™ ÙÙÔÔ MMyyMMaal­lll ÙÙÔÔ  ÚÚÒÒÙÙÔÔ Îη · ÙÙ¿ ¿ ÛÛÙÙËËÌÌ· · II AAMM

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ I AM, τ ευρωπαϊκ brand με μ ντέρνα και θηλυκά α"εσ υάρ άν ι"ε τ πρώτ τ υ κατάστημα στην Κύπρ , στ MyMall, στη Λεμεσ .

Τ I AM είναι brand κ σμημάτων για γυναίκες π υ λατρεύ υν τη μ δα και τ στυλ και "έρ υν τι θέλ υν. Η απ θέωση της θηλυκ τητας με τ συνδυασμ των τελευταίων trends και δια ρ νικών, κλασικών κ μματιών π υ τελει π ι ύν τ κάθε στυλ και μετατρέπ υν τα ρ ύ α σε λ κληρωμένα looks.

Τ I AM έ ει την έδρα τ υ στην Κ λωνία της Γερμανίας και λειτ υργεί πέραν των 175 καταστημάτων σε λ τ ν κ σμ . Στην Κύπρ , τ I AM αντιπρ σωπεύει Qμιλ ς Azadea, μια κ ρυ%αία εταιρεία λιανικ ύ εμπ ρί υ στ ν τ μέα της μ δας και τ υ life­style π υ κατέ ει και λειτ υργεί τα δικαιώματα δικαι ρησης πέραν των 50 brands στη Μέση Ανατ λή, τη Β ρεια Α%ρική, την Ασία και την Ευρώπη. Μάθετε περισσ τερα για τ I AM στ www.i-am.com

& Qμιλ ς Azadea είναι μια κ ρυ%αία εταιρεία λιανικ ύ εμπ ρί υ στ ν τ μέα της μ δας και τ υ life­style π υ κατέ ει και λειτ υργεί τα δικαιώματα δικαι ρησης πέραν των 50 brands στη Μέση Ανατ λή, τη Β ρεια Α%ρική, την Ασία και την Ευρώπη. Απ την ίδρυση τ υ, τ 1978, Qμιλ ς έ ει αναπτύ"ει μια σημαντική αλυσίδα απ καταστήματα π υ αντιπρ σωπεύ υν μεγάλα ν ματα στ υς τ μείς της μ δας και των α"εσ υάρ, των τρ %ίμων και π τών, της επίπλωσης κατ ικιών, των αθλητικών ειδών και των π λυμέσων.

H ‘Γραμμή ωής’, η αγαπημένη %ιλανθρωπική εκδήλωση των Λαρνακαίων και ι μ ν , τ υ Παγκύπρι υ Συνδέσμ υ Καρκιν παθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), γι ρτά ει %έτ ς τα 15 ρ να της . Η καθιερωμένη εκδήλωση θα πραγματ π ιηθεί και %έτ ς, τ Σά++ατ 2 Αυγ ύστ υ, στην Παραλία Φ ινικ ύδων, στην Ε"έδρα Δημαρ εί υ, στην Λάρνακα. Η εκδήλωση π υ τελεί υπ την Πρ στασία τ υ Επίτρ π υ Εθελ ντισμ ύ και Μη Κυ+ερνητικών &ργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη και υπ την Αιγίδα τ υ Δημάρ υ Λάρνακας κ. Ανδρέα Λ υρ υτ ιάτη θα "εκινήσει στις 8.00 μμ και θα περιλαμ+άνει ένα πλ ύτσι καλλιτε νικ πρ γραμμα με την συμπατριώτισσα μας, τραγ υδίστρια Ελευθερία Ελευθερί υ. Τα έσ δα θα στηρί" υν τις Υπηρεσίες π υ πρ σ%έρει ΠΑΣΥΚΑΦ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.