∫·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ 6-12 Ì‹Ó˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Kαθ ριστικ ί για τ μέλλ ν της Κύπρ υ στ ν τ μέα των υδρ γ νανθράκων, αναμένεται να είναι ι επ μεν ι 6-12 μήνες, π υ αναμέν νται τα απ τελέσματα των γεωτρήσεων της ENI και To­tal για ανάπτυ η τ υ τ μέα στην Κύπρ . Δεύτερη γεώτρηση της No­ble μα ί με τα απ τελέσματα της ENI και To­tal θα υπ δεί υν και την π σ τητα των απ θεμάτων για να απ ασιστεί αν τελικά τ λ σ!έδι τ υ τερματικ ύ υγρ π ίησης μπ ρεί να καταστεί "ιώσιμ .

Να υπενθυμίσ υμε πως "ιώσιμ π σ στ για την λειτ υργία τ υ τερματικ ύ θεωρ ύνται τα 5 τρις κυ"ικά π δια, ενώ η μέ!ρι τώρα ενδεί εις στ τεμά!ι 12 της No­ble, ανέρ! - νται στα 3,5 τρις κυ"ικά π δια.

Eπίσης σε π λύ καλ σημεί "ρίσκ νται ι διαπραγματεύσεις της Εταιρείας Υδρ γ νανθράκων Κύπρ υ (ΕΥΚ) με την κ ιν πρα ία της No­ble-Avner για τ ενδε! μεν διάθεσης π σ τητας υσικ ύ αερί υ απ τ ισραηλιν Λε"ιάθαν, ώστε να ε ασ αλιστ ύν ι απαραίτητες π σ τητες π υ θα καθιστ ύν "ιώσιμη την ανέγερση !ερσαί υ τερματικ ύ στην Κύπρ .

'πως ανα έρθηκε σε !θεσινή διάσκεψη Τύπ υ τ υ Δι ικητικ ύ Συμ" υλί υ της Εταιρείας Υδρ γ νανθράκων Κύπρ υ (ΕΥΚ), η εταιρεία δ υλεύει αυτή τη στιγμή πυρετωδώς και στα δύ θέματα.

Η Πρ εδρ ς της ΕΥΚ Τ ύλα 7ν υ ρί υ πρ σθεσε τι γίνεται ήδη επικ ινωνία με λες τις πετρελαϊκές εταιρείες π υ δραστηρι π ι ύνται στην Κύπρ ώστε να ενημερωθ ύν για τις ε ελί εις στ θέμα των διαπραγματεύσεων π υ γίν νται τώρα για τ τεμά!ι “12”, αρ!ικά για κάπ ια Κυ"ερνητική Συμ ωνία. Παράλληλα η κ. 7ν υ ρί υ υπενθύμισε τι πέραν απ τ ν παράγ ντα Ισραήλ υπάρ!ει αν ικτή η επιλ γή να πρ !ωρήσει τ τερματικ με τα κυπριακά απ θέματα, τα π ία υπάρ!ει η ελπίδα τι θα μπ ρέσ υν να επι"ε"αιωθ ύν με τα πρ γράμματα γεωτρήσεων της ΕΝΙ και της No­ble π υ έ! υν επιτα!υνθεί. 7ι επ μεν ι 6-12 μήνες θα είναι καθ - ριστικ ί για τ μέλλ ν της Κύπρ υ στ ν τ μέα των υδρ γ νανθράκων, πως τ νίστηκε απ την Πρ εδρ της ΕΥΚ.

Συγκεκριμένα τ πρ γραμμα γεωτρήσεων της ΕΝΙ τ π ί εκινά απ τ ν Σεπτέμ"ρι και πρ !ωρά με 4 γεωτρήσεις. «Έ! υμε πρ !ωρήσει π λύ στις τελευταίες τρεις συναντήσεις π υ έ! υμε κάνει», είπε τ μέλ ς τ υ ΔΣ της ΕΥΚ Λένας Μυλωνάς, ανα ρικά με τις διαπραγματεύσεις με τη No­ble/Avner. «Θα έ! υμε σημαντικές ε ελί- εις και πι συγκεκριμένα δεδ μένα π υ θα μας επιτρέψ υν να λά" υμε σημαντικές απ - άσεις. Παράλληλα θα παρακ λ υθ ύμε λες τις διεθνείς ε ελί εις, ι π ίες είναι μετα"αλλ μενες», ανέ ερε.

