OEOEÚÚ¢ÓÓ· ˘ · ÌÌÂÂÙÙ¿ ¿ ·  fifi ÎηÙÙ·ÁÁÁÁÂÂÏÏ››· · · · ÙÙˢ ˜ ÂÂÙÙ· · ÈÈÚÚ››· · ˜ FFBBMM∂∂

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Διαδικασία ε)έτασης εναντί ν των JCC Pay­ment Sys­tems Limited, Τράπε4α Κύπρ υ Δημ σια Εταιρεία Λτδ, Marfin Pop­u­lar Bank Pub­lic Co Ltd, Ελληνική Τράπε4α Δημ σια Εταιρεία Λίμιτεδ, USB Bank Plc, Al­pha Bank Cyprus Ltd, Em­po­riki Bank Cyprus Limited, Εθνική Τράπε4α της Ελλάδ ς (Κύπρ υ) Λτδ, So­ci­ete Gen­erale Cyprus Ltd και Τράπε4α Πειραιώς (Κύπρ υ) Λτδ, ανα# ρικά με εκ πρώτης ψεως πιθαν λ γ ύμενες παρα&άσεις των άρθρων 3(1)(α) και 6(1)(α) και (&) τ υ Ν μ υ, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτ υργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απ #άσισε να κινήσει η Επιτρ πή Πρ στασίας Ανταγωνισμ ύ (ΕΠΑ).

H απ #αση λή#θηκε ύστερα απ την λ κλήρωση της δέ υσας πρ καταρκτικής έρευνας π υ διε)ή θη απ την Υπηρεσία της, ενεργώντας δυνάμει τ υ άρθρ υ 17 των περί της Πρ στασίας τ υ Ανταγωνισμ ύ Ν μων τ υ 2008 και 2014.

Η πρ καταρκτική έρευνα είναι απ τέλεσμα της καταγγελίας της εταιρείας FBMΕ Card Ser­vices Ltd εναντί ν των πι πάνω ανα#ερ μενων επι ειρήσεων, η π ία υπ &λήθηκε στην ΕΠΑ στις 4/1/2010.

Oπως ανακ ίνωσε η ΕΠA έ ει κ ιν π ιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεων στις πρ ανα#ερ μενες εταιρείες ανα# ρικά με εκ πρώτης ψεως πιθαν λ γ ύμενες παρα&άσεις των περί Πρ στασίας τ υ Ανταγωνισμ ύ Ν μων τ υ 2008 και 2014.

$ι εκ πρώτης ψεως πιθαν λ γ ύμενες παρα&άσεις, πρ - στίθεται, α# ρ ύν:

(i) την απ #αση της JCC Pay­ment Sys­tems Limited ως ένωση επι ειρήσεων των εκδ τριών τραπε4ών μετ ων της για τ ν καθ ρισμ των Εγ ώριων Διατραπε4ικών Πρ μηθειών (στ ε)ής τα «ΕΔΠ»), η π ία εκ πρώτης ψεως πιθαν λ γείται να περι ρί4ει ε) αντικειμέν υ και/ή ε) απ τελέσματ ς τ ν ανταγωνισμ στην αγ ρά έκδ σης καρτών πληρωμών εντ ς της επικράτειας της Κυπριακής Δημ κρατίας, καθ τι επι#έρει ένα ενιαί σύστημα καθ ρισμ ύ των ΕΔΠ και κατ’ επέκταση στην αγ ρά απ δ ής καρτών πληρωμών εντ ς της επικράτειας της Κυπριακής Δημ κρατίας, καθώς περι ρί4εται ανταγωνισμ ς μετα)ύ των επι ειρήσεων απ δ ής καρτών πληρωμών, κατά παρά&αση τ υ άρθρ υ 3(1)(α) τ υ Ν μ υ και τ υ άρθρ υ 101 της Σ.Λ.Ε.Ε.

