ΔÔ ƒˆÛÈÎfi ÂÌ¿ÚÁÎÔ… ÏËÁ‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις θα έ ει και στην κυπριακή ικ ν μία τ εμπάργκ π υ ε αρμ 2ει η Ρωσία στα πρ ϊ ντα πρ ερ μενα απ κράτη μέλη της ΕΕ, σύμ ωνα με τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Εμπ ρί υ Νέλλη Κ υλία, η π ία, μιλώντας μετά απ τε ν κρατική σύσκεψη για τ θέμα, ανέ ερε τι θα ετ ιμαστεί λ κληρωμέν έγγρα πρ ς τ υς αρμ δι υς Υπ υργ ύς για να παρθ ύν απ άσεις για την π ρεία των πραγμάτων.

;σ ν α ρά τυ ν απ 2ημιώσεις, αυτ θα απ ασιστεί σε κ ιν τικ επίπεδ , είπε.

Η συνάντηση, στην π ία εκτ ς απ την Υπηρεσία Εμπ ρί υ συμμετεί αν εκπρ σωπ ι τ υ Υπ υργεί υ Γεωργίας, αγρ τικές ργανώσεις και τ ΚΕΒΕ, έγινε σε τε ν - κρατικ επίπεδ «για να καταγρα ύν επιπτώσεις απ τα μέτρα π υ έ υν επι ληθεί απ τη Ρωσία στις ε%αγωγές πρ ϊ ντων, εσπεριδ ειδών, λα ανικών και ψαριών», ανέ ερε η κ. Κ υλία.

Θα καταγρα ύν, πρ σθεσε, «κατά τ μέα τα πρ λήματα και ι ιδιαιτερ τητες με σκ π να ετ ιμαστεί ένα λ κληρωμέν έγγρα , να υπ ληθεί στ υς αρμ δι υς Υπ υργ ύς για να παρθ ύν απ άσεις σε σ έση με την π ρεία των πραγμάτων».

Απαντώντας σε ερώτηση για τ ύψ ς της α%ίας των ε%αγωγών στη Ρωσία, είπε τι σ ν α ρά τ 2013 στ σύν λ είναι περίπ υ 13 εκ. ευρώ. Γύρω στα 10,8–11 εκ. ευρώ είναι εσπεριδ ειδή, 1,5 εκ. ευρώ περίπ υ ψάρια και περίπ υ 500,000 ευρώ λα ανικά.

Ερωτηθείσα για τα κυρι τερα πρ λήματα, η κ. Κ υλία ανέ ερε τι «υπάρ υν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις». Ήδη, σημείωσε, «κάπ ι ι κλάδ ι υ ίστανται απώλειες, δι τι πρ κειται περί ευπαθών πρ ϊ ντων». Εκτίμησε παράλληλα τι «θα υπάρ% υν αλυσιδωτές επιπτώσεις και σε άλλ υς τ μείς της ικ ν μίας». Τ θέμα, είπε, «είναι πώς ελα ιστ π ι ύμε τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης».

Απαντώντας σε ερώτηση για τ ύψ ς των απ 2ημιώσεων π υ θα λά ει η Κύπρ ς, ανέ ερε τι «αυτ τ θέμα θα τεθεί σε κ ιν τικ επίπεδ ». Η Κύπρ ς, είπε, σαν κράτ ς μέλ ς, ταν απ ασιστεί αν θα κατα ληθ ύν κάπ ιες απ 2ημιώσεις θα έ ει και τ μερίδι της στ αθμ π υ την επηρεά2ει.

Πέραν των 2.500 ικ γενειών επηρεά2 νται άμεσα απ τ ρωσικ εμπάργκ σύμ ωνα με τ ν Γενικ Γραμματέα της ΕΚΑ Πανίκ /άμπα, π ί ς σε δηλώσεις τ υ επικαλέστηκε στ ι εία, σύμ ωνα με τα π ία «η Κύπρ ς είναι η πρώτη ώρα απ τα κράτη μέλη της ΕΕ π υ δέ εται τ μεγαλύτερ ικ ν μικ και γενικά κ ινωνικ πλήγμα».