7 κ. Μυλωνάς σημείωσε τι τ ενδια έρ ν απ τις εταιρείες To­tal και ENI δεν είναι καθ λ υ τυ!αί με "άση τις εμπειρίες και τη διεθνή πρακτική, πρ σθέτ ντας τι απ τελεί π λύ θετικ σημεί τι έ! υν επενδύσει ι δύ αυτές εταιρίες στα κυπριακά ύδατα.

Παράλληλα, πως ανα έρθηκε, η TO­TAL επε εργά εται τα δικά της σεισμ γρα ικά δεδ μένα και θα αρ!ίσει τ πρ γραμμά της τ 2015. Η NO­BLE πρ γραμματί ει επιπρ - σθετη γεώτρηση η π ία μελετάται αυτή τη στιγμή αν θα είναι επι"ε"αιωτική ή αν θα είναι νέα γεώτρηση. Σημαντική θεωρείται και η συμ ωνία μετα ύ Κύπρ υ – Ισραήλ για ανταλλαγή δεδ μένων απ τις γεωτρήσεις στις δύ !ώρες, ώστε κάθε πλευρά να εμπλ υτίσει τα δεδ μένα της.

«Επειδή είναι π λλές ι γεωτρήσεις έ! υμε αυ ημένες πιθαν τητες», δήλωσε τ μέλ ς τ υ ΔΣ της ΕΥΚ Κωνσταντίν ς Νικ λά υ, π ί ς ε ήγησε παράλληλα τι "άσει συμ" λαί υ τρ π ς δι !έτευσης τ υ υσικ ύ αερί υ είναι στην ευ!έρεια της Κυπριακής Δημ κρατίας.

¢È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏ­fiÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Απ τα μέλη τ υ ΔΣ της ΕΥΚ τ νίστηκε τι δεν θα πρέπει να καλλιεργ ύνται ψηλές πρ σδ κίες σε μια διαδικασία, η π ία !αρακτηρί εται απ ρίσκ . «Η έρευνα υδρ γ νανθράκων είναι μια δυναμική δ υλειά και τα πράγματα αλλά υν με την π ρεία των ερευνών. Η "ι μη!ανία και ι εταιρείες έ! υν τη δική τ υς λ γική», ε ήγησε κ. Νικ λά υ. 'πως είπε, π λλές ρές καλλιεργ ύνται πρ σδ κίες, ι π ίες διαψεύδ νται ή έρ! - νται να αλλά υν απ την έρευνα, η π ία είναι μια δυναμική διαδικασία. Πρ σθεσε τι η περι !ή της Λε"αντίνης π υ είναι στην κυπριακή Α7C έ!ει μεγάλες πιθαν τητες να έ!ει κι άλλα απ θέματα. Σε σ!έση με την επένδυση στ τερματικ , ανέ ερε τι μπ ρεί να τάσει στ μισ πρ ϋπ λ γισμ τ υ νησι ύ, σε μια δύσκ λη περί δ . «Δεν θα γίνει αυτή η επένδυση για !άρη της επένδυσης, αλλά για να διευκ λυνθ ύν τα πράγματα», δήλωσε.

Η κ. 7ν υ ρί υ συμπλήρωσε τι επειδή υπάρ!ει α"ε"αι τητα στη "ι μη!ανία και κανένας δεν μπ ρεί να γνωρί ει εκ των πρ - τέρων π ια θα είναι η ακρι"ής π ρεία των πραγμάτων και πώς θα ε ελι!θεί !ρ νικά. Γενικά, είπε, ι ενδεί εις είναι ενθαρρυντικές και αυτ έρ!εται και απ τις εταιρείες π υ έ! υν απ ασίσει να επενδύσ υν με μεγάλ ρίσκ σε αυτές τις ενέργειες στην κυπριακή Α7C.

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜

Σε περίπτωση μη ευ δωσης τ υ τερματικ ύ θα υπάρ υν διά ρες λύσεις ανάλ γα με τ μέγεθ ς τ υ κ ιτάσματ ς. Τ μέλ ς τ υ ΔΣ Μάικ Ευθυμί υ ανέ ερε τι ι εναλλακτικές λύσεις π υ πρ σ έρ νται είναι η ε αγωγή αερί υ στην Αίγυπτ , ενώ σταθμ ς υγρ - π ίησης στ Βασιλικ , μπ ρεί να συνδυαστεί και με πλωτές ε έδρες επειδή τ ένα δίνει δια ρετική ευελι ία απ τ άλλ .

