QE ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ì¤Ûˆ √˘ÎÚ·Ó›·˜?

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την ίδια ώρα π υ η ΕΚΤ δέ εται τις έντ νες επικρίσεις θεσμικών και μη ργάνων για άμεση υλ π ίηση της π σ τικής αλάρωσης (QE) ι γεωπ λιτικές ε'ελί'εις δεί ν υν ικανές να )έρ υν την ΕΚΤ και τ υς Γερμαν ύς πρ τετελεσμένων.

Συγκεκριμένα εί αμε τ ΔΝΤ, τ π ί σε νέα έκθεση τ υ, α) ύ αρ ικά παρατηρεί πως πρέπει να δ θεί έμ)αση στην καταπ - λέμηση τ υ αμηλ ύ πληθωρισμ ύ και στην αύ'ηση της απασ λησης, απευθύνει έκκληση στην ΕΚΤ να πρ ωρήσει σε εκτύπωση ρήματ ς και στις ευρωπαϊκές κυ ερνήσεις να εγκαταλείψ υν τις π λιτικές λιτ - τητας.

Στ ίδι μήκ ς κύματ ς κιν ύνται και ι δηλώσεις τ σ τ υ Ιταλ ύ πρωθυπ υργ ύ σ και τ υ Γερμαν ύ επικε)αλής τ υ κ ρυ)αί υ ικ ν μικ ύ ινστιτ ύτ υ (ifo).

Μπ ρεί με αρακτηριστική ευκ λία ΕΚΤ και Γερμαν ί να «ντριπλάρ υν» πρ ς τ παρ ν τις συνε ές παραινέσεις για τύπωμα ρήματ ς ένας νέ ς παράγ ντας μως έρ εται να κτυπήσει την Ευρω*ώνη στην καρδιά τ υ πρ λήματ ς.

/ι γεωπ λιτικές ε'ελί'εις απ /υκρανία δεί ν υν να γαίν υν εκτ ς ελέγ υ και είδη )αίν νται τα πρώτα σημάδια αρνητικ ύ αντίκτυπ υ στην Γερμανία.

Στάσιμη έ ει παραμείνει η γερμανική ικ ν μία της ευρω*ώνης τ δεύτερ τρίμην τ υ έτ υς πως εκτιμά η Bun­des­bank καθώς η υκρανική κρίση έ ει επηρεάσει σημαντικά την ικ ν μία της ώρας.

«Η ι μη ανία κατέ ασε τα ύτητα» ανα)έρει η Bun­des­bank στην έκθεση τ υ Ι υλί υ και συμπληρώνει:

«/ι αυ'ημένες γεωπ λιτικές εντάσεις έπαι'αν καθ ριστικ ρ λ σε αυτ ».

Στις αρ ές τ υ μήνα, δημ σκ πηση τ υ πρακτ ρεί υ Reuters, έδει'ε πως ι αναλυτές πρ έ λεπαν κατά μέσ ρ ανάπτυ'η 0,2% για τη γερμανική ικ ν μία κατά τ δεύτερ τρίμην .

Τ γερμανικ ινστιτ ύτ ZEW ωστ σ , ανακ ίνωσε την πρ ηγ ύμενη ε δ μάδα πως δείκτης επενδυτικ ύ κλίματ ς υπ ώρησε τ ν Ι ύλι στ αμηλ τερ επίπεδ απ τ Δεκέμ ρι τ υ 2012.

Και λα αυτά εν αναμ νή των νέων αυστηρών κυρώσεων π υ αναμέν νται μετά την παγκ σμια κατακραυγή π υ δημι ύργησε η πτώση τ υ Μαλαισιακ ύ αερ σκά) υς Ρώσ υς αυτ ν μιστές.

Τ νέ τρ μερ έγκλημα π υ εκ πρώτης ψεως )αίνεται να διάπρα'ε η Ρωσία δεν α)ήνει πλέ ν κανένα περιθώρι στην δύση απ την επι λή νέων π λύ αυστηρ τερων κυρώσεων ενώ πλέ ν )αντά*ει πι πιθαν ν απ π τέ η ικ ν μική αυτή διαμά η μετα'ύ δύσης και Ρωσίας να γενικευτεί σε ένα νέ ικ ν μικ π λεμ π υ αν 'εκινήσει π λύ δύσκ λα θα τερματιστεί στ εγγύς μέλλ ν.

