ªÔ˘ÛÂ›Ô §Â˘ÎˆÛ›·˜ - OEÓ· ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Είμαστε ένα μάτσ !άλια πως ανα ερθήκαμε σε πρ ηγ ύμεν μας άρθρ για διά ρα θέματα. Ενώ μως τ θέμα μας είναι τα ακίνητα, η τεράστια πρ κληση για τη μη ύπαρ η εν ς Εθνικ ύ μ υσεί υ στην Λευκωσία είναι κάτι και δεν μπ - ρ ύμε να τ απ ύγ υμε. Ένα μ υσεί π υ εκθέτει μ ν τ 1/3 εκείνων π υ έ!ει, λ γω έλλειψης !ώρ υ και διευκ λύνσεων και με διά ρα μικρά μ υσεία π υ υπάρ! υν σε λ υς τ υς Δήμ υς της Λευκωσίας, είναι μεν καλ , αλλά ταν λα αυτά τα μ υσεία έ! υν Κυ"ερνητικές ώρες εργασίας, γίνεται αντιληπτ τι τ σ ντ πι ι σ και έν ι δεν συνάδ υν με τ ωράρι . Και μως τ ανθρώπιν δυναμικ τ υ μ υσεί υ είναι ενθ υσιώδες στην ε υπηρέτηση σε "αθμ π υ κάπ τε τ υς "αριέσαι στις λεπτ μέρειες. Μια δική μας εμπειρία στην Ρωμαϊκή έπαυλη στα Κ ύκλια, επι"λέπων «αστυν μικ ς» μας ε ήγησε με πάσα λεπτ μέρεια και με ενθ υσιώδη τρ π για τα περιε! μενα κλπ (λυπ ύμαστε π υ δεν θυμ μαστε τ ν μα τ υ για να τ υ δώσ υμε τα εύσημα).

Επί τ υ υπ υργ ύ Παιδείας Π. Γεωργιάδη εί!ε δημι υργηθεί ταμεί για την ανέγερση τ υ Εθνικ ύ Μ υσεί υ κ στ υς γύρω στα 100 εκ. ευρώ. Λ γω ασ αλώς της επικρατ ύσας κατάστασης τα 40 εκ. ευρώ π υ θεωρητικά μα εύτηκαν, δεν υπάρ! υν (δικαι λ γημένα ίσως) και ητ ύμε πρ σ ρά Β7Τ απ ιδιώτες, με διά ρες λεπτ μέρειες πως αυτές ανα έρ - νται στ ν τύπ .

Κατά την Κυ"έρνηση μια επένδυση καθ’ υπ λ γισμ 100110 εκ. ευρώ (στ τέλ ς θα θάσει τα 130 εκ. ευρώ) με αντάλλαγμα για τ ν επενδυτή να τ υ παρα!ωρηθεί μέρ ς τ υ τερά- στι υ !ώρ υ τ υ παλι ύ ν σ κ μεί υ για διά ρα γρα εία, shop­ping mall κλπ, είναι η λύση κατά τις Κυ"ερνητικές Υπηρεσίες.

Π ι ς επενδυτής ( !ι Κύπρι ς μια και π υ έ! υμε τ γνωστ πρ "λημα ρευστ τητας) έ!ει ή μπ ρεί να ε ασ αλίσει !ρήματα για τέτ ι έργ ; Άρα παραμέν υν ι έν ι επενδυτές και ασ αλώς με τ ανάλ γ κέρδ ς. Και ερωτ ύμε: - Έγινε μελέτη σκ πιμ τητας και "ιωσιμ τητας για τ θέμα και εάν ναι τι θα είναι η απ δ ση τ υ και αυτ για να μην ρε ιλευτ ύμε και πάλι στη διεθνή αγ ρά. Βάσει πλάν υ τι είναι ι επιθυμητές !ρήσεις, ώρες λειτ υργίας, κ ινωνικές εκδηλώσεις κλπ. Θα είναι τύπ υ Βρετανικ ύ μ υσεί υ;

