FlÚ· Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó... Áο˙È ÔÈ K‡ÚÈÔÈ Ô‰ËÁÔ›

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Αρ ές τ υ 2015 ι Κύπρι ι π λίτες θα μπ ρ ύν και ν μιμα να ρησιμ π ι ύν υγραέρι , για την κίνηση των ημάτων τ υς, με %ελ ς τ μειωμέν μέ ρι πενήντα τ ις εκατ κ στ ς κίνησης.

Αυτ λέ θηκε στην θεσινή συνεδρία της Κ ιν υλευτικής Επιτρ πής Εμπ ρί υ, κατά την π ία τα Υπ υργεία Εμπ ρί υ, Συγκ ινωνιών και Εργασίας ενημέρωσαν τι μέ ρι τ τέλ ς τ υ ρ ν υ, θα είναι έτ ιμ ι ι τε νικ ί καν νισμ ί για την ασ%αλή ρήση τ υ υγραερί υ.

Τ κ στ ς εγκατάστασης τ υ νέ υ συστήματ ς υγραερι κίνησης θα κυμαίνεται απ 1.000 έως 1.200 ευρώ, ενώ τ συγκεκριμέν σύστημα θα μπ ρεί να τ π θετηθεί μ ν σε εν ιν κίνητα αυτ κίνητα. Την ίδια ώρα παρατηρείται τ %αιν μεν παράν μης τ π θέτησης συστημάτων υγραερι κίνησης σε ήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ανα%έρθηκε τι υπάρ υν συνεργεία, π υ τ π θετ ύν παράν μα τέτ ια συστήματα.

Τα μέλη της Επιτρ πής Εμπ ρί υ κάν υν λ γ για “κιν ύμενες μ ες” στ υς δρ μ υς της Κύπρ υ και ητ ύν την πάτα3η τ υ παράν μ υ αυτ ύ %αιν μέν υ.

# Πρ εδρ ς της Επιτρ πής Εμπ ρί υ Λευτέρης /ριστ % ρ υ, είπε πως “ενώ τ υγραέρι ρησιμ π ιείται ως εναλλακτική μ ρ%ή ενέργειας για τις μετα% ρές σε άλλες ώρες, στην Κύπρ δεν ε%αρμ στηκε ακ μα”, για να πρ σθέσει πως η Επιτρ πή έλα ε σήμερα τη δέσμευση απ τις εμπλεκ μενες υπηρεσίες και απ τα διά% ρα Υπ υργεία τι αρ ές τ υ 2015 θα υπάρ ει ευ έρεια ι Κύπρι ι π λίτες να ρησιμ π ι ύν υγραέρι , για την κίνηση των ημάτων τ υς”.

“Με αυτ θα επι%έρ υν μια σημαντική μείωση στ κ στ ς κατανάλωση καυσίμων μέ ρι και 50%. Πιστεύ υμε τι με αυτ τ ν τρ π , ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη ικ ν μική περί δ , θα μπ ρέσ υν να απαλλαγ ύν απ ένα σημαντικ άρ ς, π υ επι αρύνει και επι% ρτί ει την κάθε κυπριακή ικ γένεια, π υ είναι τ κ στ ς μετα% ράς”, είπε κ. /ριστ % ρ υ.

Πρ σθεσε πως η Επιτρ πή θα παρακ λ υθεί τ λ ήτη- μα, γιατί υπήρ ε μεγάλη ανα λητικ τητα και επιτακτικά θα τ επανα%έρει εάν και ε% σ ν υπάρ ει κωλυσιεργία εκ μέρ υς των δια% ρων υπηρεσιών και Υπ υργείων.

# υλευτής τ υ ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, είπε πως δυστυ ώς παρατηρεί μια % ερή καθυστέρηση, ωστ σ , πρ σθεσε “ήδη στην Επιτρ πή Εμπ ρί υ ανακ ινώθηκε τι θα είναι έτ ιμ ι με τ ν μ θετικ πλαίσι , δηλαδή λες τις ν μ θεσίες και τα διατάγματα, π υ πρέπει να εγκριθ ύν μέ ρι τ τέλ ς τ υ τριμήν υ τ υ 2015”. Ε3έ%ρασε τη δυσαρέσκειά τ υ, γιατί πως είπε, “η καθυστέρηση αυτή εμπ δί ει τ υς καταναλωτές μέσα σε αυτές τις π λύ δύσκ λες ικ ν μικές συνθήκες να ρησιμ π ι ύν ένα καύσιμ , τ π ί είναι π λύ πι %ιλικ στ περι άλλ ν και ε αίως π λύ πι ικ ν μικ ”. “Θέλ υμε ως ΑΚΕΛ για μια ακ μα % ρά να ητήσ υμε απ την κυ έρνηση να τηρήσει αυτ τ ρ ν διάγραμμα και ελπί υμε τι αυτ θα είναι τ τελευταί . Θέλ υμε, επίσης, να ητήσ υμε απ λ υς τ υς αρμ δι υς % ρείς κυρίως απ την Αστυν μία και τ Τμήμα #δικών Μετα% ρών, αλλά και τ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να 3εκινήσ υν μια εντατική εκστρατεία καταπ λέμησης της παραν μία και συγκεκριμένα τ υ %αιν μέν υ τ π θέτησης παράν μα συστημάτων υγραερι κίνησης σε ήματα”, είπε.

Ανέ%ερε πως “υπάρ υν δυστυ ώς π λλά τέτ ια ήματα, π υ κιν ύνται στ υς δρ μ υς της Κύπρ υ σαν κιν ύμενες μ ες”, πρ σθέτ ντας πως “θα πρέπει να εντατικ π ιηθ ύν ι έλεγ ι σε αυτά τα μη αν υργεία, αλλά κυρίως σε λα τα ήματα π υ περν ύν απ Μ#Τ, θα πρέπει να ε3ετά νται κατά π σ %έρ υν τέτ ι υ είδ υς συστήματα”.

# υλευτής τ υ ΚΣ ΕΔΕΚ Γιώργ ς Βαρνά α είπε πως τ κ μμα τ υ αναμένει τι αυτή τη % ρά τα Υπ υργεία και ι εμπλεκ μεν ι % ρείς θα τηρήσ υν τη δέσμευση, την π ία έ υν δώσει ενώπι ν της Επιτρ πής. “Αυτ τ σύστημα ε%αρμ εται σε πάρα π λλές ώρες τ υ κ σμ υ και πάντ τε εμείς αργ π ρημένα υι θετ ύμε κάτι τ π ί είναι πρ ς %ελ ς τ υ π λίτη και γι` αυτ τ λ γ εμείς αναμέν υμε τι αρ ές τ υ 2015 ι π λίτες σε αυτ τ ν τ π θα μπ ρ ύν να έ υν ενώπι ν τ υς τ δικαίωμα να μπ ρ ύν να εγκαταστήσ υν υγραέρι στα ήματα τ υς”, είπε.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.