FFi­ittc­chh:: ∞∞ÓÓ·‚ · ‚ ¿ ¿ııÌÌÈÈÛÛËË ÔÔÌÌÔÔÏÏ­fi­fiÁÁˆÓÓ ˆ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

ίκ ς Fitch ανα άθμισε τ α6ι ρε των εγγυημένων απ τ ελληνικ δημ σι μ λ γων υψηλής ε6ασ(άλισης τριών ελληνικών τραπε ών - της Εθνικής, της Al­pha Bank και της Eurobank Er­gasias- στη αθμίδα Β, απ Β-.

Η ανα άθμιση αυτή ακ λ υθεί την αντίστ ι η ανα άθμιση απ τ ν Fitch στις 23 Μαΐ υ 2014 τ υ α6ι ρε υ τ υ ελληνικ ύ δημ σί υ, στη αθμίδα Β με σταθερή πρ πτική.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.