Π ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ª¤ÚÎÂÏ - ™fiÈÌÏ ̷˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

$ Γερμαν ς υπ υργ ς $ικ ν μικών, π υ σταθεί κι π υ &ρεθεί τελευταία, κ υνάει τ δά τυλ τ υ στ υς παρευρισκ μεν υς και απαιτεί «τήρηση των καν νων». Αυτές τις μέρες τ κάνει ταν ανα#έρεται ι μ ν στην Ελλάδα (απαιτώντας την κατά γράμμα τήρηση των ρων λιτ τητας) αλλά και σε ώρες πως η Ιταλία και η Γαλλία (πρ ειδ π ιώντας τι τ Βερ λίν δεν θα ανε θεί υπέρ&αση στ έλλειμμά τ υς τ 2015). Τ νί4ει πως μ ν εάν τηρηθ ύν ι κ ιν ί καν νες μπ ρεί να λειτ υργήσει η ν μισματική ένωση.

Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας πήγε ένα &ήμα παραπάνω και εν μέσω πρωτ #αν ύς αλα4 νείας απείλησε πως η Ελλάδα θα πρέπει να συνε ίσει τ πρ γραμμα μεταρρυθμίσεων αν θέλει να παραμείνει μέλ ς της Ευρω4ώνης.

Η Ελλάδα π υ έ ει περάσει τα πάνδεινα, έ ει #τω π ιηθεί τ 30% τ υ λα ύ, έ υν κλείσει πέραν τ υ 50% των μικρ μεσαίων επι ειρήσεων και γενικά έ ει κτυπηθεί σ κανείς άλλ ς απ την απάνθρωπη Γερμανική λιτ τητα ι μ ν δεν υπάρ ει η παραμικρή αλληλεγγύη απ τ ν καθ λα αρμ δι Γερμαν Υπ υργ αλλά απειλεί τ υς δύσμ ιρ υς Έλληνες για έ) δ απ την Ευρω4ώνη.

Σίγ υρα η τήρηση των καν νων

είναι π λύ σημαντική αλλά ας μην λησμ νάμε και τις αρ ές πάνω στις π ίες &ασίστηκε η ΕΕ.

Επίσης η τήρηση των καν νων να ισ ύει ισ μερώς και δικαίως για λ υς και ι επιλεκτικά να ισ ύει αναλ γως τ υ μεγέθ υς τως ώρας.

Ειδικά κ. Σ ιμπλε ίσως να μην έ ει καν την έ)ωθεν καλή μαρτυρία α# ύ είναι πρώτ ς π υ σκαρ#ίστηκε λ γιστικά τρικς για να μειώσει τ ρέ ς της Γερμανίας κάτω απ τ 3% τ 1997 επι καιρ κυ&έρνησης τ υ κ. 3έλμ υτ Κ λ. $ κ. Σ ιμπλε Ν 2 στην κυ&έρνηση τ τε και με την Γερμανική ικ - ν μία με 13% ανεργία, πέραν τ υ 3% έλλειμμα και την ώρα σε ύ#εση σκέ#τηκε να επανεκτιμήσει την α)ία τ υ ρυσ ύ π υ ανήκε στην Κεντρική Τράπε4α της Γερμανίας (της Bun­des­bank) και να υπ λ γίσ υν τη δια# ρά ως... έσ δ της κυ&έρνησης (τ π ί α#αιρείται απ τ έλλειμμα, #έρν - ντας τ ν γερμανικ πρ ϋπ λ γισμ κάτω απ τ 3% τ υ Μάαστρι τ).

Μπ ρεί κάπ ι ς να πει περασμένα )ε ασμένα αλλά ακ μα και σήμερα κ. Σ ιμπλε εν μία νυκτί διάλυσε τ ικ ν μικ μ ντέλ της Κύπρ υ επειδή &ασι4 ταν σε ένα τραπε4ικ σύστημα «κα4ίν » την ίδια ώρα π υ η Γερμανική Deutche Bank κρύ&ει με τις ευλ - γίες τ υ υπ υργεί υ τ υ τ )ικά as­sets πέραν τ υ μισ ύ τρις.

Oλα αυτά &έ&αια π υ κ. Σ ιμπλε τα έκανε και τα κάνει με την ανεκτικ τητα, αδια# ρία και ευλ γία των ανύπαρκτων Ευρωπαίων ηγετών πλέ ν παίρνει τις απαντήσεις τ υ απ τ ν λα π ί ς στις πρ - σ#ατες Ευρωεκλ γές τ υ απάντησε δε - ντως.

Η Γερμανική «Ευρώπη» της μ ν διάστατης λιτ τητας, τ υ επιλεκτικ ύ bail-in, τ υ πανάκρι& υ Ευρώ, της ανισ ρρ πίας μετα)ύ Β ρρά και ν τ υ και της απ ικίας ρέ υς μας έ ει τελειώσει. Και επειδή δεν τ λμησαν να την τελειώσ υν ι ηγέτες τ έπρα)ε λα ς με τ ν ψή# τ υ.

Βε&αίως πρ σ#ατα πληθαίν υν ι #ωνές για αλλαγή στρατηγικής και #ιλ σ - #ίας στην αντιμετώπιση της κρίσης, #ωνές μως π υ δεν έρ νται απ την καρδιά της κρίσης αλλά απ ώρες π υ δεν έ υν και τ ση άμεση σ έση με την λιτ τητα πως η Βρετανία και τ ΔΝΤ.

Τα ψέματα πλέ ν έ υν τελειώσει. Η ΕΕ είτε αλλά4ει άμεσα είτε δεύει με μαθηματική ακρί&εια στην διάσπαση και εν τέλη διάλυση της.

Η πίεση θα πρέπει να πέσει στην Μέρκελ με πρώτ μέλημα την υι θετήσει εν ς νέ υ σ εδί υ mar­shal παρ μ ι τ π ί εί ε ε#αρμ στεί στις ΗΠΑ εν καιρ Ρ ύσ&ελτ και έσωσε τις ΗΠΑ απ τ ν γκρεμ . Η κρίση ρέ υς δεν επιλύεται με πι π λλά δάνεια π υ αυ)άν υν και άλλ τ υ#ιστάμεν ρέ υς και η ύ#εση δεν γιατρεύεται με πι σκληρή λιτ τητα π υ αυ)άνει την υ#ιστάμενη. Αυτή η π λιτική έ ει είδη ρε κ πήσει με απ λυτ και πι α)ι πιστ κριτή τ ν ίδι τ ν λα της ΕΕ με τ ν ψή# τ υ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.