ªÂ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·fifi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÊÂÚÂÁÁ˘fi­fiÙËÙ·˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó Ù· Îfi­fiÌÌ·Ù·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πρ εδρ ς τ υ ΔΗΣΥ Α έρω Νε ύτ υ δήλωσε θες τι υπάρ ει τρ π ς ώστε μέσα απ σκληρή δ υλειά τις επ μενες μέρες, πέραν απ τις διακηρύ%εις, να πάρει σάρκα και στά η πρ στασία της κ ινωνικής συν ής και των αδυνάτων απ την εκπ ίηση των ενυπ θηκων ακινήτων και έτσι θα λυθεί τ πρ λημα, π υ δημι υργείται με τις έντ νες αντιρρήσεις των αντιπ λιτευ μενων κ μμάτων στις πρ ν ιες τ υ ν μ σ εδί υ για την εκπ ίηση των ενυπ θηκων ακινήτων.

Μετά απ σύσκεψη με την Κ ιν υλευτική μάδα τ υ ΔΗΣΥ, τ υς Υπ υργ ύς ικ ν μικών και Εσωτερικών /άρη Γεωργιάδη και τη Δι ικητή της Κεντρικής Τράπε2ας /ρυστάλλα Γιωρκάτ2ιη δήλωσε τι τις επ μενες μέρες “θα εργαστ ύμε σκληρά ώστε και συνεπείς ενώπι ν των δανειστών μας να είμαστε και να πρ - στατευθεί ιστ ς της κυπριακής ικ ν μίας, με την πρ στασία της πρώτης κατ ικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης”.

Η σύσκεψη πραγματ π ιήθηκε μετά την κ ινή συνεδρία των Κ ιν υλευτικών Επιτρ πών κατά την π ία συ2ητήθηκε τ ν μ σ έδι για τις εκπ ιήσεις των ενυπ θηκων ακινήτων.

ι Υπ υργ ί Εσωτερικών και ικ ν μικών κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωσαν τ υς Β υλευτές των δύ Επιτρ πών για τις σ αρές και πέραν των δημ σι ν μικών, επιπτώσεις π υ θα έ ει η μη ψή ιση τ υ ν μ σ εδί υ για τις εκπ ιήσεις, ωστ σ ι Β υλευτές των αντιπ λιτευ μενων κ μμάτων επιμέν υν τι τ ν μ - σ έδι ως έ ει δεν περνά απ τη Β υλή.

Υπ υργ ς ικ ν μικών /άρης Γεωργιάδης, στ πλαίσι της αν ικτής συνεδρίας, απαντώντας στις ερωτήσεις Β υλευτών, επανέλα ε τι στην Κύπρ εί αμε αρακτηριστικ παράδειγμα ύσκας των ακινήτων, πρ σθέτ ντας τι υπερδανεισμ ς ρίσκεται στην καρδιά των πρ λημάτων.

κ. Γεωργιάδης είπε ακ μα τι η Κυ έρνηση δεν θα εί ε ένσταση να συ2ητήσει τ ν μ σ έδι με τ πλαίσι για την α ερεγγυ τητα, μως η Τρ ικα έ ει δια ρετική άπ ψη και απαιτεί την ψή ιση τ υ ν μ υ πριν την επ μενη εκταμίευση τ υ δανεί υ πρ ς την Κύπρ , καθώς θεωρεί τι η ε%αίρεση για την κύρια κατ ικία μέ ρι την 1η Ιαν υαρί υ 2015 είναι υπέρ αρκετή. Διευκρινίστηκε τι η εκπ ίηση θα στ εύσει αυτ ύς π υ έ υν ε% ικά και τ υς επι ειρηματίες.

Συνε ί2 ντας Υπ υργ ς ικ ν μικών πρ σθεσε τι εισηγηθήκαμε στην Τρ ικα να μειωθεί η ρ λ γηση απ τη μετα ί αση πρ ς την κατ ή για να διευκ λυνθ ύν ι συναλλαγές.

Περαιτέρω, σε ,τι α ρά ερώτημα για την ενδε μενη εμπλ κή τ υ ειλέτη σε μακρές δικαστικές διαδικασίες και ψηλά δικηγ ρικά κ στη, παρατήρησε τι απ τελεί αντί αση στη θέση τι με τ ν μ σ έδι θα γίν νται εκπ ιήσεις με διαδικασίες ε%πρές. Πρ σθεσε τι στ ν μ σ έδι υπάρ υν επαρκείς δικλείδες ασ αλείας για να μη γίνεται εκπ ίηση με διαδικασίες ε%πρές.

