∞Û˘ÓÂÓÓÔËÛ›· ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Επ’ ευκαιρίας της πρ σπάθειας τ υ Κράτ υς να ε) ικ - ν μήσει π ρ υς μετα)ύ άλλων και με καλύτερη δια είριση, &γαίν υν στην επι#άνεια διά# ρες περιπτώσεις π υ «&γά4 υν μάτι». Φαίνεται τι, ταν αναγγέλλ νται/σ εδιά4 νται διά# ρα έργα, δεν υπάρ ει συνενν ηση μετα)ύ των διά# - ρων Κυ&ερνητικών τμημάτων, ιδιαίτερα εκείνων της Π λε δ μίας και τ υ Κτηματ λ γί υ/Δημ σίων Έργων. Πρ ς τ ύτ ανα#ερ μαστε σε ρισμένα παραδείγματα στα π ία τ Γρα#εία μας ως εκτιμητές ακινήτων, ήταν αναμιγμέν , ως παραδείγματα πρ ς απ #υγή.

- Αρ αι τητες - Σίγ υρα ι αρ αι τητες θα πρέπει να πρ στατευθ ύν και δι τι απ τελ ύν την κληρ ν μιά τ υ τ π υ και δι τι με κάπ ια καλή δια είριση και πρ & λή, απ τελ ύν πρ σθετ στ ι εί έλ)ης τ υριστών/ επισκεπτών με τα ανάλ γα εισ δήματα. Έ υμε λ ιπ ν τις αρ αι τητες στην Ερήμη της Λεμεσ ύ, π υ η περι ή αυτή κατατασσ ταν ως γεωργική/4ώνη πρ στασίας, περι ή π υ δεν θα μπ ρ ύσε κάπ ι ς να ανεγείρει ικ δ μή. Στ πρ - σ#ατ παρελθ ν η περι ή μετατράπηκε «)α#νικά» σε ικιστική και α# ύ μετατράπηκε ως τέτ ια, έγινε απαλλ τρίωση για πρ στασία των αρ αι τήτων. Απ τέλεσμα τ Κράτ ς να καλείται να απ 4ημιώσει εκατ μμύρια ευρώ για μια περι ή η α)ία της π ίας πρ της αλλαγής της 4ώνης ήταν ρισμένες ιλιάδες ευρώ. Δηλαδή δεν ή)ερε η Π λε δ μία τι η περι ή αυτή εί ε αρ αι τητες και πως άλλα)ε η 4ώνη απ την μια ημέρα στην άλλη;

- Η περι ή Αμαθ ύντας, μια περι ή με αρ αι τητες, συμπεριλή#θηκε εντ ς της 4ώνης ανάπτυ)ης και υδατ - πρ μήθειας, με αμηλ μεν συντελεστή (10%), αλλά με δυνατ τητα ανάπτυ)ης. Απ τέλεσμα τ π σ της απ 4ημίωσης να είναι π λλαπλάσι και δικαίως ι ιδι κτήτες να διαμαρτύρ νται, μια π υ α# ύ κατατάγηκε ως περι ή ανάπτυ)ης, γιατί να μην τ υς επιτρέπεται η ανάπτυ)η;

- Στ θέμα αυτ και μετά απ μακρ ρ νι υς αγώνες τ ΕΔΑΔ δικαίωσε την Δημ κρατία στ να έ ει την ευ έρεια να κατατάσσει κτήματα ως τέτ ια, παρ λ π υ η δική μας άπ ψη ήταν τι «γιατί ιδι κτήτης της γης π υ έτυ ε να περιλαμ&άνει αρ αι τητες να μην δικαι ύται ανάπτυ)η (με την ανάλ γη α)ία), ταν η περι ή &ρίσκεται σε 4ώνη ανάπτυ)ης;».

