Dis­tressed funds: §‡ÛË ‹ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τα dis­tressed funds εδώ και κάπ ι υς μήνες περικυκλών υν την Ευρώπη, εστιά) ντας στις «ευκαιρίες» της κρίσης τ υ ευρωπαϊκ ύ Ν τ υ. Είδη, έ υν συγκεντρωθεί π λλά κε άλαια για dis­tressed funds στην Ευρώπη απ τ 2012 και πως ανέ ερε πρ εδρ ς τ υ μεγαλύτερ υ hedge fund της Ευρώπης, η πεπ ίθηση αυτών των κερδ σκ πικών funds είναι η επένδυση στ ευρωπαϊκ dis­tressed debt σε μία τιμή τ υλά ιστ ν με 80% dis­count.

Καθώς επίκειται η υλ π ίηση των stress tests της ΕΚΤ, ι τράπε)ες, πως εκτιμάται, θα αρ ίσ υν να π υλ ύν κάπ ια απ τα πρ *ληματικά ενεργητικά τ υς, κάτι π υ ως σήμερα εί ε απ ευ θεί απ τις εκτεταμένες παρ ές ρευστ τητας της ΕΚΤ.

Ακ μη και εκεί π υ ι τράπε)ες είναι απρ θυμες να π υλήσ υν τις τ π θετήσεις τ υς σε ενεργητικά με υπ δεέστερη π ρεία, τα ευ υή hedge funds έ υν κατ ρθώσει να πετύ υν σπ υδαία deals. Κε άλαια πως τ αμερικανικ Mag­ne­tar, τ π ί έγινε διάσημ τ 2007, ταν έ*γαλε μεγάλα κέρδη απ την κατάρρευση των στεγαστικών δανείων sub­prime, μπαίν υν τώρα σε δ μημένες συναλλαγές με τράπε)ες, ι π ίες μειών υν έτσι τ άν ιγμά τ υς στ ρίσκ .

Στ ς τ υς είναι να επενδύσ υν σε θηνές και ελπιδ - ρες επι ειρήσεις, την ώρα π υ ι απ τιμήσεις τ υς είναι αμηλές επειδή έ υν υψηλά ρέη. Ε άλλ υ, η ανάγκη απ μ λευσης (μείωσης των δανεικών) των τραπε)ών και ε υγίανσης των ισ λ γισμών τ υς γίνεται λ και πι έντ - νη, καθώς μετά την ανακε αλαι π ίηση θα κληθ ύν να ε αρμ σ υν ρεαλιστικά σ έδια αναδιάρθρωσης. Έτσι ένα μεγάλ , πως απ καλείται, «dis­tressed deal», με την απ - κτηση τ υ ελέγ υ π. . μιας εταιρείας μέσω της αγ ράς τ υ ρέ υς της, είναι ένας απ τ υς στ υς των funds αυτών.

Κάτι τέτ ι εί αμε πρ σ ατα και στην Τράπε)α Κύπρ υ με τ ν Wilbur L. Ross, ιδρυτή και πρ εδρ ς τη WL Ross & Co. LLC εν ς απ τα μεγαλύτερα κερδ σκ πικά funds της Αμερικής.

Μια επένδυση 400 εκατ μμυρίων στην «πτω ευμένη» Τράπε)α Κύπρ υ η π ία σα έστατα και πρ κάλεσε αίσθηση.

Κίνηση π υ σίγ υρα σε π λύ μεγάλ *αθμ λύνει ένα απ τα μεγαλύτερα πρ *λήματα της τράπε)ας, τ πρ *λημα της ρευστ τητας και αν ίγει τ ν δρ μ διάπλατα για πλήρη ανακε αλαι π ίηση της τράπε)ας, κάτι π υ σα έστατα θα ελα ιστ π ίηση την πιθαν τητα για νέ bail-in στ εγγύς μέλλ ν.

