς Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τ υς μεταπ ιητές παραδ σιακών τρ 'ίμων και π τών, απ τ υς παραγωγ ύς αυγ τάρα υ έως τ υς παραγωγ ύς μελι ύ, να παί7 υν μεγαλύτερ ρ λ στ ν μετασ ηματισμ της ώρας σε μία ε7αγωγική ικ ν μία, σύμ'ωνα με δημ σίευμα τ υ Bloomberg. Τ πρακτ ρεί παραθέτει δήλωση τ υ κ. Σαμαρά σε εκπρ σώπ υς τ υ κλάδ υ, την περασμένη ε δ - μάδα στη Μυτιλήνη, τι ι εταιρείες τρ 'ίμων και π τών πρέπει να 'θάσ υν στ επίπεδ άλλων ε7αγωγικών κλάδων, πως των πετρελαι ειδών, και να συμ άλ υν περισσ τερ στην έ7 δ της ώρας απ την ύ'εση. Περισσ τερες ελληνικές εταιρείες τρ 'ίμων πρέπει να επικεντρωθ ύν στην «επε7εργασία αγρ τικής παραγωγής για να 'έρ υν τα ελληνικά πρ ϊ ντα στις διεθνείς αγ ρές» δήλωσε πρωθυπ υργ ς, πρ - σθέτ ντας τι «τ 85% της παραγωγής αντιστ ι εί σήμερα σε 200 μεγάλες εταιρείες, ενώ 17.000 μικρές και μεσαίες εταιρείες έ υν τεράστιες δυνατ τητες».

Στ δημ σίευμα σημειώνεται τι ι ελληνικές ε7αγωγές αγρ τικών πρ ϊ ντων -π υ περιλαμ άν υν τρ 'ιμα, π τά και 'υτικά έλαια- αυ7ήθηκαν 3,5% σε α7ία τ 2013, 'θάν ντας στα 4,75 δισ. ευρώ, σύμ'ωνα με τ ν Πανελλήνι Σύνδεσμ Ε7αγωγέων. Με περίπ υ τ 17% της συν λικής α7ίας των ελληνικών ε7αγωγών, η ι μη ανία τρ 'ίμων και π τών υπ - λείπεται των πετρελαι ειδών και των ι μη ανικών πρ ϊ ντων, πως μη αν λ γικ ς ε7 πλισμ ς και τα ημικά πρ ϊ ντα.

ρισμέν ι παραγωγ ί τρ 'ίμων, πως η Gaea Prod­ucts, π υ παράγει ελαι λαδ και ψημένες κ κκινες πιπεριές, 7εκίνησαν την επι είρησή τ υς εστιά1 ντας μ ν στ ε7ωτερικ , ενώ άλλ ι ρησιμ π ι ύν τις ε7αγωγές για να καλύψ υν τη μείωση των πωλήσεων τ υς στην Ελλάδα. «Η επι ίωση ε7αρτάται απ την επιτυ ία στις ε7αγωγές των καλύτερων πρ ϊ ντων της ελληνικής μητέρας γης» δήλωσε διευθύνων σύμ υλ ς της εταιρείας Άρης Κε'αλ γιάννης σε συνέντευ7ή τ υ. Η Gaia διαθέτει τ 82% των πωλήσεών της στ ε7ωτερικ . ι διεθνείς πωλήσεις της αυ7άν νται κατά μέσ ρ 18% ετησίως και η εταιρεία π υλά σε 26 ώρες, μετα7ύ των π ίων στη Γερμανία και τις ΗΠΑ, π υ η εταιρεία κέρδισε τ ν περασμέν μήνα ρυσ μετάλλι στ ν Διεθνή Διαγωνισμ Ελαι λάδ υ της Νέας Υ ρκης.

Αν και "ρήστ ς Παπαδημητρί υ, διευθύνων σύμ υλ ς της εταιρείας CC SA, π υ παράγει απ 7ύδι μπαλσάμικ έως μ υστάρδα, δηλώνει τι ι εγ ώριες πωλήσεις έ υν επανέλθει στα «πρ κρίσης επίπεδα» η εταιρεία σ εδιά1ει να μείνει επικεντρωμένη στις 7ένες αγ ρές, π υ ι πωλήσεις τώρα υπερ αίν υν τα έσ δα απ την Ελλάδα. «Gλα τα πρ ϊ ντα μας έ υν αναπτυ θεί με ασική εστίαση στις ανάγκες των 7ένων αγ ρών» δήλωσε κ. Παπαδημητρί υ.

ιδρυτής της Carpo Hel­las Κώστας Κ ντ π υλ ς στ ι ημάτισε τ ν Δεκέμ ρι τ υ 2011, στ απ γει της κρίσης, τι θα μπ ρ ύσε να έ ει κέρδη π υλώντας π λυτελή τρ 'ιμα, πως απ 7ηραμένα 'ρ ύτα και 7ηρ ύς καρπ ύς. «Gλ ι εί αν τρ μά7ει και μ υ είπαν τι ήμ υν τρελ ς να αν ί7ω μαγα1ί στ μέσ μίας τ σ ασταθ ύς περι δ υ» δήλωσε κ. Κ ντ π υλ ς. Η επιτυ ία της μεθ δ υ τ υ, καθώς ι πελάτες ενθαρρύν νται να δ κιμάσ υν πριν αγ ράσ υν», δήγησε σε ένα νέ κατάστημα στην περι ή τ υ Πικαντίλι στ Λ νδίν πέρυσι και σε σ έδια για άν ιγμα στη Ρώμη, τ Παρίσι, τ Μιλάν και τη Μέση Ανατ λή. Μία παρ υσία με λιανικές πωλήσεις στ ε7ωτερικ αντί απλώς ε7αγωγών είναι σημαντική, λ γω της «συνείδησης της 'ίρμας π υ απ κτ ύμε» δήλωσε Θωμάς Δ ύ1ης, διευθύνων σύμ υλ ς της εταιρείας Er­gon, με έδρα τη Θεσααλ νίκη.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.