™·Ì·Ú¿˜: Π ∂ÏÏ¿‰· «¯¿Ï·Û» ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

H Ελλάδα και η Ευρώπη διέψευσαν εκείν υς π υ στ ι!ημάτισαν στην απ τυ!ία και στην διάλυση. Aυτ τ νισε Έλληνας Πρωθυπ υργ ς Αντώνης Σαμαράς, στην τελετή λή(ης της ελληνικής Πρ εδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Κάπ ι ι πρ ε( λ ύσαν και την αναγκαστική έ( δ της απ την ευρω ώνη. Την ίδια επ !ή, πριν απ δύ !ρ νια, π λλ ί θεωρ ύσαν τι και η Ευρω ώνη δεν θα τα κατα έρει. Κάπ ι ι στ ι!ημάτι αν στη διάλυσή της» ανέ ερε έλληνας πρωθυπ υργ ς και ακ λ ύθως ωτ γρά ισε τ ν ΣΥΡΙAΑ: «Υπήρ(αν και κάπ ι ι π υ είδαν την κρίση της Ευρώπης ως ευκαιρία για να απ δ μήσ υν και να εντα ιάσ υν τ Ευρωπαϊκ εγ!είρημα! Είναι ι γνωστ ί καιρ σκ π ι τ υ λαϊκισμ ύ, π υ π τε στρέ νται κατά τ υ ΝΑΤ*, π τε αμ ισ&ητ ύν τη δύναμη τ υ ευρώ, π τε υι θετ ύν ,τιδήπ τε θα μπ ρ ύσε να διαλύσει την Ευρώπη. Έ! υν ως πρ τυπά τ υ τις !ρε κ πίες της Λατινικής Αμερικής, π υ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ερε να απ τρέψει. Και για την Ελλάδα και για άλλες !ώρες π υ εί!αν πρ &λημα. Θεωρ ύν την καταστρ - ή της Ευρώπης, ως δήθεν «λύτρωση». Και τ ίδι τ ευρωπαϊκ εγ!είρημα, ως δήθεν «καταστρ ή»! Ευτυ!ώς, μως, ι δυνάμεις αυτές ήταν και παραμέν υν μει ψη ία».

* κ. Σαμαράς είπε τι η Ελλάδα τ υς διέψευσε λ υς, πέτυ!ε την δημ σι ν μική ε(υγίανση, σταθερ π ίησε την θέση της !ώρας, ε άρμ σε τις μεταρρυθμίσεις, &γήκε στις αγ ρές και τώρα &γαίνει απ την μακρ !ρ νια ύ εση.

Στ ν σύντ μ απ λ γισμ τ υ, α ύ τ νισε τι η Ελλάδα !ρησιμ π ίησε μ ν τ 40% τ υ πρ ϋπ λ γισμ ύ για την Πρ εδρία, υπ γράμμισε:

«Ενισ!ύσαμε την εμ&άθυνση της *ΝΕ! Με πρ τεραι τητα την Τραπε ική Ένωση, ώστε να αντιμετωπιστ ύν ι κατασκευαστικές αδυναμίες τ υ ευρώ. Αυτές π υ αναδεί!θηκαν απ την κρίση. Πρ ωθήσαμε υσιαστικά τη δημι υργία μιας Τραπε ικής Ένωσης π υ παραμερί ει τις εσωτερικές ανισ - τητες, π υ εγγυάται τις καταθέσεις λων των Ευρωπαίων και τις ίσες δυνατ τητες πρ σ&ασης σε πηγές !ρηματ δ τησης για λες τις επι!ειρήσεις.

Π λεμήσαμε την ικ ν μική στασιμ τητα και την ύ εση. Με πρ τεραι τητα την αντιμετώπιση της ανεργίας. Πρ ωθήσαμε σε ν μ θετικ επίπεδ , εκείνες τις παρεμ&άσεις και τα ν μ θετήματα π υ διασ αλί υν έγκαιρη και σταθερή !ρηματ δ τηση των ευρωπαϊκών π λιτικών. Κυρίως, μως, η Ελληνική Πρ εδρία ανέδει(ε την ανάπτυ(η και την απασ! ληση ως κ ρυ αί π λιτικ ήτημα για την Ευρώπη σήμερα.

Επίσης, για πρώτη ρά, με τ ν πι επίσημ τρ π , αναδεί(αμε την πρ στασία των ευρωπαϊκών συν ρων και την δια!είριση των μεταναστευτικών ρ ών. Με ανθρωπιστικ ύς ρ υς πάντα, αλλά τα αναδεί(αμε ως αυτ π υ πραγματικά είναι: ως ήτημα ασ αλείας για τ σύν λ της Ευρώπης! Κ ρυ αί επίτευγμα της Πρ εδρίας, καθ ρισμ ς των Κατευθυντήριων Γραμμών για τ ν ν μ θετικ και επι!ειρησιακ σ!εδιασμ στ ν τ μέα Δικαι σύνης και Εσωτερικών Υπ θέσεων (αυτ π υ ν μά εται Post-Stock­holm). Κυρίως μως, η μετανάστευση εντάσσεται πλέ ν ως αναπ σπαστ τμήμα της ε(ωτερικής π λιτικής της Ένωσης.

Η Ελληνική πρ εδρία ανέδει(ε και τις Θαλάσσιες π λιτικές ως μια (ε!ωριστή πρ τεραι τητα. Βε&αίως αυτ υπαγ - ρεύτηκε και απ τ εθνικ συμ έρ ν μας, καθώς η Ελλάδα κατέ!ει σημαντική θέση στην παγκ σμια ναυτιλία και διαθέτει την μεγαλύτερη ακτ γραμμή στην ΕΕ, με θαλάσσια σύν - ρα π υ ταυτί νται με τα ε(ωτερικά θαλάσσια σύν ρα της Ένωσης.

Παράλληλα, πρ σπαθήσαμε να εντά( υμε στην θαλάσσια ασ άλεια την πρ ώθηση των στρατηγικών συμ ερ ντων στη θάλασσα για την ικ ν μία, για την ανάπτυ(η ενεργειακών απ θεμάτων και για την ενεργειακή ασ άλεια της ΕΕ. Έτσι υι θετήθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασ άλειας. Είναι η πρώτη ρά π υ η ΕΕ αναπτύσσει μία συν λική, διατ μεακή και ικ ν μικά απ δ τική στρατηγική».

* κ. Σαμαράς τ νισε τι «συμ ωνήσαμε στην περι ρ ύρηση των ε(ωτερικών θαλάσσιων συν ρων της ΕΕ» και πρ - σθεσε: «Θα είμαστε στ πλευρ της επ μενης, ιταλικής Πρ εδρίας, π υ αναλαμ&άνει την εκπ νηση Σ!εδί υ Δράσης για την υλ π ίηση αυτής της Στρατηγικής. Και αυτ θα τ νίσω στ Στρασ& ύργ , στην εκεί τελετή λή(ης της Ελληνικής Πρ εδρίας».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.