ΔΔ· · ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎο ¿ ÓÓËËÛÛÈÈ¿ ¿ 11ËË ÂÂÈÈÏÏÔÔÁÁ‹‹  ÁÁÈÈ· · ÙÙÔÔ˘˜ ˘ ˜ ∫∫‡‡ÚÚÈÈÔÔ˘˜  ˘˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Με πλώρη τα ελληνικά νησιά, ι Κύπρι ι έτ ς εύγ υν κατά ιλιάδες για τα ελληνικά νησιά.

Σύμ ωνα με τ ν Πρ εδρ τ υ Συνδέσμ υ Τα ιδιωτικών Πρακτ ρων (ACTA) Βίκτωρα Μαντ *άνη, “ ι Κύπρι ι τα ιδεύ υν π λύ, τώρα είναι η περί δ ς τ υς. Πάμε πάρα π λύ καλά. 2ι ναυλωμένες πτήσεις εύγ υν υπερπλήρεις”.

Σε δηλώσεις τ υ κ. Μαντ *άνης είπε τι “*λέπ υμε τι θέλ υν να τα ιδέψ υν και υπάρ ει περισσ τερ ενδια έρ ν απ πέρσι”.

2 Κύπρι ς, συνέ ισε, ανα)ητά πλέ ν θην ύς πρ ρισμ ύς για τις διακ πές τ υ, με *ασικ τερ παράγ ντα στην επιλ γή τ υ την “τιμή” και τ συν λικ κ στ ς. “Ψά ν υν αμηλ ύ κ στ υς επιλ γές - αυτ είναι τ σύνθημα”, σημείωσε. Σε ερώτηση π ι ι είναι ι πρ ρισμ ί π υ διαλέγει έτ ς Κύπρι ς, κ. Μαντ *άνης είπε τι πρώτη θέση έ υν τα ελλη- νικά νησιά ως επί τ πλείστ ν, σύμ ωνα με τις πρώτες κρατήσεις π υ έ υν γίνει.

Ακ λ υθεί η Κεντρική Ευρώπη, τ Αυστρία και η Τσε ία.

Απ τα ελληνικά νησιά, )ήτηση έ υν η Κρήτη, η Ρ δ ς, η Σκιάθ ς, η Κέρκυρα, η Λευκάδα.

Η Μύκ ν ς αν και σ ετικά ακρι*ή, περιλαμ*άνεται κι αυτή στις επιλ γές των Κυπρίων.

Στ ετιν πρ γραμμα διακ πών έ ει εντα θεί και η Λευκάδα λ γω των πτήσεων π υ έ υν δρ μ λ γηθεί στην περι ή.

2 κ. Μαντ *άνης διευκρίνισε τι μπ ρεί αριθμ ς των Κυπρίων π υ θα τα ιδέψ υν στ ε ωτερικ για διακ πές να αυ ηθεί για έτ ς αλλά δεν θα πρ κύψει κερδ ρία λ γω των αμηλών κ στων διακ πών π υ )ητ ύνται.

Παρίσι, η

Ιταλία, η

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.