Ππ¶∂ ¶∂ ÁÁÈÈ· · -- ¶ ¶ÚÚ­fi­fiÛÛÎÎÏÏËËÛÛËË ˘ ˘ÔÔ„„ËËÊÊÈÈÔÔÙÙ‹‹ÙÙˆÓÓ ˆ ÙÙ· · ∫∫˘ÚÚÈÈ·Îο ˘ · ¿ μμÚÚ·‚››· ·‚ · OEOEÚÚ¢ÓÓ·˜ ˘ ·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πρ σκληση υπ ψη#ι τήτων για τα Κυπριακά Βρα&εία Έρευνας 2014 ανακ ίνωσε τ Ίδρυμα Πρ ώθησης Έρευνας.

Στ ς των Βρα&είων είναι η ανάδει)η τ υ έργ υ και της πρ σωπικ - τητας επιστημ νων π υ δραστηρι π ι ύνται ερευνητικά στην Κύπρ και ι π ί ι έ υν να επιδεί) υν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση απ τελέσματα, ενώ ειδικά για τ υς Νέ υς Ερευνητές, στ ς είναι και η έμπρακτη υπ στήρι)ή τ υς για τη συνέ ιση της σταδι δρ μίας τ υς.

Τ «Κυπριακ Βρα&εί Έρευνας – Διακεκριμέν ς Ερευνητής 2014» απ νέμεται σε διακεκριμέν υς ερευνητές με μακρ ρ νια εμπειρία, π υ δραστηρι π ι ύνται ερευνητικά στην Κύπρ και ι π ί ι με την υψηλής π ι τητας και υψηλ ύ αντίκτυπ υ δραστηρι τητά τ υς τιμ ύν την Κύπρ . Για τ 2014 τ Βρα&εί θα απ νεμηθεί σε ερευνητή στ ν τ μέα των Επιστημών [ωής (Life Sci­ences), ενώ τα επ μενα έτη θα &ρα&ευθ ύν ερευνητές απ τ υς τ μείς των Φυσικών Επιστημών και της Μη ανικής (Phys­i­cal Sci­ences & En­gi­neer­ing) τις Κ ινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (So­cial Sci­ences & Hu­man­i­ties).

$ι υπ ψή#ι ι διακεκριμέν ι ερευνητές θα πρέπει να πρ ταθ ύν απ άλλ άτ μ ή # ρέα, μέσω της διαδικασίας υπ δει)ης υπ ψη#ι τητας.

Τ «Κυπριακ Βρα&εί Έρευνας – Νέ ς Ερευνητής 2014» απ νέμεται σε νέ υς ερευνητές ι π ί ι έ υν υλ π ιήσει συγκεκριμέν έργ υψηλής π ι τητας, π υ έ ει λ κληρωθεί τα τελευταία τρία ρ νια πριν απ την ημερ μηνία πρ κήρυ)ης τ υ Διαγωνισμ ύ, σε μια απ τις ακ λ υθες θεματικές εν τητες: Φυσικές Επιστήμες και Μη ανική, Επιστήμες [ωής, Κ ινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ερευνητικ έργ μπ ρεί να θεωρηθεί και η διδακτ ρική διατρι&ή των υπ ψη#ίων, δεδ μέν υ τι έ ει λ κληρωθεί σε # ρέα με έδρα την Κύπρ .

Δικαίωμα διεκδίκησης τ υ «Βρα&εί υ Έρευνας – Διακεκριμέν ς Ερευνητής 2014» έ υν ερευνητές π υ είναι κάτ ι διδακτ ρικ ύ τίτλ υ και διαθέτ υν περισσ τερα απ επτά έτη ερευνητικής εμπειρίας απ την απ κτηση τ υ διδακτ ρικ ύ τ υς μέ ρι την ημερ μηνία πρ κήρυ)ης τ υ Διαγωνισμ ύ, ενώ τ «Βρα&εί Έρευνας - Νέ ς Ερευνητής 2014» απευθύνεται σε ερευνητές με λιγ τερα απ επτά έτη ερευνητικής εμπειρίας απ την απ κτηση τ υ διδακτ ρικ ύ τ υς τίτλ υ μέ ρι την ημερ μηνία πρ κήρυ)ης τ υ Διαγωνισμ ύ.

Για τα ρ ν διαγράμματα και αιτήσεις υπ & λής υπ ψη#ι τητας, μπ - ρείτε να επισκε#θείτε την ιστ σελίδα τ υ ΙΠΕ: www.re­search.org.cy

και

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.