∫∫·ÏÏÔÔÎηÈÈÚÚÈÈÓÓ¤¤˜ · · ˜  ÚÚÔÔÙÙ¿ÛÛÂÂÈȘ ¿ ˜ ÛÛÙÙËËÓÓ ª ª· · ÚÚ››ÓÓ· · §  ÌÌÂÂÛÛÔÔ‡‡

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ένα νέ κε%άλαι 3εκινά για τη Λεμεσ με τη λειτ υργία των εστιατ ρίων και τ υ ώρ υ στάθμευσης για 750 αυτ κίνητα στη Μαρίνα Λεμεσ ύ. Τα καταστήματα, τ spa και τ γυμναστήρι αναμένεται να 3εκινήσ υν τη λειτ υργία τ υς σταδιακά αυτ τ μήνα.

Μετά την ά%ι3η των πρώτων εν ίκων και σκα%ών αναψυ ής, η Μαρίνα Λεμεσ ύ υπ δέ εται πια λ τ ν κ σμ , ντ πι υς, τ υρίστες και επισκέπτες, πρ σ%έρ ντας τ υς μια γεύση τ υ liv­ing on the sea, π υ θα ικαν π ιήσει πλήρως λες τις απαιτήσεις. Περπατήστε κατά μήκ ς τ υ παραλιακ ύ πε δρ μ υ και απ λαύστε τις δελεαστικές γεύσεις της ψαρ τα έρνας Πυ3ίδα, τ υ Waga­mama, τ υ TGI Fri­day’s, της Pizza Hut, τ υ KFC, τ υ Der­li­cious, τ υ Caffé Nero, τ υ Hobo Mediter­ra­neo και τ υ Ma­rina Cool Bar. Αργ τερα τ ν ίδι μήνα θα αν ί3 υν και τ Crys­tal Ma­rina Lounge τ υ Breeze Group, τ εστιατ ρι τ υ /αρ υπ μυλ υ, τ Calma Café και τ Yacht Club! Απ λαύστε τ γεύμα και τ ν κα%έ σας στη θάλασσα με % ντ την εντυπωσιακή θέα της Μαρίνας και της Μεσ γεί υ και πάρτε μια γεύση τ υ liv­ing on the sea!

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.