OÈ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ Î·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ·Ó¿Ù˘Í˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η αναδυ μενη +ι μη ανία υδρ γ νανθράκων στην Κύπρ κατά γενική μ λ γία απ τελεί σήμερα ίσως την μεγαλύτερη ελπίδα ανάπτυ"ης στη δ κιμα μενη ικ ν μία τ υ τ π υ μας, μεσ πρ θεσμα και μακρ πρ θεσμα.

&ι πρ κλήσεις και ι ευκαιρίες π υ παρ υσιά νται αγγί υν αρκετ ύς αναπτυ"ιακ ύς τ μείς της ικ ν μίας πρ - σ%έρ ντας τις ανάλ γες ευκαιρίες α"ι π ίησης, απ τη μια για επίλυση ρ νιων πρ +λημάτων στ εσωτερικ , κι απ την άλλη για ισ υρή παρ υσία στ ν ενεργειακ άρτη της περι - ής της Ανατ λικής Μεσ γεί υ και ευρύτερα.

Η αναμεν μενη έλευση %υσικ ύ αερί υ στη ώρα δύναται ν’ α"ι π ιηθεί π ικιλ τρ πως πως π. . για την παραγωγή %θην τερης και περι+αλλ ντικά %ιλικ τερης ενέργειας, για την αερι κίνηση, για +ι μη ανική ρήση στην παραγωγή, για διακλάδωση στη ώρα και ικιακή ρήση, για δημ σια ρήση στ υς δήμ υς και κ ιν τητες κλπ.

Εκτ ς απ τις πρ κλήσεις και ευκαιρίες, εντ πί νται +ε+αίως αδυναμίες και απειλές για τη ώρα και τ υς κατ ίκ υς της, με πι σημαντικές απ’ αυτές πιθανές περι+αλλ ντικές επιπτώσεις και τα θέματα ασ%άλειας και υγείας για τ υς εργα μεν υς και για τ υς ρήστες των πρ ϊ ντων και σ ετικών υπηρεσιών.

Για να καταστεί δυνατή η μαλή α"ι π ίηση και – αναλ - γως - αντιμετώπιση λων των πι πάνω μέσα απ ένα εθνικ στρατηγικ σ εδιασμ , ρειά εται απαραίτητα η συμ+ λή των εθνικών υπ δ μών π ι τητας ι π ίες θα πρέπει πάντ τε να είναι έτ ιμες να πρ σ%έρ υν τις υπηρεσίες τ υς π υ τ υς ητηθεί κατασταλτικά αλλά πρ τιμ τερ πρ ληπτικά.

&ι υπ δ μές π ι τητας κάθε ώρας, κατέ ντας την απαραίτητη τε νική επάρκεια, την ανε"αρτησία και τη δικαι δ σία να δρ υν πρ στατεύ ντας τα καλώς ν ύμενα συμ%έρ ντα της ώρας, της κ ινωνίας, των π λιτών και της ικ ν μίας γενικ τερα, πρέπει πάντ τε να υπ στηρί νται απ την π λιτεία η π ία και πρέπει να %ρ ντί ει να τ υς παρέ ει τα απαραίτητα ε% δια και επαρκείς π ρ υς για να είναι απ τελεσματικές και παραγωγικές στ +αρυσήμαντ έργ π υ έ υν να επιτελέσ υν.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση απ τελεί και στην περίπτωση ανάπτυ"ης της λης +ι μη ανίας υδρ γ νανθράκων, τ ν ακρ γωνιαί λίθ για την επιτυ ή και ρθ λ γική λειτ υργία τ υ τ μέα.

Στ πλαίσι αυτ ιδρύθηκε και λειτ υργεί στ αρμ δι Υπ υργεί Ενέργειας, Ταμεί για την εκπαίδευση και κατάρτιση με ρηματ δ τηση απ κ νδύλια των εταιρειών π υ ε"ασ%άλισαν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των υδρ γ νανθράκων στην Κυπριακή Α&q. Άλλ ένα +ήμα πρ ς την ρθή κατεύθυνση τ π ί δεν μπ ρεί παρά να αιρετισθεί, απ τελεί και η π λύ πρ σ%ατα ε"αγγελθείσα Στρατηγική για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στ ν Τ μέα των Υδρ γ νανθράκων η π ία θα ρηματ δ τείται απ εθνικά και Ευρωπαϊκά κ νδύλια αλλά και απ τ πρ ανα%ερ μεν Ταμεί .