Τ τρ μερ αυτ έγκλημα μπ ρεί να μετατρέψει μια μεγάλη περι)ερειακή σύγκρ υση σε πρώτης κατηγ ρίας παγκ - σμι σ κ.

/ι νέες π λύ πι δυναμικές κυρώσεις έναντι στην είδη καταρρέ υσα Ρωσική ικ -

απ ν μία θα έ υν πλέ ν π λύ σ αρές επιπτώσεις και στην υπ λ ιπη Ευρώπη και ειδικά στην Γερμανία. Επιπτώσεις π υ πρ ς τ παρ ν αγν ύνται και πάλι απ τα θεσμικά ργανα της ΕΕ.

Είδη η πρ σάρτηση της Κριμαίας απ τ ν Πρ εδρ Vladimir Putin και η παγκ σμια αντίδραση σε αυτήν, έ υν )έρει την Ρωσία στα πρ θυρα της ειρ τερης της ύ)εσης μετά τ κρα τ υ 1998 και π λύ πι κ ντά, απ τι ίδι ς Putin αδυνατεί να αντιλη)θεί, σε ένα νέ de­fault τ π ί πιθαν ν να είναι π λύ ειρ τερ τ υ 1998.

Και λα αυτά την ίδια ώρα π υ η ανάκαμψη της ευρω*ώνης είναι πι υπ τ νική απ π τέ. Ιδιαίτερα η γερμανική ικ ν μία απ δυναμώθηκε αμέσως μετά την κλιμάκω- ση της έντασης. Πιθαν τατα δεν πρ - κειται για σύμπτωση. Η ευρω*ώνη είναι λ γικ να πληγεί άμεσα. Μια εύθραυστη Ευρω*ώνη με μηδενική ανάπτυ'η, γ νατισμένη ικ ν μικά και κ ινωνικά λ γ της σκληρής λιτ - τητας και π λύ κ ντά σε μ νιμ απ - πληθωρισμ . 7λα αυτά απ τελ ύν η)αίστει π υ μια σπίθα αρκεί για να γίνει η ανά)λε'η. Ίσως η Ρωσ - υκρανική κρίση να είναι η σπίθα π υ θα δηγήσει σε αυτ τ ικ ν μικ σ κ. Μια κρίση π υ 'εκίνησε απ την «παράν μη» και «ιμπεριαλιστική» πρ σάρτηση της Κριμαίας κινδυνεύει πλέ ν να μετατρέψει την λη περι - ή στ ν πρ θάλαμ εν ς γενικευμέν υ παγκ σμι υ ικ ν μικ ύ π λέμ υ. Σε ένα π λεμ π υ σα)έστατα θα υπάρ' υν νικητές και ηττημέν ι και π λλές παράπλευρες απώλειες.

Μπρ στά σε αυτ τ ενδε μεν ι Ευρωπαί ι )αίν νται να ακρ ατ ύν μετα'ύ δύσης και ανατ λής ενώ η ΕΚΤ μηρ ς και αυτή της Γερμανικής αδιαλλα'ίας δεν δεί νει ακ μα απ )ασισμένη να πάρει την κατάσταση στα έρια της εκτ ς και αν ι ε'ελί'εις της τ επι άλ υν.

7πως ανα)έρει και η fi­nan­cial times στ τελευταί της άρθρ «Η Ευρώπη έμαθε τα μαθήματα τ υ 1914. Δεν υπν ατεί σε έναν νέ μεγάλ ηπειρωτικ π λεμ . Αλλά η Ευρώπη δεν έ ει μάθει τα μαθήματα τ υ 1998, ταν η ασιατική κρίση μετέτρεψε την ύ)εση της Ιαπωνίας σε μ νιμ απ πληθωρισμ . /ι Ευρωπαί ι α'ιωματ ύ ι δεν έπρεπε π τέ να )έρ υν τ υς εαυτ ύς τ υς σε μια θέση στην π ία δεν θα μπ ρ ύν να αντιδράσ υν π λιτικά για ικ ν μικ ύς λ γ υς».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.