•ÂÔ‡ÏËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Εκρηκτική αύ ηση τ υ ενδια έρ ντ ς για ε !ικά στην Ελλάδα, καταγρά υν τ υς τελευταί υς μήνες ι κτηματ - μεσίτες στα νησιά και τις τ υριστικές περι !ές, σύμ ωνα με άρθρ της Ημερησίας. Σε ρισμένες μάλιστα περιπτώσεις, ι ειδικ ί εκτιμ ύν τι η ήτηση για σπίτια ή ε !ικά έ!ει τάσει στα πρ κρίσης επίπεδα, αν και ι αγ ραπωλησίες δεν είναι ακ μη αρκετές ώστε να αλλά ει πλήρως η εικ να.

Ωστ σ , η αύ ηση τ υ τ υριστικ ύ ρεύματ ς πρ ς την Ελλάδα, η εμπιστ σύνη π υ εκ ρά υν ι έν ι στην ελληνική ικ ν μία και τα απανωτά διθυραμ"ικά δημ σιεύματα για την Ελλάδα, αλλά υν τ κλίμα και στην κτηματαγ ρά. Είναι !αρακτηριστικ τι ι αναγνώστες τ υ περι δικ ύ Travel + Leisure ψη ί υν την Σαντ ρίνη ως τ πι μ ρ νησί στ ν κ σμ , πάνω απ τη Wα"άη, τ Μπαλί και τα νησιά Γκαλαπάγκ ς τ υ Εκ υαδ ρ.

Ισ!υρή είναι η παρ υσία της Ελλάδας και σ ν α ρά τ υς πι δημ ιλείς πρ ρισμ ύς στην Ευρώπη: Στην πεντάδα, εκτ ς απ τη Σαντ ρίνη, π υ διατηρεί την πρωτιά απ πέρυσι, "ρίσκ νται η Κρήτη (3η θέση) και η Μύκ ν ς (5η θέση). Παρεμ"άλλ νται στη δεύτερη θέση τ Κάπρι στην Ιταλία και η Σικελία στην τέταρτη θέση.

Τ θετικ αυτ κλίμα έ!ει θετικές επιπτώσεις στην αγ ρά ακινήτων με τ υς κτηματ μεσίτες να μην πρ λα"αίν υν να απαντ ύν σε ερωτήματα ένων κυρίως επενδυτών. Σύμ ωνα με κτηματ μεσίτη απ τη Νά , τ ν Γ. Βερώνη τ επενδυτικ ενδια έρ ν αυ άνεται και για τις λεγ μενες Μικρές Κυκλάδες, δηλαδή Ηρακλειά, Δ ν ύσα, Σ! ιν ύσα και ιδιαίτερα τα Κ υ νήσια. «Στη Νά ι αγ ραστές είναι κατά 100% έν ι. Γάλλ ι, Ιταλ ί, Βέλγ ι και Ν ρ"ηγ ί ανα ητ ύν σπίτια και ικ πεδα για να αγ ράσ υν, ενώ για πρώτη ρά ύστερα απ !ρ νια επέστρεψαν και ι Γερμαν ί αγ - ραστές.

Cητ ύν κατά κύρι λ γ σπίτια ή 4 στρέμματα για να !τίσ υν. 7σ για τις τιμές, τα ε !ικά πωλ ύνται σε επίπεδα μετα ύ 2.500 και 3.200 ευρώ τ τετραγωνικ μέτρ .

Είναι !αρακτηριστικ τι κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών τ υ έτ υς και μέ!ρι και τ ν Μάι , τ 17% των αγ ραπωλησιών α ρ ύσε ε !ικές κατ ικίες π υ απ κτήθηκαν απ έν υς αγ ραστές, εκ των π ίων τ 50% πρ ήλθε απ !ώρες της Ε.Ε.

Μάλιστα, στις Κυκλάδες, τ σύν λ των αγ ραπωλησιών α ρ ύσε αγ ραστές απ την Ε.Ε. Απ αυτ ύς, τ 63% επιλέγει ακίνητα α ίας έως 100.000 ευρώ, ενώ μ ν τ 11% αγ ρά ει π λυτελή ακίνητα.

