ΠΠ PPr­ri­im­meeTTeell ‚‚ÚÚ¿ ¿ ‚ ‚¢ÛÛ ˘  ÚÚˆÙÙ‡‡ÛÛ·ÓÓÙÙ˜ ˆ · ˜ ÊÊ ÔÔÈÈÙÙËËÙÙ¤¤ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ υς πρωτεύσαντες τ υ Πανεπιστημί υ Κύπρ υ, Cyprus Col­lege Li­mas­sol και PA Col­lege, ρά ευσε η PrimeTel κατά την τελετή απ ) ίτησης τ υς.

/ αριστ ύ ς απ ) ιτ ς τ υ Τμήματ ς Πληρ ) ρικής τ υ Πανεπιστημί υ Κύπρ υ, Λάμπρ ς Πέτρ υ, Αλέ'ανδρ ς Κώστα απ ) ιτ ς τ υ κλάδ υ Τε νικ ς Ηλεκτρ νικών Υπ λ γιστών τ υ Cyprus Col­lege Li­mas­sol και η αριστ ύ ς στ ν κλάδ της Busi­ness Com­put­ing τ υ PA Col­lege, Γεωργία Μυλωνά, παρέλα αν με ιδιαίτερη αρά τ ρηματικ έπαθλ π υ τ υς πρ σέ)ερε o Παντελής Στυλιαν ύ, Υπεύθυν ς Δημ σίων Σ έσεων της PrimeTel. / κ. Στυλιαν ύ τ νισε πως η ρά ευση αυτή εντάσσεται στ πλαίσι πρ σπαθειών της εταιρείας για πρ ώθηση της εκπαίδευσης, συμ άλλ ντας έτσι υσιαστικά στην υι θέτηση νέων τε ν λ γικών επιτευγμάτων και κατ’ επέκταση, στην πρ δ της ώρας.

Για περισσ τερες πληρ ) ρίες σ ετικά με την PrimeTel κάντε κλικ στ www.primetel.com.cy ή καλέστε 133 ή επισκε)θείτε ένα απ τα κέντρα ε'υπηρέτησης της PrimeTel.

Για τις 25 και 26 Ι υλί υ 2014, έ ει πρ γραμματιστεί τ 2o Φεστι άλ RIVERSTOCK. / ώρ ς διε'αγωγής τ υ είναι ώρ ς στάθμευσης τ υ Π ταμ ύ Γερμασ γειας στην Λεμεσ και στα πλαίσια διε'αγωγής τ υ η Ab­so­lut, παρ υσιά*ει τ υς Bασίλη Παπακωνσταντίν υ τ ν Φίλιππ Πλιάτσικα και Μπάμπη Στ κα.

Στις 25 Ι υλί υ και δέκα ρ νια μετά την διάλυση των Πύ' Λά' και 3 ρ νια απ την θρυλική επανένωσή τ υς με 80.000 θεατές στ /λυμπιακ στάδι , Φίλιππ ς Πλιάτσικας κι Μπάμπης Στ κας ανταμών υν και πάλι. Μετά τις ε'αιρετικές sold out ειμερινές εμ)ανίσεις τ υς, αυτή τη ) ρά στη σκηνή τ υ )εστι άλ Riverstock, στη Λεμεσ .

Στις Ι υλί υ Βασίλης Παπακωνσταντίν υ, η μεγαλύτερη )ωνή της ελληνικής ρ κ, ‘’ αιώνι ς έ)η ς’’ πλέ ν αγαπητ ς συναυλιακ ς καλλιτέ νης των τελευταίων σαράντα ρ νων, π υ διατηρεί σταθερά δυνατή την )λ γα της σκηνικής τ υ παρ υσίας μας πρ σκαλεί σε μια συναυλία π υ θα πρ σ)έρει συγκίνηση και δυναμισμ , εκτ νωση και σκέψη. Στ )εστι άλ επίσης συμμετέ υν μερικά απ τα πι σημαντικά κυπριακά σ ήματα, εκπρ σωπ ι της έντε νης ρ κ μ υσικής : Παπιγι ν Band, Cashiers και η Έντε νη Ρ κ Σκηνή στ Πέραμα.

Ένα μεγάλ μπαρ με μ ναδικά κ κτέιλ θα στηθεί ειδικά για τ )εστι άλ με την πι Ab­so­lut... διάθεση!

Φιλανθρωπικ ς στ ς τ υ )ετιν ύ )εστι άλ είναι η πρ ώθηση τ υ έργ υ τ υ νε συσταθέντ ς ργανισμ ύ Panos Evripi­dou Foun­da­tion, www.panos­foun­da­tion.com

Η τιμή εισιτήρι υ για κάθε μέρα είναι 18 ευρώ και για τις δύ μέρες 25 ευρώ. Ώρα έναρ'ης στις 19.30.

26

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.