∂∂mmi­ir­raat­teess:: KK·ııËËÌÌÂÂÚÚÈÈÓÓ‹‹ · ÛÛ‡‡ÓÓ‰‰ÂÂÛÛËË ¡¡ÙÙÔÔ˘ÌÌ¿ÈÈ ˘ ¿ –– §¿ÚÚÓÓ·Îη˜ §¿ · ·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Καθημερινά δρ μ λ για μετα ύ τ υ Ντ υμπάι - Λάρνακας και μετά στη Μάλτα, εκίνησε η Emi­rates

Η πτήση EK107 π υ λειτ υργεί ένα Air­bus 330-200 σε διαμ ρ ωση τριών τά εων - 12 First Class σ υίτες, 42 Busi­ness Class σ υίτες και 183 Econ­omy Class καθίσματα - α ήνει τ Ντ υμπάι στις 08.20 για να τάσει στη Λάρνακα στις 11.05 και ανα ωρεί απ τη Λάρνακα στις 12.15 για να τάσει στη Μάλτα στις 14.10. Η πτήση επιστρ ής EK108 ανα ωρεί απ τη Μάλτα στις 15.45, και θάνει στη Λάρνακα στις 19.10, ανα ωρεί απ τη Λάρνακα στις 20.20 και τάνει στ Ντ υμπάι στις 01.10 την επ - μενη μέρα.

2ι ώρες έ υν πρ γραμματιστεί για να διευκ λυνθ ύν απ τελεσματικ τερες ανταπ κρίσεις απ τ Ντ υμπάι πρ ς δημ ιλείς πρ ρισμ ύς, πως την Αυστραλία, τη Νέα Gηλανδία, τη Κίνα, τ " νγκ Κ νγκ, τη Σιγκαπ ύρη, την Μπανγκ κ, την Ινδία και τη Βρα)ιλία. Μετά τη συμ ωνία εταιρικής σ έσης τ υ περασμέν υ έτ υς με την Qan­tas, η Emi­rates πρ σ έρει συνδέσεις σε σ εδ ν 60 π λεις σε λη την Αυστραλία και τη Νέα Gηλανδία.

Πρ σθέτ ντας στην εκτεταμένη σειρά πρ ϊ ντων της αερ π ρικής εταιρείας, ι πελάτες π υ τα ιδεύ υν σε λες τις κατηγ ρίες απ λαμ*άν υν γενναι δωρες παρα ωρήσεις *άρ υς απ σκευών - 30 κιλά στην Econ­omy Class, 40 κιλά στη Busi­ness Class και 50 κιλά στη First Class.

Με ένα τε ν λ γικά πρ ηγμέν στ λ απ 225 αερ σκά η ευρείας ατράκτ υ, η Emi­rates λειτ υργεί δρ μ λ για σε 143 πρ ρισμ ύς σε 81 ώρες απ τ Ντ υμπάι. Επιπλέ ν, η Emi­rates έ ει τ μεγαλύτερ στ λ απ Air­bus Α380 με τ 50 A380 να πρ στίθεται στ στ λ τ ν περασμέν μήνα (Ι ύλι 2014).

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.