- Σ λεία – Κατατάσσ νται περι ές ως 4ώνες Α δηλαδή για Δημ σιες ρήσεις ως σ λεία κλπ. Π λύ ρθ μεν, δι τι πρέπει να υπάρ ει κάπ ι υ είδ υς πρ γραμματισμ ς για τ μέλλ ν. Και μως στην περι ή Λατσιών, κατατάγηκε μεγάλ ικιστικ ωρά#ι ως τέτ ι (σ λεί ), ενώ στα 100 μέτρα απ σταση υπήρ ε γεωργική 4ώνη, π υ μπ ρ ύσε άνετα να απαλλ τριωθεί αυτή ως περι ή για σ λεί . Απ τέλεσμα η Δημ κρατία πλήρωσε π λλαπλάσια απ 4ημίωση, μια και η α)ία της ικιστικής 4ώνης είναι π λλαπλάσια της γεωργικής.

- Διαπλατύνσεις Δρ μων – Σε μια περίπτωση στην Λάρνακα-Αραδίππ υ έγινε απαλλ τρίωση για διαπλάτυνση δρ μ υ και ι ιδι κτήτες κατά#υγαν στ Δικαστήρι , απαιτώντας ιλιάδες ευρώ απ 4ημιώσεις. Με τα νέα μέτρα λιτ τητας η διαπλάτυνση μειώθηκε, με ταυτ - ρ νη μείωση τ υ κ στ υς απαλλ τρίωσης στ 5% τ υ αρ ικ ύ.

- Δεν κ στί4ει τίπ τα; – Τ κάθε τμήμα της Κυ&έρνησης #αίνεται να είναι της άπ ψης τι υπ &άλλ - ντας διά# ρα μέτρα, αυτ «δεν θα κ στίσει στ Κράτ ς τίπ - τε» ή δεν τ υς ν ιά4ει. Και μως πρ σέ)ατε με π ση ευκ λία κηρύσσ - νται διά# ρες περι ές ως Natura, κατάτα)η για την π ία τ Κράτ ς καλείται να απ 4ημιώσει τ υς ιδι - κτήτες με εκατ μμύρια – ίδε τις μεταρρυθμίσεις της πρ ηγ ύμενης Κυ&έρνησης τ σ για αρ αι τητες, σ και για Natura, για σκ π ύς απ 4ημίωσης να κατατάσσ νταν ως περι ές ανάπτυ)ης με νερ και δρ μ (έστω και εάν δεν έ υν) και με συντελεστή δ μησης 20% απ τ ν αρ ικ 1%-10%. Απ τέλεσμα περι - ές πως η Λίμνη Παραλιμνί υ, ιδιωτικές ιδι κτησίες στ ν δρ μ Αγίας Νάπας-Παραλιμνί υ, Ακάμας και άλλα να απ κτήσ υν τεράστια α)ία για απ 4ημίωση, αδυνατώντας έτσι τ Κράτ ς να ανταπ κριθεί. Τώρα να γίν νται ανακλήσεις των απαλλ τριώσεων αλλά και πληρωμή απ 4ημίωσης για στέρηση ιδι κτησίας.

Καλά, ταν η Π λε δ μία/Υπηρεσία Περι&άλλ ντ ς κλπ ελάμ&ανε αυτές τις απ #άσεις, δεν κ στ λ γησαν μέσω τ υ Κτηματ λ γί υ τ κ στ ς της απ #ασης τ υς;

- Έ υμε και άλλα, λίγ ν τ υ «γελασμάτ υ». Oταν τ Κράτ ς 4ήτησε πρ σ# ρές για τ ΓΣΠ για ανάπτυ)η με περι ριστικ ύς ρ υς ωρίς να είναι &ιώσιμ τ έργ (ε) υ και υδείς ενδια#έρθηκε) π ι ς κ στ λ γησε την &ιωσιμ - τητα τ υ έργ υ; Και μετά, παρ’ λες τις δύ εκ των υστέρων μελέτες και πάλι τ έργ δεν είναι &ιώσιμ &άσει των πρ διαγρα#ών (η κατάσταση της ικ ν μίας/έλλειψη ρηματ δ τησης για τ ν επενδυτή/ αγ ραστή/η μεγάλη πρ - σ# ρά σε π λύ αμηλές τιμές δεν λή#θηκαν υπ ψη &άσει των αιτ ύμενων πρ διαγρα#ών;).

