ΠπÙÙ·ÏÏÈÈÎ΋‹ · « ÛÛ˘ ˘ ÓÓÙÙ· · ÁÁ‹‹» » ÁÁÈÈ· · ¯ · ÏÏ¿ÚÚˆÛÛËË ¿ ˆ ÙÙˢ ˜ ÏÏÈÈÙÙ­fi­fiÙÙËËÙÙ·˜ · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η πι ευέλικτη ερμηνεία των καν νων τ υ Συμ ών υ Σταθερ τητας ώστε να δ θεί αυ$ημένη έμ αση στην τ νωση της ανάπτυ$ης και της απασ λησης θα τεθεί επί τάπητ ς κατά την κρίσιμη Σύν δ Κ ρυ ής της Ε.Ε. στ τέλ ς της ε δ μάδας, σε συνδυασμ με την αμ ιλεγ μενη υπ - ψη ι τητα τ υ Oαν-Κλ ντ Γι ύνκερ για την πρ εδρία της Κ μισι ν, υπέρ της π ίας τά θηκαν Ισπανία και Π λωνία.

Σύμ ωνα με άρθρ της Λαλέλας Pρυσανθ π ύλ υ στην Ημερισία, στ πρ σ έδι πρ τάσεων π υ επε$εργά*εται απερ μεν ς πρ εδρ ς τ υ Ευρωπαϊκ ύ Συμ υλί υ Pέρμαν αν Ρ μπάι σε συνεργασία με την ιταλική κυ έρνηση (π υ αναλαμ άνει την πρ εδρία της Ε.Ε. την 1η Ι υλί υ) γίνεται λ γ ς για «δια ρ π ιημένη πρ σαρμ γή των πρ - ϋπ λ γισμών» π υ να εστιά*ει στην ανάπτυ$η, εντ ς μως των πλαισίων τ υ Συμ ών υ Σταθερ τητας, καθώς δεν θέτει θέμα αλλαγής των καν νων, αλλά ευέλικτη ε αρμ γή τ υς, η π ία θα συνδυά*εται με τ λμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Τ περιε μεν αυτής της «ευελι$ίας» δεν είναι σα ές, αλλά στ παρελθ ν η Ιταλία εί ε πρ ωθήσει την ε$αίρεση των δαπανών για επενδύσεις και έρευνα απ τ ν υπ λ γισμ τ υ ελλείμματ ς. Τ πρ σ έδι -π υ μπ ρεί να αλλά$ει μ ρ ή μέ ρι τη Σύν δ Κ ρυ ής στις 26-27 Ι υνί υ- σηματ δ τεί την απ πειρα τ υ Ιταλ ύ πρωθυπ υργ ύ Ματέ Ρέντσι να μετατ πίσει την ευρωπαϊκή ατ*έντα μακριά απ τις περικ πές δαπανών και αυ$ήσεις ρων π υ «σ ράγισαν» τη δια είριση της κρίσης ρέ υς στην Ευρω*ώνη, με πρωτ υλία τ υ Βερ λίν υ.

Απ τελεί επίσης τ αντάλλαγμα π υ *ητά Ρέντσι για να στηρί$ει την υπ ψη ι τητα Γι ύνκερ. Σημειώνεται τι σε μίνι συνάντηση κ ρυ ής π υ πραγματ π ιήθηκε τ Σά ατ στ Παρίσι, ι σ σιαλδημ κράτες ηγέτες της Ε.Ε. τά θηκαν υπέρ Σταθερ τητας.

της

αλάρωσης

τ υ

Συμ ών υ

Την ίδια στιγμή, αίσθηση πρ καλεί τ δημ σίευμα τ υ γερμανικ ύ περι δικ ύ Spiegel με τίτλ «Ρ υά ματ στη ασίλισσα Μέρκελ», π υ υπ στηρί*ει τι έ ει ήδη $εκινήσει μια επι είρηση απ δυνάμωσης της Γερμανίδας καγκελαρί υ στην Ε.Ε. λ γω της εμμ νής της στις π λιτικές λιτ τητας. Στην πρ σπάθεια αυτή έρ νται να συμμετέ υν ι μ ν ι ώρες τ υ ευρωπαϊκ ύ ν τ υ, αλλά και αντικαγκελάρι ς και ηγέτης των Σ σιαλδημ κρατών Oίγκμαρ Γκάμπριελ, π υ τηρεί σα είς απ στάσεις έναντι τ υ μεί* ν ς εταίρ υ στη γερμανική κυ έρνηση και έ ει συγκλίνει σε μεγάλ αθμ με τις θέσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.