√√ ∂∂ÚÚÓÓÙÙÔÔÁÁ¿ÓÓ ¿ ÎηÈÈ · ÙÙÔÔ ÙÙÂÂÏÏ¢ ˘ ÙÙ·› · › ÔÔ ÎοÛÛÙÙÚÚÔÔ ¿ ÙÙÔÔ˘ ˘ ÎÎÂÂÌÌ·ÏÏÈÈÛÛ · ÌÌÔÔ‡‡

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η απευθείας εκλ γή τ υ Ταγίπ Ερντ γάν στην πρ εδρία της Τ υρκικής Δημ κρατίας θα σημάνει τη μετά αση σε μια νέα επ ή για τη ώρα. Ειδικά απ τη στιγμή π υ ίδι ς υπ σ εται πως δεν θα περι ριστεί σε διακ σμητικ ρ λ .

Tην ίδια ώεα η επιλ γή Ερντ γάν για την πρ εδρία της Δημ κρατίας παρ υσιά*ει π λλαπλά )έλη για τ ν ίδι και τ κ μμα τ υ. Τ γεγ ν ς τι ίδι ς δεν πρ κειται να εγκαταλείψει τ πεδί της ενεργής π λιτικής )αίνεται και απ τη δήλωσή τ υ για τ ν επ μεν πρ εδρ της Δημ κρατίας: «Δεν θα είναι ένας διακ σμητικ ς πρ εδρ ς, αλλά ένας πρ εδρ ς π υ θα ιδρώνει, θα τρέ ει…» εί ε πει αρακτηριστικά τ ν περασμέν Απρίλι , δίν ντας τ στίγμα για την υπ ψη)ι τητά τ υ. /πως σημειώνει καθηγητής Π λιτικών Επιστημών τ υ Πανεπιστημί υ Β σπ ρ υ Γκι υν Κ υτ, «αν Ερντ γάν θέλει να ασκήσει ε' υσία με άση τις αυ'ημένες αρμ δι τητες τ υ Συντάγματ ς, μπ ρεί να τις πιέσει στα ριά τ υς ώστε να καταστήσει την Τ υρκία μια ντε )άκτ ημι-πρ εδρική Δημ κρατία».

Επιπλέ ν, τ Σύνταγμα ε'ασ)αλί*ει ασυλία στ ν πρ εδρ , κάτι π υ μπ ρεί να απ - δει θεί «ασπίδα» ενάντια σε απ πειρες δίω'ής τ υ σ ετικά με τις πρ σ)ατες καταγγελίες για σκάνδαλα δια)θ ράς π υ 'έσπασαν εις άρ ς τ υ ίδι υ, μελών της ικ γένειάς τ υ και κυ ερνητικών στελε ών.

Απ την άλλη η ανακ ίνωση της υπ ψη)ι τητας Ερντ γάν για την απευθείας εκλ - γή τ υ πρ έδρ υ της Δημ κρατίας έ)ερε στ πρ σκήνι τα σενάρια μετά ασής τ υ απ την πρωθυπ υργία στην πρ εδρία και ανα*ωπύρωσε τις συ*ητήσεις για τ πρ εδρικ σύστημα στην Τ υρκία, σε μια περί δ π υ η κυ ερνητική π λιτική δ κιμά*ει τα ριά της.

Τέλ ς, η απευθείας εκλ γή Ερντ γάν στην πρ εδρία, έναν θεσμ π υ πριν απ την εδραίωση τ υ ΑΚΡ απ τελ ύσε θεματ - )ύλακα τ υ κεμαλισμ ύ, έ ει και συμ λικ αρακτήρα. «Με την άν δ στ ύπατ α'ίωμα της Τ υρκικής Δημ κρατίας, Ερντ γάν απ δεικνύει τι δεν υπάρ ει π λιτική δύναμη ικανή να τ ν σταματήσει» σημειώνει καθηγητής Ιστ ρίας Βαγγέλης Κε ριώτης.

Επίσης ι συμμα ίες, πως η α'ιωματική αντιπ λίτευση, τ Ρεπ υμπλικανικ Κ μμα, δρώντας απ κ ιν ύ με τ Κ μμα Εθνικιστικής Δράσης, επιστράτευσε τ ν Εκμελεντίν Ι σάν γλ υ ως υπ ψή)ι τ υς για την πρ εδρία, έναν συντηρητικών κατα λών μετρι παθή ισλαμιστή για να ανακ - ψει την άν δ τ υ Ερντ γάν στ α'ίωμα. Η επιλ γή, π υ 'ένισε τη άση των κ σμικών ψη) ) ρων τ υ Ρεπ υμπλικανικ ύ Κ μματ ς, αρακτηρίστηκε ως δείγμα π λιτικ ύ ρεαλισμ ύ. «Η α'ιωματική αντιπ λίτευση ταλανίστηκε ά* ντας στ ν εαυτ της έναν μη ρεαλιστικ στ : να κερδίσει ψή) υς ταυτ ρ να και απ την Κεντρ αριστερά αλλά και απ την Κεντρ δε'ιά. / Ι σάν γλ υ μπ ρεί να κερδίσει ψή) υς απ τ ΑΚΡ, ενώ ταυτ ρ να είναι ένα πρ σωπ π υ τ ΑΚΡ δεν μπ ρεί να “ακ υμπήσει”» σημειώνει αρακτηριστικά Κ υτ.