Λαμ+άν ντας υπ ψη τα παραδείγματα άλλων κρατών, τ σ στην Ευρώπη σ και στ ν υπ λ ιπ κ σμ , η Τυπ π ίηση απ τελεί ένα απ τα ισ υρ τερα εργαλεία για τις ν μ θετικές/ρυθμιστικές αρ ές, τη +ι μη ανία αλλά και την κ ινωνία στ σύν λ της, για τη διασ%άλιση της π ι τητας, της ασ%άλειας και της περι+αλλ ντικής πρ στασίας στ ν τ μέα των υδρ γ νανθράκων.

& Κυπριακ ς &ργανισμ ς Τυπ π ίησης (CYS) απ τελεί τ ν Εθνικ % ρέα Τυπ π ίησης, πλήρες και ισ τιμ μέλ ς των Ευρωπαϊκών &ργανισμών Τυπ π ίησης CEN, CENELEC και ETSI ως επίσης και των διεθνών &ργανισμών Τυπ π ίησης ISO και IEC.

Στ πλαίσι της απ στ λής τ υ &ργανισμ ύ και σε συνάρτηση με την υλ π ίηση εν ς εθνικ ύ στρατηγικ ύ σ εδιασμ ύ στ ν τ μέα των υδρ γ νανθράκων, CYS έ ει να επιτελέσει σημαντικ έργ στην δημι υργία εθνικής υπ δ μής π ι τητας (τυπ π ίηση και πιστ π ίηση), η π ία αναμένεται να συμ+άλει ενεργά στην λ κληρωμένη ανάπτυ"η της αναδυ μενης +ι μη ανίας των υδρ γ νανθράκων.

&ι στρατηγικές συνεργασίες τ υ CYS δίν υν τη δυνατ - τητα για πρ σ+αση στην τεράστια +ι+λι γρα%ία διεθνών, Ευρωπαϊκών και άλλων εθνικών πρ τύπων ενώ παράλληλα, στηρι μεν ι στ υ%ιστάμεν Εθνικ Σύστημα Τυπ π ίησης, υπάρ ει η δυνατ τητα κάλυψης τυπ π ιητικών αναγκών με την εκπ νηση αμιγώς εθνικών πρ τύπων, π υ μπ ρεί να πρ - κύψ υν απ τ πικές ιδιαιτερ τητες της ώρας μας, πως συμ+αίνει και σε άλλες ώρες π. . στ Ισραήλ, στη Ν ρ+ηγία, στην &λλανδία κλπ. Τα πρ τυπα πέραν απ π λύτιμ συμπληρωματικ εργαλεί στα έρια των ν μ θετών και τ υ αρμ δι υ ρυθμιστή, απ τελ ύν και μέσ διασ%άλισης της π ι τητας των πρ ϊ ντων και υπηρεσιών της +ι μη ανίας υδρ γ νανθράκων, μέσω της παρ ής υπηρεσιών πιστ π ίησης απ κατάλληλα διαπιστευμέν υς % ρείς.

Για να επιτευ θεί λ ιπ ν τ αναγκαί επίπεδ επάρκειας γνώσεων π υ θα πρ σ%έρει α"ι πιστη παρ ή υπηρεσιών τυπ π ίησης και πιστ π ίησης σε εθνικ επίπεδ , έ ει εκπ - νηθεί λ κληρωμέν σ έδι εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελε ών της διεύθυνσης και τ υ πρ σωπικ ύ τ υ CYS στ ν τ μέα αυτ . Η υλ π ίηση τ υ υπ ανα% ρά σ εδί υ θα απ - +εί πρ ς %ελ ς της ευρύτερης +ι μη ανίας υδρ γ νανθράκων στη ώρα και θα υπ στηρί ει δια ρ νικά με επάρκεια της ανάγκες π ι τητας τ υ τ μέα.

Η π ι τητα στην Κύπρ έ ει δε τεί και δέ εται π λλά κτυπήματα τα τελευταία ρ νια, γεγ ν ς π υ απ δεικνύεται μέσα απ την ανάλυση των γεγ ν των στις αλλεπάλληλες ικ ν μικές, %υσικές και ηθικές καταστρ %ές π υ μας έ υν πλή"ει. Ας εμπλ υτίσ υμε λ ιπ ν τις γνώσεις μας κατάλληλα και πρ ληπτικά γύρω απ τη μεγαλύτερη ελπίδα ανάπτυ"ης π υ μας πρ σ%έρεται και ας απ δεί" υμε τι μαθαίν υμε απ τα παθήματα τ υ παρελθ ντ ς. Τ ρωστ ύμε στις μελλ ντικές γενιές, τ ρωστ ύμε σε κάπ ι υς π υ έ%υγαν πρ ωρα ελλείψει της γνώσης, της πρ ληψης, της ε%αρμ γής απ τελεσματικής π ι τητας παντ ύ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.