«¡ « ¡›› ÂÂÙÙ» » ·fifi · ÙÙËË ªfi­fiÛÛ¯· ª ¯ · ÛÛÙÙÈȘ ˜ ÂÂÈÈÛÛ·ÁÁˆÁÁ¤¤˜ ·ˆ ˜· ·ÁÁÚÚÔÔÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÚÚÔÔ˚fi­fiÓÓÙÙˆÓÓ ˚ ˆ ·fifi · ÙÙ ËËÓÓ ∂∂..∂∂..

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

καταστρ ική για τις ικ ν μίες π υ πρ σπαθ ύν να ε έλθ υν απ την ύ εση, πως η ελληνική. Π σ στ άνω τ υ 90% των ελληνικών εισαγωγών απ τη Ρωσία α ρ ύν σε ενεργειακά πρ ϊ ντα.

Η κρίση στις σ έσεις Ε.Ε. - Ρωσίας μπ ρεί να επηρεάσει άμεσα τις «εύθραυστες» ελληνικές ε αγωγές, σε μία περί - δ μάλιστα π υ δια αιν ταν μία τάση ε μάλυνσης των ε αγωγών μας πρ ς τη ρωσική αγ ρά, ακ μα και αυ ητικές τάσεις σε ρισμένα γεωργικά πρ ϊ ντα, πως ρ δάκινα και

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.