/ Oακάν Γιλμά*, καθηγητής στ Τμήμα Διεθνών Σ έσεων τ υ Πανεπιστημί υ Β σπ ρ υ, συμπληρώνει τι η επιλ γή εμπεριέ ει και ένα ρίσκ : «/ Ι σάν γλ υ δεν έ ει δ κιμαστεί στ ν π λιτικ στί και μπ ρεί να απ δει τεί ανεπαρκής» σημειώνει. /σ ν α) ρά τις αντιδράσεις στ εσωτερικ τ υ κ μματ ς για συντηρητική στρ )ή, και ι δύ αναλυτές ανα)έρ υν τι πρ κειται για στρατηγική κίνηση π υ δεν επηρεά*ει δ μικά την αντιπ λιτευτική γραμμή τ υ Ρεπ υμπλικανικ ύ Κ μματ ς. «Η αντιπ λιτευτική γραμμή π υ σ εδιάστηκε κ ντά στα αιτήματα των κινητ π ιήσεων τ υ Γκε*ί )αίνεται να είναι μακρ πρ θεσμα η πι επιτυ ημένη επιλ γή για τ Ρεπ υμπλικανικ Κ μμα» σ λιά*ει Γιλμά*.

Η τρίτη υπ ψη)ι τητα π υ αναμένεται να παί'ει ρ λ ρυθμιστή στις εκλ γές είναι αυτή τ υ επικε)αλής τ υ Κ μματ ς Ειρήνης και Δημ κρατίας τ υ Σελα ατίν Ντεμιρτάς. «/ι Κ ύρδ ι ανα*ητ ύν τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση για να κάν υν επίδει'η δύναμης και να διαπραγματευτ ύν συνεργασίες στ ν δεύτερ γύρ » λέει Κ υτ, ενώ είναι σ εδ ν έ αι τι η μ νη συνεργασία π υ μπ ρεί να κάνει τ Κ μμα Ειρήνης και Δημ κρατίας είναι με τ ΑΚΡ, έ ντας υπ ψη τι Ερντ γάν έ ει υπ σ εθεί τη συνέ ιση της ειρηνευτικής διαδικασίας στ Κ υρδικ και παράλληλα έ ει συσ)ίγ'ει τις σ έσεις με τ ιρακιν Κ υρδιστάν.

/ι δημ σκ πήσεις δεί ν υν τ ν Ερντ γάν να επικρατεί άνετα στις πρώτες απευθείας πρ εδρικές εκλ γές στην ιστ - ρία της Τ υρκίας, και μάλιστα απ τ ν πρώτ κι λας γύρ .

Ωστ σ , τ διακύ ευμα για τ κυ ερνών κ μμα στην εκλ γική αναμέτρηση της 10ης Αυγ ύστ υ είναι η επ μενη ημέρα στ στρατ πεδ τ υ ΑΚΡ, π υ αναμένεται να δ κιμαστ ύν ι αντ ές της κ μματικής δ μής, αν ηγέτης τ υ, π υ απ τελεί εγγύηση συσπείρωσης, αλλά'ει π στ , καθώς επίσης και ι δ κιμές άσκησης ε' υσίας στις π ίες αναμένεται να πρ εί Ερντ γάν απ τ πρ εδρικ μέγαρ στην Αγκυρα.

Ενώ στ εσωτερικ η πιθανή μετά αση τ υ Ερντ γάν στ ν πρ εδρικ θώκ πρ καλεί άμεσες αλλαγές, ι αναλυτές δεν θεωρ ύν τι ι ε'ωτερικές σ έσεις της Τ υρκίας θα επηρεαστ ύν άμεσα. «Σε ,τι α) ρά τις ελλην τ υρκικές σ έσεις, αν υπάρ' υν αλλαγές, θα είναι σε άθ ς ρ - ν υ» τ νί*ει Δημήτρης Τριαντα)ύλλ υ, καθηγητής Διεθνών Σ έσεων τ υ Πανεπιστημί υ Καντίρ Oας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.