¶¿ÁÁˆÛÛ·ÓÓ ˆ ·   ÚÚÈÈÔÔ˘ ˘ÛÛÈÈ·Îο · ¿ ÚÚˆÛÛÈÈÎÎÒÒÓÓ ÂÂÙÙ·ÈÈÚÚÂÂÈÈÒÒÓÓ · ÛÛÙÙÔÔÈȯ››· ¯ ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Κυπριακ δικαστήρι πάγωσε τα περι υσιακά στ ι εία τριών υπεράκτιων εταιρειών μέσω των π ίων κύρι ς μέτ ς και πρ εδρ ς της εταιρείας Mechel, Igor Zyuzin κατέ ει 67,4 % των μετ ών της ρεωμένης ρωσικής εταιρείας αλυ υργίας και των ανθρακ ρυ είων, πως μετέδωσε τ πρακτ ρεί ειδήσεων Ιντερ ά!.

" κ. Zyuzin είναι ασικ ς μέτ ς της Mechel, η π ία έ ει πληγεί απ τις αμηλές τιμές για τα πρ ϊ ντα της, κάτι π υ την ανάγκασε να π υλήσει $ημι γ να περι υσιακά της στ ι εία και να διαπραγματευτεί την καθυστερημένη απ πληρωμή τ υ ρέ υς της με τ υς πιστωτές της.

&πως ανα έρεται, η απ αση εκδ θηκε απ ένα δικαστήρι στην Κύπρ για λ γαριασμ της Saven En­ter­prises, μιας εταιρείας με έδρα τις ρετανικές Παρθένες Νήσ υ π υ είναι μέτ ς σε μια απ τις θυγατρικές της Mechel.

Σε αρκετές απ τις αγωγές, η Saven En­ter­prises κατηγ ρεί την Mechel και τη θυγατρική της, για ρήση παράν μων συστημάτων διάθεσης των κερδών της θυγατρικής, για την απ πληρωμή των ρεών της Mechel.

Σύμ ωνα με την απ αση, ι τρεις υπεράκτιες εταιρείες δεν θα μπ ρ ύν να διαθέσ υν τις μετ ές τ υς στην Mechel ή να τις ρησιμ π ιήσ υν ως εγγύηση για να ε!ασ αλίσ υν δάνει .

Η εταιρεία Mechel αρνήθηκε τις κατηγ - ρίες και είπε τι θα π λεμήσει δικαστικώς την απ αση.

«Τ πρ σωριν διάταγμα δεν θα έ ει καμιά επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηρι τητες της εταιρείας», δήλωσε ένας εκπρ σωπ ς της εταιρείας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.