ΠΠ WWTTSS ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘  ˘ ÊÊÈÈÏÏÔÔÍͤ¤ÓÓËËÛÛ ÛÛ˘ÓÓ¤¤‰‰ÚÚÈÈÔÔ ˘ ÁÁÈÈ· · ÙÙËËÓÓ ¶ÚÚÔÔÛÛˆÈÈÎ΋‹ ¶ ˆ  ºÔÔÚÚÔÔÏÏÔÔÁÁ››· º ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

T Ετήσι Συνέδρι Κεντρικής & Ανατ λικής Ευρώπης (WTS An­nual CEE Meet­ing), με παρ υσία εκπρ σώπων απ 12 ώρες, %ιλ "ένησε η WTS Κύπρ υ, μέλ ς τ υ διεθν ύς δικτύ υ % ρ λ γικών και επι ειρηματικών συμ+ ύλων WTS, με παρ υσία σε 100 ώρες.

Τ υ συνεδρί υ, π υ εί ε σαν θέμα την Πρ σωπική Φ ρ λ γία Μετακιν ύμεν υ Πρ σωπικ ύ (Tax­a­tion of Global Em­ployee Mo­bil­ity), πρ ηγήθηκε διάσκεψη τύπ υ στ "εν δ εί Hil­ton, την π ία αιρέτισαν ι κκ Κώστας Γεωργαλλής, πρ εδρ ς τ υ ΕΒΕ Λευκωσίας, Κυριάκ ς Ι ρδάν υς, Γενικ ς Διευθυντής τ υ Συνδέσμ υ Εγκεκριμένων Λ γιστών Κύπρ υ, Karsten Gnuschke μέλ ς τ υ παγκ σμι υ Δι ικητικ ύ Συμ+ υλί υ τ υ WTS Al­liance και Νικ λας Κυπραί ς, Διευθύνων Σύμ+ υλ ς WTS Κύπρ υ.

Κατά τη διάρκεια τ υ συνεδρί υ, ε"ετάστηκαν απ τ υς συμμετέ ντες λ ι ι παράμετρ ι (% ρ λ γικ ί και άλλ ι) π υ α% - ρ ύν την μετακίνηση πρ σωπικ ύ μετα"ύ ωρών στις π ίες δραστηρι π ιείται εργ - δ της. Τ συνέδρι θεωρήθηκε ρήσιμ , α% ύ η μετακίνηση πρ σωπικ ύ απ π λυεθνικές εταιρείες, είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυ"η των διεθνών τ υς εργασιών.

Η διενέργεια τέτ ιων συνεδρίων με συμμετ ές απ τ ε"ωτερικ , αναδεικνύει τη σημασία της Κύπρ υ σαν διεθνές κέντρ υπηρεσιών και πρ ωθεί τ ρηματ ικ ν μικ και τ υριστικ μας πρ ϊ ν.

Η WTS Κύπρ υ πρ σ%έρει λ τ εύρ ς των λ γιστικών, % ρ λ γικών, ελεγκτικών και συμ+ υλευτικών υπηρεσιών, π υ ρειά εται μια σύγ ρ νη επι είρηση. Η εταιρεία εδρεύει στην Λευκωσία απ τ 2010, στην δ Αμ%ίπ λης 2 και Λεω%. Αθαλάσσας και εργ - δ τεί 16 άτ μα.

Για περισσ τερες www.wtscyprus.com

πληρ % ρίες

στ

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.