ΔΔÔÔ EE mmi­ir­raat­teess AA338800 ÏϤ¤Â ÈÈ « ¡· ÌÌ·ÛÛÙÙ¤¤ · μμÔÔÌÌ‚‚¿ËË» ¿ »

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Emi­rates, άρ ισε την πρώτη πρ γραμματισμένη Air­bus A380 υπηρεσία της στην Ινδία με μια καθημερινή πτήση μετα"ύ Ντ υμπάι και Β μ+άης. Η Emi­rates έ ει πλέ ν 50 αερ σκά%η τύπ υ Α380 στ στ λ της των 224 ευρείας ατράκτ υ αερ σκα%ών και είναι μεγαλύτερ ς ειριστής στ ν κ σμ δύ καταστρωμάτων με περισσ τερα απ 90 σε παραγγελία. Κάθε κάθισμα στ σκά% ς συνδέεται με τ ice, π υ έ ει μ λις ψη%ιστεί ως τ καλύτερ σύστημα ψυ αγωγίας εν πτήσει στ ν κ σμ για 10η συνε μενη ρ νιά απ την Sky­trax, τη μεγαλύτερη έρευνα ικαν π ίησης επι+ατών αερ π ρικών εταιρειών στ ν κ σμ σε πάνω απ 18 εκατ μμύρια επι+άτες σε λ τ ν κ σμ .

H Emi­rates λειτ υργεί τέσσερις τακτικές πτήσεις την ε+δ μάδα μετα"ύ Λάρνακας και Ντ υμπάι. Απ την 1η Αυγ ύστ υ, η αερ π ρική εταιρεία θα πρ σθέσει τρεις ακ μη πτήσεις την ε+δ μάδα και θα λειτ υργεί καθημερινά πρ γραμματισμένες πτήσεις μετα"ύ Ντ υμπάι και Κύπρ υ και μετά στη Μάλτα. Για περισσ τερες πληρ % ρίες επισκε%θείτε την www.emi­rates.com

&ι κάτ ικ ι και επισκέπτες της Μαρίνας Λεμεσ ύ, αλλά και ι γείτ νες της περι ής τ υ Κάστρ υ έ υν πλέ ν τ ν ιδανικ πρ ρισμ τ υς για τα καθημερινά τ υς ψώνια. Απ τ Σά++ατ 19 Ι υλί υ τέθηκε σε λειτ υργία τ 11o κατάστημα ΑΛΦΑΜΕΓΑ των πρώτων κυπριακών υπεραγ ρών.

Τ κατάστημα είναι 140 τετραγωνικά, πρ - σαρμ σμέν στην αρ ιτεκτ νική της μαρίνας, και θα περιλαμ+άνει 1700 περίπ υ κωδικ ύς, με τ υς π ί υς ένα ν ικ κυρι ή ένα πλήρωμα μπ ρεί να καλύψει τις +ασικές τ υ ανάγκες.

Περιλαμ+άνει αγαπημένα επώνυμα πρ ϊ - ντα αλλά και π ι τικά πρ ϊ ντα TESCO, πρ ϊ - ντα ιδιωτικής ετικέτας ΑΛΦΑΜΕΓΑ, AB και 365, δίν ντας την ευκαιρία στ ν πελάτη να επιλέ"ει αυτ π υ ταιριά ει στις δικές τ υ ανάγκες απ ένα ευρύτατ %άσμα τιμών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.