Δ· ÛÙÂÚ­fiÙ˘·, Ë ÎÚ›ÛË Î·È Ë Â˘Úˆ·˚΋ ‚·‚¤Ï

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ελλάδα είναι η λιγ τερ α'ι πιστη ώρα της Ευρω*ώνης και η Γερμανία η περισσ τερ . Αυτ πιστεύ υν ι Γερμαν ί, σύμ)ωνα με πρ σ)ατες έρευνες π υ δημ σιεύτηκαν σε 'ένα μέσα ενημέρωσης, πως ανα)έρει η ιστ σελίδα so­fok­leous10.gr.

7σ ν α) ρά τ υς Έλληνες; Έ υν ακρι ώς την αντίθετη γνώμη. Θεωρ ύν την Ελλάδα την περισσ τερ α'ι πιστη ώρα και τη Γερμανία τη λιγ τερ . Έ ει σημασία αυτ ; Στην επι)άνεια, ι ιδιαίτερα. Στην πρά'η μως πάρα π λύ, γιατί αυτή η έρευνα απ τυπώνει πώς σκέ)τεται π λίτης της κάθε ώρας. Και καθώς ι Ευρωπαί ι π λιτικ ί ηγέτες έ υν απ - δει θεί περισσ τερ ικαν ί να ακ λ υθ ύν την κ ινή γνώμη στις ώρες τ υς παρά να τη διαμ ρ)ών υν, ι διαμετρικά αντίθετες παραπάνω απ ψεις καθιστ ύν την επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης πι δύσκ λη.

/ι συγκεκριμένες έρευνες δεν έ υν επιστημ νική άση. Απ τυπών υν απλώς πώς λέπει κάθε λα ς τ ν εαυτ τ υ και τ υς άλλ υς. Για τ υς Έλληνες, ι Γερμαν ί είναι ι πλέ ν ανα'ι πιστ ι, αλα* νες και ι λιγ τερ ι )ιλεύσπλα ν ι στην Ευρώπη. 7σ για τ τι πιστεύ υν ι Έλληνες για τ υς Έλληνες, είναι ι πλέ ν α'ι πιστ ι και )ιλεύσπλα ν ι και ι λιγ τερ αλα* νες. Αντίστ ι η εικ να έ υν για την αλα* - νεία και την έλλειψη )ιλευσπλα νίας λες ι ν τιες ώρες, αν και η κ ινή γνώμη στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Π ρτ γαλία θεωρεί τι ι Γερμαν ί είναι και ι πι α'ι πιστ ι.

/ι Γερμαν ί, απ την πλευρά τ υς, θεωρ ύν τι είναι ι ίδι ι ι πλέ ν α'ι πιστ ι και )ιλεύσπλα ν ι και ι λιγ τερ αλα* νες. Αντίθετα, θεωρ ύν τ υς Γάλλ υς πλέ ν αλα* νες, τ υς Βρεταν ύς λιγ τερ )ιλεύσπλα ν υς και τ υς Έλληνες ως τ υς λιγ τερ α'ι πιστ υς. Μια α έλ ασυμ)ωνίας, η π ία ασί*εται σε ιστ ρικά στερε τυπα αλλά και στις ε'ελί'εις των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς η Ευρω*ώνη απ - δεικνύεται ανίκανη να αντιμετωπίσει την κρίση.

Αντί να αντιμετωπί*εται η κρίση, αυτή 'ύνεται. Ανεργία και ύ)εση τυπ ύν ίαια την περι)έρεια, ωρίς μως πυρήνας τ υ Β ρρά να μένει στ απυρ λητ . Αντίθετα, αν υπάρ ει κάτι τ π ί ισ ύει για λ κληρη την Ευρω*ώνη, αυτ είναι τι ι π λίτες * υν ειρ τερα )έτ ς απ πέρυσι. Άλλ ι π λύ ειρ τερα, πως στη ώρα μας, και άλλ ι λιγ τερ , αλλά τ γεγ ν ς είναι τι η Ευρώπη αδυνατεί να παράγει ανάπτυ'η και δ υλειές. Και αυτ απ τυπώνεται στις έρευνες. Η Γερμανία κατηγ ρείται απ λες τις ώρες ως η περισσ τερ αλα* νική και λιγ τερ )ιλεύσπλα νη ώρα, καθώς ενώ ρηματ δ τεί τις μνημ νιακές ώρες, επι άλλει αυστηρή π λιτική λιτ τητας, η π ία εντείνει και παρατείνει τη δυστ κία της ικ ν μίας.

Η Γερμανία, απ την πλευρά της, δεί νει να απ ρεί πώς είναι δυνατ ν να επι αρύνει τ υς π λίτες της με τ κ στ ς διάσωσης και να μη θεωρείται η πλέ ν )ιλεύσπλα νη. Πώς γίνεται να μην αντιλαμ άν νται ι υπ λ ιπ ι την ρθ τητα των ισ λ γισμένων πρ ϋπ λ γισμών και των διαρθρωτικών αλλαγών; Αυτ τ π ί μως λες ι ώρες παραγνωρί* υν είναι τι η ικ ν μική κρίση δεν αντιμετωπί*εται ρθά τα τελευταία τέσσερα ρ νια και τι δύσκ λα θα μπ ρέσει να σπάσει )αύλ ς κύκλ ς.