- Υπάρ!ει η ήτηση για γρα εία, για shop­ping mall και τα άλλα (;) ταν τ 50% των γρα είων είναι κενά, ενώ εάν διατεθεί !ώρ ς αυτ ς για mall μα ί με τα υ ιστάμενα 2 shop­ping malls, πλέ ν τ ένα π υ κατασκευά εται, δεν θα " ηθήσ υν λα μα ί στην περαιτέρω καταστρ ή τ υ κέντρ υ της Λευκωσία;

- Και κατ’ επέκταση κύριε Δήμαρ!ε της Λευκωσίας δεν θα είναι μια !αριστική " λή στ εμπ ρικ κέντρ της πρωτεύ υσας; Ένας πληθυσμ ς υπάρ!ει και αυτ ς θα πρέπει να κατανεμηθεί σε λ αυτ τ εμπ ρικ κέντρ . Άρα μετά την Μακαρί υ π υ αλλ ύ θα επέλθει κατάρρευση; (πρ σέ! υμε τις ανησυ!ίες σας).

- Θεωρίες και θεωρίες είναι ένα θέμα και απ τ ιλέτ Κατάρ με ητ ύμενη α ία ?150 εκ. έ!ει τώρα μια μ ν πρ - σ ρά απ τι πληρ ρ ύμαστε 20 εκ. ευρώ. Άρα π υ είναι η ήτηση;

- 7 !ώρ ς της διεθν ύς έκθεσης και άλλα ιλέτα τ υ κράτ υς πρ ς εν ικίαση, δεν έ! υν κανένα ενδια ερ μεν .

- Τα 20-25 !ρ νια απ σ"εσης τ υ επενδυτή για τ Μ υσεί είναι ε ικτά "ιώσιμα; Π ι ς θα ενδια ερθεί για μια μικρή πρ "ληματική !ώρα για επένδυση ?130 εκ. για κάπ ι π λύ επικίνδυν έργ αμ ί" λης επικερδ τητας;

- Π ι ς ίκ ς ετ ίμασε τ επι!ειρηματικ πλάν μιας τε!νικής μελέτης; Μήπως θα επαναλη θεί εκείν τ γελ ί σ!έδι για τ ΓΣΠ π υ υδείς ενδια έρθηκε, α ύ δεν έγινε καμία μελέτη πριν και μετά απ 2 μελέτες εκ των πρ τέρων και με συν λικ κ στ ς στην Δημ κρατία 1 εκ. ευρώ (διαγωνισμ ς κλπ) ανακαλύψαμε τι δεν είναι "ιώσιμ και έτσι !ρησιμ π ιείται κυρίως ως !ώρ ς στάθμευσης α ίας 40 εκ. ευρώ!!

Υπ δεί αμε π λλαπλές !ρήσεις τ υ ΓΣΠ !ωρίς κ στ ς στ Κράτ ς !ι θεωρίες αγαπητ ί μας αναγνώστες αλλά με απτές εισηγήσεις με αριθμ ύς ε δων και εσ δων. Ίσως να είναι τ μ ν έργ , η Βι τε!νική Περι !ή Λευκωσίας π υ αναλά"αμε την δια!είριση ανέγερσης τ υ έργ υ των 100 μ νάδων και π υ τελείωσε 1 μήνα πριν την ώρα τ υ και 200.000 ευρώ λιγ τερα τ κ στ ς. Να παραδειγματιστ ύν ι διά ρ ι ι π ί ι αναλαμ"άν υν μελέτες και κ στ λ γήσεις και να μην έ! υν τις ίδιες ελλείψεις (ίδε Πλατεία Ελευθερίας) κλπ και να μην παρασυρ μαστε τι πάντ τε ι έν ι αρ!ιτέκτ νες είναι και ι καλύτερ ι.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.