- Βγήκαμε μάλιστα και για πρ σ# ρές για τ Μ υσεί Λευκωσίας ωρίς καν να υπάρ υν πρ διαγρα#ές και μελέτη &ιωσιμ τητας. Η άπ ψη τ υ Κράτ υς ήταν να «δώσ υμε» συντελεστή δ μησης. Ευτυ ώς μετά την επιμ νή της Διεύθυνσης τ υ Μ υσεί υ, 4ήτησε επίμ να απ τ ν τ τε Υπ υργ Συγκ ινωνιών τι είδ υς μ υσεί υ θέλ υμε, τι είναι ι παράμετρ ι και τι θα είναι η &ιωσιμ τητα τ υ για να μην πάθ υμε ως «α άπαρ ι» και πάλι την απ γ ήτευση.

- Τι έγινε με τα διά# ρα #ιλέτα της Κυ&έρνησης τα π ία πρ σ#έρ νται πρ ς πώληση (μακρ ρ νια εν ικίαση). Καλή μεν η πρ σπάθεια αλλά π ι ς ενδια#έρεται; Εδώ έ υμε έτ ιμα σ έδια/άδειες για 5 γήπεδα γκ λ# και 2 μαρί- νες ωρίς ενδια#έρ ν, π ι ς θα ενδια#ερθεί για ωρά#ια, σ καλά/ελκυστικά αυτά και εάν είναι (υπ μαλές ικ ν μικές συνθήκες).

Μήπως θα πρέπει να πρ σ#έρ υμε στ υς επενδυτές, κυρί υς )έν υς, # ρ λ γικές ελα#ρύνσεις π. . ι μετα&ι&αστικά, μείωση Φ.Π.Α. για τ υς αγ ραστές αυτών των Κυ&ερνητικών τεμα ίων κλπ.

- Έ υμε και την τραγική εκείνη απ #αση τ υ Κράτ υς τι αντί να εν ικιά4 νται κτίρια να τα ανεγείρει τ Κράτ ς για τις Δημ σιες υπηρεσίες. Μήπως η γη στην π ία θα ανεγερθ ύν (Κρατική) δεν έ ει α)ία;

Γιατί να μην ανεγείρ νται τα κτίρια απ ιδιώτες, ι π ίες και θα πληρών υν και τ ν # ρ εισ δήματ ς, τ ν # ρ ακίνητης ιδι κτησίας, την δια είριση και συντήρησης τ υς και στ τέλ ς-τέλ ς, εάν μετά απ 15 ρ νια λ γω ηλικίας τ υ κτιρί υ, τ Κράτ ς να μπ ρεί να τ εγκαταλείψει λ γω, ίσως, νέας τε ν λ γίας κλπ;

Άσε τ υς ατέρμ ν υς διαγωνισμ ύς αρ ιτεκτ νικής π υ ενώ υπάρ ει ένα κ στ λ γι 3, στ τέλ ς τ κ στ λ - γι καταλήγει 10 # ρές (ίδε ν σ κ μεί Λευκωσία και τ σα άλλα), πλέ ν ι δικαστικ ί αγώνες π υ πάντ τε συν - δεύ νται απ τέτ ι υς διαγωνισμ ύς.

Αυτά και άλλα και ως εκ τ ύτ υ είμαστε της άπ ψης τι η κάθε απ #αση π ιασδήπ τε υπηρεσίας θα πρέπει πλέ ν να κ στ λ γείται με την & ήθεια τ υ Κτηματ λ γί υ, τ π ί Κτηματ λ γι θα πρέπει να έ ει κατά ν υν και κάπ ι υ είδ υς περιθώρια στις εκτιμήσεις τ υ, για να μην επαναλη#θεί η τραγική εκείνη εκτίμηση #άρμας στην Πά# , π υ απαλλ τριώθηκε με πρ σ# ρά τ Κτηματ λ γι 360.000 ευρώ και με απ #αση τ Δικαστήρι για 1.000.000 ευρώ!!

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.