ΠΠ MMeet­tLLi­if­fee AAl­li­ic­coo «ÛÛÙÙËËÚÚ››˙ÂÂÈÈ» ˙ » ÙÙËËÓÓ ∞∞ÛÛÙÙ˘ÓÓÔÔÌÌ››· ˘ ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μέσα στα πλαίσια της Κ ινωνικής Εταιρικής της Ευθηνής, η MetLife Alico συμμετεί ε ως Μέγα " ρηγ ς στη δι ργάνωση της ετησίας λαμπαδη - ρίας τ υ ιλανθρωπικ ύ Σωματεί υ της Αστυν μίας Κύπρ υ «Cyprus Po­lice Torch Run».

Τ «Cyprus Po­lice Torch Run» απ τελεί την απαρ ή μιας συνε ύς ανθρωπιστικής και κ ινωνικής πρ - σ ράς πρ ς τ υς αθλητές με Ειδικές Ικαν τητες και στα αθλητικά πρ γράμματα των Ειδικών 2λυμπιακών Αγώνων. 2ι εκδηλώσεις για την λαμπαδη ρία αυτή εί αν ως α ετηρία την Ιερά Αρ ιεπισκ πή Κύπρ υ και τελ ύσαν υπ την αιγίδα τ υ Υπ υργ ύ Δικαι σύνης και Δημ σιας Τά ης και την πρ στασία τ υ Αρ ιεπισκ π υ Κύπρ υ.

Εκ μέρ υς τ υ Γενικ ύ Διευθυντή της MetLife Alico Κύπρ υ κ. Αντώνη Καρπασίτη, μίλησε κ. "ριστ δ υλ ς Ελλην π υλ ς (Επικε αλής F2F Dis­tri­bu­tion). Στην μιλία τ υ κ. Ελλην π υλ ς τ νισε τι η MetLife Alico απ την πρώτη πρ σέγγιση τ υ Σωματεί υ της Αστυν μίας , απ άσισε τι η ρηγία αυτή είναι μια υπ ρέωση της Εταιρείας πρ ς τ υς συνανθρώπ υς μας με ειδικές ικαν τητες ι π ί ι μέσω τ υ αθλητισμ ύ, στέλλ υν σε λ υς εμάς τ μήνυμα τι μπρ στά στις δυσκ λίες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.