κ. Γεωργιάδης είπε τι η Κυ έρνηση είναι έτ ιμη να συ2ητήσει και να ρυθμίσει τ θέμα της ν μικής αρωγής σε σ υς επιλέγ υν να πρ σ ύγ υν στ Δικαστήρι για αναθεώρηση της απ ασης της τράπε2ας για εκπ ίηση.

Συνε ί2 ντας είπε τι δεν συμμερί2εται τις ανησυ ίες τι θα έ υμε εκατ ντάδες ιλιάδες κατ ικίες πρ ς εκπ ίηση.

κ. Γεωργιάδης είπε ακ μα τι τ ν ρισμ τ υ μη ε%υπηρετ ύμεν υ δανεί υ τ ν καθ ρισε η Κεντρική Τράπε2α,τ νί2 ντας ταυτ ρ να τι αυτ ς σε δύ μήνες θα είναι ενιαί ς σε λη την Ευρώπη.

Ανέ ερε επίσης τι υ ιστάμεν ς ν μ ς πρ λέπει τι αν περάσ υν 30 μέρες απ την παράλειψη πληρωμής μιας δ σης δανεί υ, λ κληρ τ δάνει δύναται να καταστεί απαιτητ και πρ σθεσε τι με την τρ π π ίηση π υ πρ λέπει τ υπ συ2ήτηση ν μ σ έδι ρ ν ς των 30 ημερών αυ%άνεται στις 90 ημέρες.

κ. Γεωργιάδης τ νισε τι απ τις εισπρά%εις των δανείων και τις καταθέσεις ε%αρτάται η παρα ώρηση νέων δανείων και η αναδιάρθρωση δανείων.

Περαιτέρω ανέ ερε τι πρ ωθ ύμεν ς ν μ ς για τις εκπ ιήσεις δεν μπ ρεί να ισ ύσει μ ν για τα νέα δάνεια. ;πως τι δεν μπ ρεί να απ τελεί κριτήρι για την πρ ώθηση της διαδικασίας εκπ ίησης, τ μέγεθ ς τ υ δανεί υ, αλλά πρέπει να λαμ άνεται υπ ψη η διάρκεια της καθυστέρησης στην κατα λή των δ σεων.

Υπ υργ ς ικ ν μικών ανέ ερε επίσης τι τ πλαίσι α ερεγγυ τητας α ρά 5 με 6 μνημ νιακές ν μ θεσίες και ε%ήγησε τι συμ ωνήθηκε για πρώτη ρά τ πλαίσι των διαπραγματεύσεων με την Τρ ικα τ ν περασμέν μήνα.

Ενημέρωσε, επίσης, τη Β υλή τι για να πρ ωρήσ υν κάπ ιες πρ ν ιες τ υ πλαισί υ ρειά2 νται π σ τικές και π ι τικές αναλύσεις και συμπλήρωσε τι τ ρ ν διάγραμμα π υ τέθηκε είναι για τέλ ς τ υ ρ - ν υ.

Υπ υργ ς ικ ν μικών είπε επίσης τι ρ ν ς των 90 ημερών για τις εκπ ιήσεις %εκινά να τρέ ει απ τ μηδέν και αμέσως μετά τη δημ σίευση τ υ ν μ υ ακ μα και για εκείνα τα δάνεια για τα π ία δεν πληρώθηκε δ ση για ρ νια.

Υπ υργ ς Εσωτερικών είπε τι έ υμε καταθέσει ένα ν μ τ υ κτηματ λ γί υ, π υ λέει τι αντί να γίν νται ι πλειστηριασμ ί απ τ Κτηματ λ γι να γίν νται απ τ υς πιστωτές.

Πρ σθεσε τι ι εγγυητές, η στήρι%η για την ε% ληση τ υ δανεί υ μετά την εκπ ίηση, είναι δ υλειά τ υ Συμ ύλ υ α ερεγγυ τητας, π υ απ τελεί μνημ νιακή υπ ρέωση και θα παρέ ει πραγματικ δί τυ πρ - στασίας στ πλαίσι α ερεγγυ τητας.

Υπ υργ ς Εσωτερικών ανέ ερε επίσης τι η νέα ν μ θεσία δίνει π λύ περισσ - τερες ευκαιρίες στ δανει λήπτη για αναδιάρθρωση και απ πληρωμή τ υ δανεί υ τ υ.

Πρ σθεσε τι ν μ ς για εκπ ίηση κατ ικίας θα ισ ύσει πριν την 1 Ιαν υαρί υ 2015. “Ακ μα και αν η Κυ έρνηση δεν είναι έτ ιμη με τα ν μ σ έδια για την α ερεγγυ - τητα, ως Β υλή κρατάτε τ ν μπαλτά και τ κρέας και να μεταθέσετε την έναρ%η ισ ύ ς για άλλ υς 6 μήνες”, είπε στ υς Β υλευτές.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.