(ii) τις συμ#ωνίες π υ σύναψαν η JCC Pay­ment Sys­tems Limited, μα4ί με τις τράπε4ες μη μετ υς της εντ ς της Κύπρ υ, και συγκεκριμένα με τις USB Bank Plc, Em­po­riki Bank Cyprus Limited και So­ci­ete Gen­erale Cyprus Ltd, για καθ ρισμ των ΕΔΠ, ι π ίες εκ πρώτης ψεως πιθαν λ γείται να έ υν ως αντικείμεν και/ή ως απ τέλεσμα τ ν περι - ρισμ τ υ ανταγωνισμ ύ στην αγ ρά έκδ σης καρτών πληρωμών εντ ς της επικράτειας της Κυπριακής Δημ κρατίας και κατ? επέκταση στην αγ ρά απ δ ής καρτών πληρωμών εντ ς της επικράτειας της Κυπριακής Δημ κρατίας, καθ τι, ι εν λ γω συμ#ωνίες π υ έ υν συνα#θεί μ ν με την JCC Pay­ment Sys­tems Limited έ υν εκ πρώτης ψεως αρακτήρα de facto απ κλειστικ τητας και απ κλεί υν εν τέλει την FBME Card Ser­vices Ltd, κατά παρά&αση τ υ άρθρ υ 3(1)(α) τ υ Ν μ υ και τ υ άρθρ υ 101 της Σ.Λ.Ε.Ε.

(iii) Την εκ πρώτης ψεως πιθαν λ γ ύμενη επι& λή αθέμιτων τιμών στις ρεώσεις π υ α# ρ ύν τα Δικαιώματα Ε)υπηρέτησης Πελατών (στ ε)ής τα «ΔΕΠ») μέσω της πρακτικής της ληστρικής τιμ λ γησης, απ μέρ υς της JCC Pay­ment Sys­tems Limited, η π ία κατέ ει δεσπ 4 υσα θέση στη σ ετική αγ ρά της απ δ ής καρτών πληρωμών εντ ς της επικράτειας της Κυπριακής Δημ κρατίας, κατά παρά&αση τ υ άρθρ υ 6(1)(α) τ υ Ν μ υ και τ υ άρθρ υ 102 της Σ.Λ.Ε.Ε.

(iv) Την εκ πρώτης ψεως πιθαν λ γ ύμενη επι& λή αθέμιτων τιμών μέσω της πρακτικής της υπερ& λικής τιμ λ γησης στις ρεώσεις π υ α# ρ ύν τις ΕΔΠ, απ τις τράπε4ες μέτ υς της JCC Pay­ment Sys­tems Limited, ήτ ι Τράπε4α Κύπρ υ Δημ σια Εταιρεία Λτδ, Marfin Pop­u­lar Bank Pub­lic Co Ltd, Ελληνική Τράπε4α Δημ σια Εταιρεία Λίμιτεδ, Al­pha Bank Cyprus Ltd, Εθνική Τράπε4α της Ελλάδ ς (Κύπρ υ) Λτδ και Τράπε4α Πειραιώς (Κύπρ υ) Λτδ, π υ κατέ υν συλλ γική δεσπ 4 υσα θέση στην αγ ρά της έκδ σης καρτών πληρωμών εντ ς της επικράτειας της Κυπριακής Δημ κρατίας, κατά παρά&αση τ υ άρθρ υ 6(1)(α) τ υ Ν μ υ και τ υ άρθρ υ 102 της Σ.Λ.Ε.Ε.

(v) Την Τράπε4α Κύπρ υ Δημ σια Εταιρεία Λτδ π υ κατέ ει δεσπ 4 υσα θέση στην έκδ ση και απ δ ή καρτών Amer­i­can Ex­press (AMEX) εντ ς της επικράτειας της Κυπριακής Δημ κρατίας και εκ πρώτης ψεως πιθαν λ γείται τι περι ρί4ει τ ν ανταγωνισμ στην αγ ρά επε)εργασίας καρτών εντ ς της επικράτειας της Κυπριακής Δημ κρατίας, καθώς αρνείται να παρα ωρήσει άδεια στην FBM Card Ser­vices Ltd έτσι ώστε τα τερματικά της να δέ νται κάρτες Amer­i­can Ex­press (AMEX) για σκ π ύς επε)εργασίας συναλλαγών, παρα&ιά4 ντας με τ ν τρ π αυτ τ άρθρ 6(1)(&) τ υ Ν μ υ και τ υ άρθρ υ 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. πρ ς 4ημιά των καταναλωτών.

Σύμ#ωνα με την ΕΠΑ η κ ιν π ίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν πρ διαγρά#ει τ τελικ απ τέλεσμα της υπ - θεσης, αλλά και ύτε δύναται σε καμία περίπτωση να πρ κατα&άλει και/ή να υπ καταστήσει την τελική κρίση της Επιτρ πής.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.