«Πρώτ ς μας στ ! ς είναι να μπ ρέσ υμε να υλ π ιήσ υμε τ τερματικ , αλλά στη συνέ!εια με την ανακάλυψη και νέων κ ιτασμάτων μπ ρεί και είναι μια κατάλληλη επιλ - γή να υπάρ ει συνδυασμ ς και πλωτών σταθμών υγρ π ίησης και !ερσαίων», ανέ ερε η κ. 7ν υ ρί υ.

'σ ν α ρά τ υς πιθαν ύς αγ ραστές για τ κυπριακ υσικ αέρι , κ. Μυλωνάς ανέ ερε τι η ΕΥΚ παρακ λ υθεί σε καθημερινή "άση τις τάσεις της αγ ράς και π ιαδήπ τε συμ ωνία θα είναι στη "άση τ υ μέγιστ υ συμ έρ ντ ς της Κύπρ υ. Σημείωσε τι δεν έ! υν αγκυρ " λήσει σε π ιαδήπ τε συμ ωνία για πώληση τ υ υσικ ύ αερί υ.

Σε ερώτηση κατά π σ η Κύπρ ς μπ ρεί να διασ αλίσει τις αγ ρές τις Άπω Ανατ λής π υ θεωρ ύνται πι κερδ ρες, τ μέλ ς τ υ ΔΣ Θε δωρ ς Τσακκίρης είπε τι τ καλύτερ π υ μπ ρεί να γίνει πρ ς αυτή την κατεύθυνση είναι «να έρ υμε ασιατικ ύς πελάτες μέσα στις κ ιν πρα ίες». Πρ σθεσε τι υπάρ!ει ήδη κάπ ια αρ!ική συ ήτηση με σημαντικές ασιατικές εταιρείες και πρ ς αυτή την κατεύθυνση κινείται η ΕΥΚ και τ κράτ ς.

Δ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜

Υπάρ!ει μεγάλη "ελτίωση στα συμ" λαια απ τ ν πρώτ γύρ αδει δ τήσεων στ δεύτερ λ γω των περαιτέρω γνώσεων π υ υπάρ! υν, ανέ ερε απαντώντας σε σ!ετική ερώτηση τ μέλ ς τ υ ΔΣ Γιώργ ς Γεωργιάδης. Ε ήγησε τι δια ρ π ιήσεις στα συμ" λαια μπ ρ ύν να γίν υν στην π ρεία των ερευνών, αν υπάρ!ει και αμ ι"αία συμ ωνία και τι σε περίπτωση π υ ένα απ τα δύ μέρη ητήσει κάπ ια αλλαγή τ τε υπάρ!ει μια διαδικασία πάρε -δώσε. Σε κάθε περίπτωση, πως τ νίστηκε, τ συμ" λαι μετα ύ Κυπριακής Δημ κρατίας και εταιρείας πρέπει να δηγεί σε αμ ι"αί κέρδ ς, α ύ λ τ ρίσκ των ερευνών τ παίρν υν ι εταιρείες.

™ÙÂϤ¯ˆÛË ∂À∫

Η ΕΥΚ "ρίσκεται σε άση της ανάπτυ ης στρατηγικής στελέ!ωσης της ΕΥΚ και στ τέλ ς της ε"δ μάδας, συγκεκριμένα την Κυριακή, θα πρ κηρυ!θεί η θέση τ υ Γενικ ύ Διευθυντή τ σ στ εγ!ώρι σ και στ έν Τύπ .

Η κ. 7ν υ ρί υ ανέ ερε τι στην ΕΥΚ θα υπάρ ει αριθμ ς πρ σλήψεων π υ θα απευθύνεται σε άτ μα π υ έ! υν ε ειδικευμένη εμπειρία στ διεθνή !ώρ . Στ ! ς της ΕΥΚ είναι να πρ σλά"ει και νε τερα άτ μα με π λύ ισ!υρ ακαδημαϊκ υπ "αθρ π υ να μπ ρ ύν να ανταπ κριθ ύν σε ένα καλ πρ - γραμμα συνε! ύς εκπαίδευσης.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.