∫ÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Υπ αμ%ισ+ήτηση τίθεται η «πανηγυρική» επάν δ ς της Ελλάδας στην αγ ρά μ λ γων, καθώς τα νε τερα στ ι εία της Τράπε ας της Ελλάδ ς καταδεικνύ υν τι ι "έν ι επενδυτές μπ ρεί μεν να έδει"αν μεγάλ ενδια%έρ ν για τα 5ετή μ λ γα, αλλά αμέσως μετά έσπευσαν να "επ υλήσ υν άλλα ελληνικά ρε γρα%α, π υ εί αν στα αρτ %υλάκιά τ υς, διατηρώντας σταθερ τ συν λικ +αθμ έκθεσης στη ώρα π υ, κατά την Black­Rock, έ ει τα παγκ σμια θλι+ερά πρωτεία σε επικινδυν τητα για ρε κ πία.

Qπως ανα%έρεται σε άρθρ π υ δημ σίευσε Τ Πρώτ Θέμα, τα στ ι εία για την επενδυτική δραστηρι τητα των "ένων επενδυτών στ υς ελληνικ ύς τίτλ υς πείθ υν τι η π λυδια%ημισμένη έ" δ ς στις αγ - ρές ήταν μια %θαλμαπάτη, με πρ %ανείς π λιτικές σκ πιμ τητες, εν ψει τ τε και των ευρωεκλ γών, π υ πίε αν την κυ+έρνηση να επιδεί"ει στην κ ινή γνώμη μια μεγάλη επιτυ ία απ τ ώρ της ικ ν μίας.

Qπως επισημαίν υν τραπε ικά στελέ η, θα μιλ ύσαμε για μια υγιή και +ιώσιμη έ" δ της ώρας στις αγ ρές, εάν πράγματι ι δια ειριστές των διεθνών επενδυτικών κε%αλαίων έδει ναν διάθεση να πρ σθέσ υν ελληνικ κίνδυν στα αρτ %υλάκιά τ υς, κάτι π υ θα πιστ π ι ύσε τι έ ει απ κατασταθεί η εμπιστ σύνη στην Ελλάδα.

Αντί γι’ αυτ , μως, η έκδ ση τ υ πρώτ υ μ λ γ υ μετά την υπαγωγή της ώρας σε διεθνές πρ γραμμα διάσωσης %αίνεται τι αντιμετωπίσθηκε ως μια καλή κερδ σκ - πική ευκαιρία απ τ υς δια ειριστές κε%αλαίων: τ π θέτησαν μεν κε%άλαια στ νέ τίτλ , π υ εί ε π λύ καλή απ δ ση, αλλά αμέσως μετά ρευστ π ίησαν άλλα ελληνικά μ λ γα, ίδιας περίπ υ α"ίας, απ %εύγ - ντας, με αυτ τ ν τρ π , να αυ"ήσ υν τ ν ελληνικ κίνδυν των αρτ %υλακίων τ υς.

Είναι αρακτηριστικ τι για τ 5ετές μ λ γ υπήρ"αν πρ σ% ρές της τά"εως των 20 δισ. ευρώ και τ Δημ σι άντλησε τελικά 3 δισ. ευρώ, με απ δ ση λίγ αμηλ τερη απ τ 5%, π υ είναι και η υψηλ τερη με μεγάλη δια% ρά μετα"ύ των αντίστ ι ων κρατικών μ λ γων της ευρω ώνης. Σύμ%ωνα με στ ι εία της ΤτΕ, μως, τ ν αμέσως επ μεν μήνα, τ Μάι , καταγρά%ηκαν μεγάλες εκρ ές, ύψ υς 3,1 δις ευρώ, απ τα ελληνικά μ λ γα και έντ κα γραμμάτια, λ γω της μείωσης τ π θετήσεων κε%αλαίων απ μη κατ ίκ υς.

Τ γεγ ν ς τι η Ελλάδα δεν έ ει απ - κτήσει πραγματικά πρ σ+αση στη διεθνή αγ ρά μ λ γων επι+ε+αιώθηκε περίτρανα πριν απ λίγες ημέρες, με την παταγώδη απ τυ ία της έκδ σης 3ετ ύς μ λ γ υ. Τ Δημ σι επεδίωκε να αντλήσει, διαθέτ - ντας και αυτά τα μ λ γα με την «ασ%αλή» μέθ δ της συνεργασίας με κ ιν πρα"ία "ένων τραπε ών, τ π σ των 3 δις ευρώ. &ι πρ σ% ρές απ επενδυτές, μως, ήταν δραματικά μειωμένες, στα 3 δις ευρώ, και τελικά τ Δημ σι άντλησε μ λις 1 δις ευρώ.

& &ργανισμ ς Δια είρισης Δημ σί υ Jρέ υς ετ ιμά ει για τ πρ σε ές διάστημα, πιθαν τατα τ %θιν πωρ , άλλη μία έκδ ση, 7ετών μ λ γων αυτή την % ρά, ώστε να συμπληρωθεί η καμπύλη των επιτ - κίων (3, 5 και 7 έτη).

Η επιτυ ία αυτής της έκδ σης δεν είναι καθ λ υ +έ+αιη και θα ε"αρτηθεί σε π λύ μεγάλ +αθμ απ την εντύπωση π υ θα έ ει δ θεί στις αγ ρές για την πρ δ των διαπραγματεύσεων με την τρ ικα, για την λ κλήρωση της πέμπτης α"ι λ γησης και την έναρ"η των διαπραγματεύσεων για τ ρέ ς.

&ι εκδ σεις νέων μ λ γων απ τ Δημ σι , τ νί υν τραπε ικά στελέ η, μπ - ρεί να επιτυγ άν υν τ στ της εμ+άθυνσης της αγ ράς κρατικών τίτλων, π υ εί ε ως τώρα μ ν π λύ μακρινά και π λύ +ρα υπρ θεσμα « αρτιά» να πρ σ%έρει στ υς επενδυτές.

Qμως, δεν %αίνεται πρ ς τ παρ ν τι η κυ+έρνηση έ ει απ καταστήσει σε τέτ ι +αθμ τις σ έσεις με την αγ ρά, ώστε να υπάρ"ει πραγματική διάθεση των "ένων επενδυτών να αυ"ήσ υν τις τ π θετήσεις τ υς στα ελληνικά μ λ γα, πρ σ%έρ ντας στη ώρα μια σημαντική και α"ι πιστη πηγή ρηματ δ τησης, π υ θα μπ ρ ύσε να λειτ υργήσει σαν «αντί+αρ » στη ρηματ δ - τηση με αυστηρ ύς ρ υς απ τ υς δανειστές τ υ επίσημ υ τ μέα.

Άλλωστε, ι "έν ι επενδυτές δανεί υν την Ελλάδα, έστω με τ «σταγ ν μετρ », σ παραμένει στην ασ%αλή αγκαλιά της τρ ικας και των επίσημων πιστωτών, ενώ είναι π λύ αμ%ί+ λ π σα κε%άλαια θα κατευθύν νταν στα ελληνικά μ λ γα, αν ι επενδυτές ή"εραν τι δεν υπάρ ει ρηματ δ τικ «δί τυ ασ%αλείας» απ την Ε.Ε. και τ ΔΝΤ και τι η τρ ικα παύει να επιτηρεί αυστηρά την ελληνική ικ ν μική π λιτική.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.