Δ›ÙÏÔÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

- Α ύ κάπ ι ς τα κατα έρει να ανε εί τ ν Γ λγ θά των διαδικασιών, καταθέτει την αίτηση τ υ στ Κτηματ λ γι . Sεκινά λ ιπ ν ένας νέ ς Γ λγ θάς πως π. . ενώ ιδι κτήτης έ ει ανεγείρει την ικ δ μή τ υ άσει τ υ εμ αδ ύ τ υ τίτλ υ, $α νικά τ Κτηματ λ γι επαναμετρά τ εμ αδ ν και εάν τ ρει μικρ τερ , τ τε υπάρ ει πρ λημα. Πως λύνεται αυτ τ πρ λημα ταν ιδι κτήτης έ ει ε$ασ αλίσει λες τε νικές άδειες, τ πιστ π ιητικ τελικής έγκρισης άσει τ υ αρ ικ ύ εμ αδ ύ κλπ; Π ι ς ταίει; Δεν είναι τ Κράτ ς π υ ε$έδωσε τ ν τίτλ αρ ικά με λανθασμέν εμ αδ ν; Και άρα γιατί ιδι κτήτης να «τρέ ει» να αγ ράσει συντελεστή για να καλύψει την παραν μία τ υ Κράτ υς; Δηλαδή αγαπητ ί μας αναγνώστες ι εκδ θέντες τίτλ ι είναι λανθασμέν ι και εάν ναι, γιατί τ ίδι τμήμα π υ έκανε τ λάθ ς να τ μετα έρει για δι ρθωση στ ν ιδι κτήτη; Δεν θα ήταν πι λ γικ να ανα έρεται μεν τ νέ /δι ρθωμέν εμ αδ ν, αλλά τ αρ ικ εμ αδ ν να υι θετείται για σκ - π ύς έκδ σης τίτλων; Ας π ύμε τι τ θέμα αυτ $επερνιέται (δεν είναι μεμ νωμένες περιπτώσεις - ίδε ιδιαίτερα στην περι ή Αμμ ώστ υ π υ τα εμ αδά ίσως να δια έρ υν και μέ ρι 20% - δική μας υπ θεση στ ν Άγι Ηλία).

«Κίνα μας αγωγή μας είπε ωρ μέτρης» - Είναι αυτή η λύση ταν τ κτίρι είναι τελειωμέν ;

- Λεπτ μέρειες μη υσιαστικές - Sεπεράσαμε λ ιπ ν τ πρώτ σκέλ ς και γίνεται έλεγ ς και πάλι απ την ωρ με- τρία. Και μως ιδι κτήτης τ υ διπλαν ύ έργ υ, ένα $εν - δ εί π υ λειτ υργεί εδώ και 25 ρ νια, επενέ η τ περιτ ί ισμα τ υ στ έργ δίπλα κατά 30 εκατ στά. Σίγ υρα στις 30 σκάλες τ υ $εν δ εί υ και στις 6 σκάλες τ υ άλλ υ έργ υ τα 30 εκατ στά δεν είναι θέμα. Και μως ωρίς την ήθεια τ υ Δήμ υ, ι 10 αγ ραστές μας θα έμεναν $εκρέμαστ ι μέ ρι σήμερα, ι ε$’ υπαιτι τητας τ υ de­vel­oper ($επεράσαμε τ πρώτ πρ λημα π υ ρειάστηκαν 6 μήνες και ακ μη εκκρεμεί η επίλυση τ υ δεύτερ υ ακ μη 6 μήνες).

- Η επέμ αση στην *ώνη της παραλίας ασ αλώς είναι λάθ ς. Και μως υπάρ υν και κάπ ια λ γικά ρια. Πελάτης μας, η κατ ικία τ υ π ί υ ρίσκεται 80 μέτρα μακριά απ την παραλία, κατασκεύασε πέργ λα $ύλινη, πλάτ υς αντί 1.30 μ. πλάτ υς 1.80 μ. (τα 50 εκατ στά εμπίπτ υν μως εντ ς της *ώνης πρ στασίας). Η υπάλληλ ς τ υ Δήμ υ αρνήθηκε να εκδώσει τ σ ετικ πιστ π ιητικ τελικής έγκρισης. Απ τέλεσμα, 8 μήνες καθυστέρηση, α ύ πελάτης κατεδά ισε την πέργ λα, απ κτησε τ πιστ π ιητικ και $ανα-ανέγειρε την πέργ λα πως ήταν αρ ικά. Δηλαδή η επέμ αση των 50 εκ. ευρώ η π ία ρισκ ταν εντ ς της δικής τ υ γης τ υ πρ κάλεσε μια απαράδεκτη καθυστέρηση.

Αυτά είναι ρισμένα θέματα για τα π ία Υπ υργ ς Εσωτερικών θα μπ ρ ύσε με μια δηγία για δι ικητικές αλαρώσεις να $επεραστ ύν άμεσα.

