∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ·ÁέfiÛÌÈÔ˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ¯¿ÚÙ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ παγκ σμι γεωπ λιτικ τ πί αλλά*ει, και ι αγ ρές ενέργειας δημι υργ ύν μεγαλύτερες αλληλε'αρτήσεις μετα'ύ των σύμ)ωνα με την έκθεση της Deloitte Oil and Gas Re­al­ity Check 2014.

Με άση στ ι εία της έκθεσης, ι επιπτώσεις απ τη ρει αμερικανική ενεργειακή επανάσταση ι π ίες σύντ μα θα μετατρέπ υν τ υς μεγάλ υς εισαγωγείς σε ε'αγωγείς, γίν νται αισθητές στη Μέση Ανατ λή, τη Ρωσία και την Κίνα.

Αυτή η τάση θα έ ει ως απ τέλεσμα νέες πηγές πρ μηθειών, αύ'ηση τ υ ανταγωνισμ ύ, αναμ ρ)ωση τ υ παγκ σμι υ γεωπ λιτικ ύ τ πί υ και δημι υργία μεγαλύτερων αλληλε'αρτήσεων μετα'ύ των κρατών

Η έκθεση εστιά*ει στις τάσεις ανάπτυ'ης και περι ρισμ ύ σε διά) ρα μέτωπα: στην κυριαρ ία των πρ μηθευτών η π ία παρ υσιά*ει αυ' μειώσεις, στην π ρεία απ την περι)ερει π ίηση πρ ς την παγκ σμι - π ίηση των αγ ρών ενέργειας, στα αυ'αν - μενα μερίδια κάπ ιων κατηγ ριών καυσίμων και στ υς μει ύμεν υς ρ λ υς των υπ λ ίπων κατηγ ριών στ παγκ σμι ενεργειακ μίγμα και στ άν ιγμα και στ κλείσιμ των συν ρων ως τρ π ανταπ κρισης στις γεωπ λιτικές πρ κλήσεις.

«Φέτ ς, ι αγ ρές ενέργειας έ υν στιγματιστεί απ γεωπ λιτικά κίνητρα και απ πραγματισμ σε πρωτ )ανές επίπεδ .

Η επίπτωση της ρει αμερικανικής ενεργειακής επανάστασης θα γίνει αισθητή με λιγ τερες εντάσεις π υ α) ρ ύν στην ενέργεια σε λη την Ευρασία, καθώς και στην συνέ ιση των πρ σπαθειών των ΗΠΑ για διατήρηση τ υ ρ λ υ της δια)ύλα'ης της παγκ σμιας ισ ρρ πίας ενέργειας εν ψει της ανερ μενης κινέ*ικης και της ανα ίωσης της ρωσικής επιρρ ής, στις διεθνείς υπ θέσεις» ανα)έρει σ ετικά Adi Karev, επικε)αλής των υπηρεσιών στ ν κλάδ πετρελαι ειδών και αερί υ στη Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Η έκθεση επισημαίνει πέντε ασικά θέματα:

/ι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή θεωρ ύνται τι θα γίν υν ένας καθαρ ς ε'αγωγέας )υσικ ύ αερί υ ως τ τέλ ς της δεκαετίας σύμ)ωνα με τις πρ λέψεις της Αμερικανικής Δια είρισης Ενεργειακής Πληρ ) ρησης (US En­ergy In­for­ma­tion Ad­min­is­tra­tion - EIA).

/ /ργανισμ ς Πετρελαι παραγωγών Κρατών (Or­ga­ni­za­tion of Petroleum Ex­port­ing Coun­tries - OPEC) και η Ρωσία έ υν κυριαρ ήσει στις ε'αγωγές πετρελαι ειδών και αερί υ εδώ και περισσ τερ απ έναν αιώνα. Σήμερα ι νέ ι πρ μηθευτές πρ καλ ύν την κυριαρ ία αυτή και στ πλαίσι αυτής της διαδικασίας, αλλά* υν τ γεωπ λιτικ σκηνικ .

Η παγκ σμια σύνθεση ενεργειακών πηγών τείνει πρ ς καθαρ τερα καύσιμα, πως είναι τ )υσικ αέρι . Στη Β ρεια Αμερική, τ )υσικ αέρι ρησιμ π ιείται λ ένα και περισσ τερ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στ ν κατασκευαστικ κλάδ και στις μετα) ρές. Η Ιαπωνία επίσης, σ εδιά*ει να αυ'ήσει τ μερίδι τ υ )υσικ ύ αερί υ στη σύνθεση των ενεργειακών πηγών της, συνε ί* ντας την π ρεία π υ έθεσε μετά τ ατύ ημα στη Fukushima Dai­ichi τ π ί την ανάγκασε να παύσει τη ρήση πυρηνικής ενέργειας. Στην Ευρώπη, η επιθυμία για υι θέτηση καθαρ τερων καυσίμων θα συνε ιστεί παρά κάπ ιες πρ - σ)ατες υπανα ωρήσεις σ ετικά με πι κ στ ρες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, π υ έ ει πρ σωρινά δηγήσει την περι ή πρ ς μεγαλύτερη κατανάλωση άνθρακα.

Τα απ θεματικά μεγάλων έργων πετρελαι ειδών και αερί υ, τα π ία ισ δυναμ ύν με περισσ τερ απ ένα δισεκατ μμύρι αρέλια πετρελαι ειδών, μπ ρ ύν να μαδ π ιηθ ύν ευρέως σε τρεις κατηγ ρίες: τα παραδ σιακά, τα νέας γενιάς και τα αντισυμ ατικά.

Τα παραδ σιακά έργα περιλαμ άν υν παράκτια έργα, έργα σε α αθή ύδατα, έργα αρέως πετρελαί υ, τα νέας γενιάς περιλαμ άν υν έργα για υγρ π ιημέν )υσικ αέρι LNG, αέρι πρ ς υγρά (GTL), έργα αθέων υδάτων και τα έργα στην Αρκτική, και τα αντισυμ ατικά έργα α) ρ ύν στ σ ιστ λιθικ αέρι , στ έγκλειστ πετρέλαι και στ υς πετρελαι ) ρ υς αμμ λιθ υς στ ν Καναδά.

/ ενεργειακ ς πατριωτισμ ς πρ έρ εται απ μια διελκυστίνδα τριών ασικών ανθρώπινων κινήτρων: της επιθυμίας για πλ ύτ , καθώς ι πηγές ε'αργυρών νται (απληστία), της επιθυμίας για ε'ασ)άλιση της ενέργειας, ε) σ ν ι σύγ ρ νες κ ινωνίες ε'αρτώνται π λύ απ την ενέργεια () ς) και της επιθυμίας για διατήρηση της εθνικής κυριαρ ίας στις πηγές ενέργειας για λ γ υς εθνικής ανάπτυ'ης (υπερη)άνεια).

7λες ι ώρες αγωνί* νται για αυτά τα αντικρ υ μενα κίνητρα ως ένα αθμ , αντικατ πτρί* ντας τ ν ε'ελισσ μεν εθνικ πλ ύτ , τ υς εγ ώρι υς αναπτυ'ιακ ύς στ υς και τις εθνικές πρ τεραι τητες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.