Στις συνήθεις συνθήκες τ υ ικ ν μικ ύ κύκλ υ, η ν μισματική π λιτική είναι αρκετή και ικανή να αναθερμάνει την ικ ν μία. Μειών ντας τα επιτ κια, μειώνεται αναλ γικά τ κ στ ς ρήματ ς για επι ειρήσεις και ν ικ κυριά, αυ'άνεται η *ήτηση και επιτα ύνεται η ικ ν μία. Στις σημερινές συνθήκες, μως, της ευρωπαϊκής κρίσης τα πράγματα είναι δια) - ρετικά. /ι μειώσεις των επιτ κίων εκ μέρ υς της ΕΚΤ υδ - λως έ υν επηρεάσει τ κ στ ς ρήματ ς εκεί π υ ρειά*εται, δηλαδή στις επι ειρήσεις και στα ν ικ κυριά της περι)έρειας. Αντίθετα, ι μ ν ι ω)ελημέν ι είναι τα γερμανικά κρατικά μ λ γα και ι δανει* μεν ι στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην /λλανδία. Και αυτ ί ι τελευταί ι μως λιγ τερ απ σ θα εί αν ω)εληθεί σε καν νικές συνθήκες.

Η ύ)εση στην περι)έρεια έ ει μετα)ερθεί και στ ν ισ υρ τερ πυρήνα της Ευρω*ώνης, καθώς η τα εία δημ σι ν μική πρ σαρμ γή και τ πρ γραμμα λιτ τητας δημι ύργησαν συνθήκες κρα στην ελληνική, στην ισπανική και στην ιταλική ικ ν μία, στ υς ασικ ύς εισαγωγείς αγαθών απ τη Γερμανία. Βρίσκεται δηλαδή η Ευρώπη στην κατάσταση π υ α)εν ς η ν μισματική π λιτική είναι ανήμπ ρη και α)ετέρ υ η δημ σι ν μική π λιτική απ δεικνύεται καταστρ )ική.

Για τη μεν ν μισματική π λιτική λίγα μπ ρ ύν να γίν υν αυτή τη στιγμή. Η ΕΚΤ έ ει μειώσει τα επιτ κια στ μηδέν. Η Γερμανία ήδη δανεί*εται με αρνητικ επιτ κι για κάπ ιες λή'εις. Τ μ ν τ π ί θα μπ ρ ύσε να λειτ υργήσει αυτή τη στιγμή είναι η μεταστρ )ή της δημ σι ν μικής π λιτικής. 7 ι έ αια στη αλάρωση των μεταρρυθμίσεων ή τ ν ισ σκελισμ δημ σιων δαπανών και εσ δων. Αυτά είναι απαραίτητα πρ κειμέν υ να γίνει η ε'υγίανση των περι)ερειακών ωρών. 7μως, είναι η στιγμή να μπει στ τραπέ*ι η δημ σι ν μική ένωση για την Ευρω*ώνη. Αυτ σημαίνει αναδιαν μή τ υ πλ ύτ υ, με τις ισ υρ τερες ώρες να επωμί* νται πραγματικά ένα μέρ ς τ υ κ στ υς διάσωσης. 7 ι πως αυτ τ π ί πιστεύ υν τι κάν υν ήδη.

Τ κ στ ς της διάσωσης της Ελλάδας, της Π ρτ γαλίας ή της Ιρλανδίας δεν στ ί ησε τίπ τα στ υς Γερμαν ύς ) ρ λ - γ ύμεν υς. /ι π ί ι πιστεύ υν τι, αντίθετα, έ υν επωμιστεί τ κ στ ς, ενώ στην πραγματικ τητα έ υν κερδίσει. Και αυτ είναι π υ απ τυπών νται στις έρευνες. /ι διαμετρικά αντίθετες απ ψεις Ελλήνων και Γερμανών για τ υς ίδι υς και τ υς απέναντί τ υς αντικατ πτρί* υν την κ ινή γνώμη της κάθε ώρας, η π ία δυστυ ώς δεν συμ άλλει στ να λυθεί η κρίση. Και τ μεγάλ τεστ θα έρθει μετά τα ευρωπαϊκά stress tests τ υ )θιν πώρ υ, π τε ι ευρωπαί ι θα πρέπει να πάρ υν απ )άσεις για τ ελληνικ ρέ ς. Oωρίς κ ύρεμα των επίσημων πιστωτών τ ρέ ς δεν γίνεται ιώσιμ . Για να γίνει αυτ , μως, θα απαιτηθεί η σύμ)ωνη γνώμη των Γερμανών π λιτικών, ι π ί ι κ ιτάνε κατ’ αρ άς την κ ινή γνώμη. Και αυτή δεν )αίνεται να είναι σύμ)ωνη.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.