Άσε δε τις διαδικασίες των Δημ τικών και άλλων αρ ών. Για κάθε άδεια ρειά*εται να μελετηθεί απ την τε νική υπηρεσία, μετά να δια ι αστεί στην τε νική επιτρ πή, μετά στην λ μέλεια και σε κάθε στάδι θα πρέπει να ετ ιμαστ ύν πρακτικά πρ ς υπ γρα ή. Απλ και λ γικ να μας πείτε και μως για την υπ γρα ή των πρακτικών ίσως και να ρειά*εται μια περί δ ς 1-2 μήνες, ενώ επιπρ σθετ ακ μα είναι η ετ ιμασία των πρακτικών (τ «κτύπημα δηλαδή στην γρα μη ανή»). Στις απέλπιδες μας πρ σπάθειες *ητήσαμε πως απ στείλ υμε την δική μας δακτυλ γρά να « τυπήσει» τα πρακτικά εντ ς τ υ δήμ υ για να τελειών υμε – απ ρρί θηκε.

Και μως ταν επε$ηγήθηκαν στην Τρ ικα ι δικές μας απηρ αιωμένες διαδικασίες, η Καναδή επικε αλής μας ανέ ερε «Δεν τ Πιστεύω».

Άσε τα υπ λ ιπα π υ σε Δήμ π υ υπ άλαμε αίτηση για ικ δ μική αμνηστία π υ υπήρ ε υπέρ αση 70 τ.μ. στις 3.000 μέτρα και τ γήπεδ έ ει δυνατ τητα ακ μα πρ σθεσης 1.500 μέτρα, μας πληρ ρησε Δήμ ς τι «επειδή δεν μας $ανά έτυ ε να μελετήσ υμε την π λε δ μική αμνηστία, κάνε νέα αίτηση».

Την κάναμε με κ στ ς 9.000 ευρώ και ίσως να επι αρυνθεί ένα έργ ωρίς ΦΠΑ λ γω της νέας άδειας ΦΠΑ τ π ί π ι ς θα πληρώσει;

Ένα θέμα είναι ι καλές πρ θέσεις των αρ ών και άλλ θέμα η ικαν τητα τ υ Κράτ υς και των αρ ών να μπ ρ ύν να ανταπ κριθ ύν. Είναι απλά θέμα ν τρ πίας απ τ υς υπαλλήλ υς και π σ ευρύ πνεύμα έ υν ι τ πικ ί άρ - ντες.

Τ θέμα δεν είναι τ σ η κατάθεση στ κτηματ λ γι για την έκδ ση τίτλ υ, π υ μ λ γ υμένως παρ’ λες τις παρατηρήσεις μας έ υν αυ$ήσει την παραγωγικ τητα τ υς έ ντας μάλιστα και μειωμέν πρ σωπικ .

Εδώ είναι τ πρ λημα αγαπητ ί μας αναγνώστες και ταν ανα ερ μαστε σε Γ λγ θά τ ν συσ ετί* υμε με μια ψυ θ ρα κατάσταση, τ σ εκ μέρ υς των πωλητών σ και των αγ ραστών και ασ αλώς των ρηματ δ τών. Εάν είμαστε Υπ υργ ς Εσωτερικών θα εκδίδαμε μια δηγία για δι ικητικές αλαρώσεις π υ να ερμηνεύ νται κάπως «ελεύθερα» πρ ς ελ ς των αιτητών. Τώρα υπάρ ει μια ακρι ώς αντίθετη ν τρ πία απ ρισμέν υς πως θα δυσκ λέψ υν ι διά ρ ι τ ν αιτητή, ι πως θα τ ν ηθήσ υν.

Επανερ μαστε για ένα $εν δ εί στ ν Πρωταρά τ υ π ί υ άτυ ς ιδι κτήτης πίστεψε τις τ τε δια ε αιώσεις της Π λε δ μίας για μετατρ πή της $εν δ ειακής τ υ μ νάδας σε ικιστικές μ νάδες (απ συρση τ υριστικών κλινών).

Μετά απ 4 ρ νια «σκέτης» άρνησης και δια ρων «κ λπων», τ $εν δ εί έ ει σ εδ ν καταρρεύσει, ιδι - κτήτης έ ει καταστρα εί μια και π υ παραμένει κλειστ και η τράπε*α τ υ να είναι στ περίμενε (και λα αυτά α ύ ατυ ής αυτ ς ιδι κτήτης έτυ ε και της αλάρωσης τ υ Υπ υργικ ύ Συμ υλί υ).

Είναι λ ιπ ν δικαι λ γημένη η Τρ ικα να μας πιέ*ει, αλλά π ι υς πιέ*ει, τ λάθ ς τμήμα - τ Κτηματ λ γι , π υ έρει ίσως την πι λίγη ευθύνη.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.