Βε*αίως στην τράπε)α πρέπει ακ μα να γίν υν π λλά. Cπως είναι καταρ ήν να λυθεί η ωρ λ γιακή «* μ*α» π υ ακ ύει στ ν μα NPLs (μη ε υπηρετ ύμενα δάνεια), η πλήρης αναδιάρθρωση τ υ αρτ υλακί υ της τράπε)ας, η πώληση ακίνητης περι υσίας, απαλλαγή απ τ ν σκ πελ τ υ ELA, μεταρρυθμίσεις σ α ρά τ ν τρ π λειτ υργείας, δια άνεια σ α ρά τις απ άσεις και μετά υσικά άρση λων των περι ριστικών μέτρων π υ θα είναι και τ μεγαλύτερ test για την ΜΑΚΡ2"Ρ2ΝΙΑ επι*ίωση της τράπε)ας.

Άρα ναι μεν καλ δε ύμενη η επένδυση τ υ Αμερικάνικ υ Fund στην τράπε)α αλλά δεν είναι αρκετ για να π ύμε πως η τράπε)α έ ει σωθεί ριστικά καθώς δεν είναι παρά μ ν τ πρώτ , σημαντικ υσικά, *ήμα π υ θα πρέπει να γίνει για να μπει η τράπε)α σε π ρεία «ανάστασης».

Επίσης σημαντικ είναι τ fund αυτ σε καμία περίπτωση να μην συμμετάσ ει στην δια είριση των NPLs.

Τα NPLs θα πρέπει πως είπαμε και στ τελευταί μας άρθρ να αντιμετωπιστ ύν με π λύ λεπτ ύς και πρ σεκτικ ύς ειρισμ ύς και να απ ευ θεί σαν διά* λ ς τ λι*άνι η μα)ική ρευστ π ίηση ακινήτων ή καλύτερα η πακετ - π ίηση και πώληση δανείων δε ένα funds.

Η διεθνής εμπειρία δεν μας δίνει μια α ι πιστη απάντηση αν η λύση της πώλησης των πρ *ληματικών δανείων σε dis­tress funds είναι η ρθ τερη.

Η διεθνής εμπειρία διδάσκει τι ταν μια ικ ν μία *ρίσκεται σε re­cov­ery σε αλλαγή τάσης τα as­sets θα απ κτήσ υν α ία ακ μη και τα πρ *ληματικά.

Π υλώντας ένα δάνει πρ *ληματικ αρ ικής α ίας 100 εκ. ευρώ περίπ υ 20 με 25 εκ. ευρώ μπ ρεί σε ένα ρ ν απ τώρα να έ ει *ελτιωθεί τ π σ στ επιστρ ής.

Βέ*αια ι τράπε)ες διακρατώντας 30 με 35 δις ευρώ πρ *ληματικά δάνεια δεσμεύ υν κε άλαια και ταυτ ρ να επηρεά) νται και ι δείκτες κε αλαιακής επάρκειας πως θα απ δει θεί και στα stress tests έστω και ελεγ μενα.

Στην περίπτωση των δικών μας τραπε)ών η πακετ π ίηση και πώληση δανείων σε ένα funds θα ήταν ρθή και απ - τελεσματική αν περι ρι) ταν στ υς μεγάλ - ειλέτες.

Δηλαδή αν 10 με 15 δις ευρώ πρ *ληματικά δάνεια π υ αναλ γ ύν στ υς μεγάλ - ειλέτες πακετ π ι ύνταν και π υλι ύνταν (at a dis­count *έ*αια) στ νέ μέτ της Τράπε)ας Κύπρ υ ή και σε άλλ έν ενδια ερ μεν πιθαν ν να λυν ταν και μια για πάντα τ πρ *λημα των τραπε)ών μας. Σε καμία περίπτωση μως ι μικρ ί δανει λήπτες δεν θα πρέπει να α εθ ύν στα «σαγ νια» ένων ή ντ πιων «καρ αριών».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.