«Τ πι σημαντικ είναι τι, αν η Κύπρ ς γει απ τη ρωσική αγ ρά, π υ ρειάστηκε αρκετ ς κ π ς και μ θ ς και αγώνας π λλών ρ νων για να μπ ύμε, δύσκ λα θα %αναμπεί», είπε. Μίλησε για τ ν κίνδυν η Ρωσία να λά ει τ/κ πρ ϊ ντα απτισμένα, πως είπε, τ υρκικά. «Και σε άλλες αγ ρές να πάμε, θα είναι π λύ δύσκ λ , γιατί λα τα κράτη της ΕΕ θα ανα2ητήσ υν νέες αγ ρές», ανέ ερε, πρ σθέτ ντας τι «επ μένως θα δημι υργηθεί μεγάλη πρ σ ρά, λιγ τερη 2ήτηση και εκεί θα είναι η μεγάλη κατρακύλα της ικ ν μίας».

Κάλεσε την Κυ έρνηση να δια ωρίσει τη θέση της με Δήλωση απ την υπ λ ιπη ΕΕ «και να μην εμπλεκ μαστε εμείς σε τέτ ιες π λιτικές εμπάργκ ».

Η σύσκεψη θα έπρεπε να εί ε γίνει σε π λιτικ επίπεδ , σύμ ωνα με τ ν Γενικ Γραμματέα της ΠΕΚ Μι άλη Λύτρα, π ί ς ανα έρθηκε σε π λιτική απ αση και σε συνδυασμ των ικ ν μικών συνεπειών με την π λιτική πτυ ή τ υ θέματ ς.

Ε%έ ρασε την άπ ψη τι «η αγρ τική μας ικ ν μία καταστρέ εται απ αυτή την απ αση των Βρυ%ελλών και εμείς είλαμε να έ υμε μια δια ρετική στάση έναντι αυτής της απ ασης». Θα ήταν καλύτερα, σύμ ωνα με τ ν κ. Λύτρα, αν η Κύπρ ς εί ε τηρήσει απ ή κατά τη λήψη της απ ασης.

Απ την πλευρά τ υ, Γραμματέας τ υ Συνδέσμ υ Παραγωγών και Ε%αγωγέων Εσπεριδ ειδών Γιώργ ς Ιωαννίδης είπε τι «η 2ημιά για τ ν τ μέα τ ν δικ μας είναι τεράστια». Τα λε τά π υ θα αθ ύν, ανέ ερε, «δεν θα είναι μ ν για έτ ς, δι τι είναι π λύ αμ ί λ αν δ υλέψει π ι δήπ τε συσκευαστήρι έτ ς για να κάνει ε%αγωγή». Μίλησε για τ ν κίνδυν να εγκαταλείψ υν τα περι λια τ υς ι παραγωγ ί, εκ ρά2 ντας τη θέση τι «τ πλήγμα θα είναι και για τις ικ γένειες τ υς και για τ υς εργα2 μεν υς στ ν τ μέα της συσκευασίας, αλλά και γενικά για την ικ ν μία της Κύπρ υ». Την «αγωνία τ υ γεωργικ ύ κ σμ υ» μετέ ερε σε σύντ μη δήλωσή τ υ Ανδρέας /ριστ ρ υ εκ μέρ υς της Συνεργατικής Ένωσης Διαθέσεως Γεωργικών Πρ ϊ ντων (ΣΕΔΙΓΕΠ), λέγ ντας τι «αναμέν υμε τι τ κράτ ς θα έρθει αρωγ ς, θα στηρί%ει τ υς παραγωγ ύς, π υ σήμερα εργά2 - νται κάτω απ αντί% ες συνθήκες».

Απ την πλευρά τ υ τ Υπ υργεί Γεωργίας τ νί2ει τι παρακ λ υθεί στενά τ θέμα π υ έ ει πρ κύψει μετά τ ρωσικ εμπάργκ στις εισαγωγές αγρ τικών πρ ϊ ντων απ ώρες της ΕΕ.

Επιπλέ ν, τ Υπ υργεί παρακ λ υθεί στενά τις ε%ελί%εις στις Βρυ%έλλες και αναμένει τα απ τελέσματα της συνάντησης των εμπειρ γνωμ νων Γεωργίας και Εμπ ρί υ π υ θα πραγματ π ιηθεί στις 14 Αυγ ύστ υ και αναλ γως θα ενεργήσει μέσα απ τις δυνατ τητες π υ παρέ ει στην Κύπρ τ Ευρωπαϊκ Θεσμικ Πλαίσι .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.