Σύμ ωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, περί τις 50.000 ε !ικά σπίτι Αναλυτικά, η εικ να της αγ ράς ε !ικής κατ ικίας, πως διαμ ρ ώνεται έτ ς και με "άση έρευνες π υ έ! υν γίνει σε λη την Ελλάδα είναι:

Ερευνα της Al­pha Αστικά Ακίνητα επισημαίνει τι η αγ ρά στις Κυκλάδες είναι «παγωμένη» και ι αγ ραστές απρ θυμ ι να επενδύσ υν σε ακίνητα. Τ ενδια έρ ν πρ - έρ!εται σ!εδ ν απ κλειστικά απ αλλ δαπ ύς, κυρίως σε καλές περι !ές (κ ντά σε παραλία, με θέα) και καλής π ι - τητας κατασκευές και σε τιμές ευκαιρίας.

Στη Μύκ ν η πτώση στις κατ ικίες είναι πάνω απ 40%, δηλαδή 3.000-4.000 ευρώ/τ.μ. ακ μη και σε ακρι"ές περι - !ές (Τ ύρλ ς, Αγ. Στέ αν ς, Αγ. Ιωάννης), ενώ τα αγρ τεμά!ια έ! υν γίνει θην τερα ακ μη και πάνω απ 50%.

Στη Σύρ καταγρά εται πτώση 40%-50%, αλλά σταθερ π ίηση στην Ερμ ύπ λη, δηλαδή 2.000-3.000 ευρώ/τ.μ., ενώ τα αγρ τεμά!ια σημειών υν πτώση τιμών πάνω απ 50%. Παγωμένη είναι η αγ ρά στην Πάρ , με τ ενδια έρ ν των αλλ δαπών να εστιά εται σε "ίλες με θέα και καλή π ι τητα κατασκευής. Τέλ ς, στην Τήν η πτώση επερνά τ 40%, κάτω απ 1.500 ευρώ/τ.μ., και στα ικ πεδα πάνω απ 50%. Η ικ δ μική δραστηρι τητα είναι μηδενική και σήμερα κτί νται μ λις δύ σπίτια σε λ τ νησί.

Στην Κρήτη η αγ ρά παρέμενε παγωμένη εδώ και !ρ - νια, ωστ σ , αίνεται τι υπάρ! υν ενδεί εις αλλαγής τ υ δυσμεν ύς κλίματ ς. Δια αίνεται αύ ηση τ υ ενδια έρ - ντ ς κυρίως απ Ρώσ υς για ε !ική κατ ικία και παραθαλάσσια ικ πεδα, μως τ ενδια έρ ν δεν έ!ει μετ υσιωθεί σε συμ" λαια.

Έρευνα της εταιρείας Pro­prius ανα έρει τι έ!ει αυ ηθεί τ ενδια έρ ν για τ Ι νι μετά την είσ δ ρωσικών και αρα"ικών κε αλαίων για αγ ρές νησιών (Σκ ρπι ς, 7 ιά, Σ ία). Η περι !ή απ κτά κ σμ π λίτικ !αρακτήρα και αυ άνεται η εμπ ρικ τητα με την εισρ ή ένων τ υριστών και διασημ τήτων.

Στη Wαλκιδική μεγάλη πτώση πάνω απ 50% καταγρά ε- ται στην Κασσάνδρα, π υ ι τιμές κυμαίν νται απ 800 έως 1.300 ευρώ/τ.μ. Στην Α υτ τα ε !ικά πωλ ύνται απ 1.200 έως 1.900 ευρώ/τ.μ. και στ Παλι ύρι 1.200-2.000 ευρώ/τ.μ. Γενικά, η περι !ή παρ υσιά ει μεγάλ ενδια έρ ν λ γω της ρωσικής επέλασης, η π ία τα επ μενα !ρ νια αναμένεται να μετ υσιωθεί και σε πραγματικ ενδια έρ ν με μεγάλ αριθμ συμ ωνιών για ε !ικά.

Ιδιαίτερ ενδια έρ ν έ!ει τ πρ ίλ των ένων π υ ενδια έρ νται να αγ ράσ υν σπίτια στην Ελλάδα.

Στη συντριπτική τ υς πλει ν τητα ανα ητ ύν κατ ικίες π υ δεν επερν ύν σε α ία τις 100.000 ευρώ, επ μένως, δεν πρ κειται για τ υς επενδυτές π υ ενδια έρ νται και για την απ κτηση "ί ας. Υπάρ!ει μως κι ένα σημαντικ π σ - στ αλλ δαπών π υ «κυνηγ ύν» τις ευκαιρίες στις π λυτελείς κατασκευές, δηλαδή αυτές π υ έ! υν α ία απ 400.000 ευρώ και τάν υν τα 4-5 εκατ. ευρώ.

Τέλ ς ι αλλ δαπ ί π υ αγ ρά υν είναι συνήθως Κινέ ι, Άρα"ες, Ρώσ ι, Βρεταν ί και Γερμαν ί.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.