ΔΔ· · ˘ „ ËËÏÏ­fi­fiÙÙÂÂÚÚ· · ÛÛÙÙËËÓÓ ∂∂˘ÚÚˆ˙ ˘ ˆ ˙ ÒÒÓÓËË ÏÏËËÚÚÒÒÓÓÔÔ˘ÓÓ  ˘ ÔÔÈÈ ∫∫‡‡ÚÚÈÈÔÔÈÈ 

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τα υψηλ τερα, με δια ρά, στην Ευρω)ώνη παρέμειναν τ ν Ι ύνι τ υ 2014 τα επιτ κια νέων δανείων για επι ειρήσεις και για αγ ρά κατ ικίας, π υ πρ σ έρ νται στην Κύπρ , παρά την πτωτική π ρεία π υ παρ υσιά) υν τ υς τελευταί υς μήνες, σύμ ωνα με τα στ ι εία π υ δημ σι - π ίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε)α (ΕΚΤ) και η Κεντρική Τράπε)α της Κύπρ υ (ΚΤΚ).

Ωστ σ , ι περισσ τερες κατηγ ρίες επιτ κίων δανείων πρ ς ν ικ κυριά παρ υσίασαν μείωση, σύμ ωνα με την ΚΤΚ, με τ επιτ κι π υ α ρά καταναλωτικά δάνεια να υπ ωρεί στ 5,74%, σε σύγκριση με 6,06% τ ν πρ ηγ ύμεν μήνα. Αυτ είναι τ αμηλ τερ επίπεδ τ υλά ιστ ν απ τ 2009, σύμ ωνα με τα διαθέσιμα στ ι εία της ΚΤΚ.

Σε αντίθεση, τ επιτ κι π υ α ρά δάνεια για αγ ρά κατ ικίας ανήλθε τ ν Ι ύνι τ υ 2014 στ 4,40%, σε σύγκριση με 4,37% τ ν πρ ηγ ύμεν μήνα, παραμέν ντας τ υψη- λ τερ ανάμεσα στις ώρες της Ευρω)ώνης. Τ δεύτερ υψηλ τερ επιτ κι δανεί υ για αγ ρά κατ ικίας στη Gώνη τ υ ευρώ είναι της Σλ *ακίας με 3,36%, σύμ ωνα με τα στ ι εία της ΕΚΤ, ενώ τ αμηλ τερ είναι της Φινλανδίας με 1,83%.

Επιπλέ ν πτώση σημείωσαν τ ν Ι ύνι τ υ 2014 και ι κυρι τερες κατηγ ρίες επιτ κίων δανείων πρ ς επι ειρήσεις.

Τ επιτ κι π υ α ρά επι ειρηματικά δάνεια για π σά άνω τ υ 1 εκ. ευρώ υπ ώρησε στ 5,50% σε σύγκριση με 5,55% τ ν πρ ηγ ύμεν μήνα, παραμέν ντας, ωστ σ , τ υψηλ τερ ανάμεσα στις ώρες της Ευρω)ώνης. Τ δεύτερ υψηλ τερ επιτ κι είναι της Ελλάδας με 4,56% και τ αμηλ τερ τ υ Λ υ εμ* ύργ υ με 1,42%.

Τ υψηλ τερ στην Ευρω)ώνη είναι και τ επιτ κι για επι ειρηματικά δάνεια για π σά κάτω τ υ 1 εκ. ευρώ, τ π ί *ρίσκεται στ 6,02%, σε σύγκριση με 6,14% τ ν πρ ηγ ύμεν μήνα. Τ δεύτερ υψηλ τερ επιτ κι στην Ευρω)ώνη είναι της Π ρτ γαλίας με 5,58% και τ αμηλ - τερ τ υ Λ υ εμ* ύργ υ με 2,12%.

Τ επιτ κι για καταθέσεις πρ θεσμίας έως εν ς έτ υς απ ν ικ κυριά αυ ήθηκε τ ν Ι ύνι τ υ 2014 στ υψηλ τερ επίπεδ απ τ ν Απρίλι τ υ 2013, στ 2,56% σε σύγκριση με 2,49% τ ν πρ ηγ ύμεν μήνα. Αυτ απ τελεί τ υψηλ τερ επιτ κι καταθέσεων για ν ικ κυριά εντ ς της Ευρω)ώνης, με τ δεύτερ υψηλ τερ επιτ κι να είναι αυτ της Ελλάδας με 2,36%.

Σε αντίθεση, τ αντίστ ι επιτ κι καταθέσεων για επι ειρήσεις μειώθηκε στ 2,39% σε σύγκριση με 2,50% τ ν πρ ηγ ύμεν μήνα και απ τελεί τ δεύτερ υψηλ τερ επιτ κι της Ευρω)ώνης μετά τ επιτ κι καταθέσεων 2,40% της Ελλάδας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.