ª›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË §¿Úӷη

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η σημασία της τ υριστικής ι μη ανίας στις πρ σπάθειες π υ κατα άλλει η κυπριακή ικ ν μία για να ρθ π δήσει είναι δεδ μένη. Ιδιαίτερα για τις τ πικές κ ινωνίες, η α%ία τ υ τ υρισμ ύ σε περι δ υς έντ νης και παρατεταμένης κρίσης, απ δεικνύεται ακ μη πι καθ ριστικής σημασίας.

Πεπ ίθησή μας είναι τι η Λάρνακα διαθέτει τα συστατικά στ ι εία και τις πρ ϋπ θέσεις για να θεμελιώσει μία π λυπρ σωπη διάσταση στ τ υριστικ της πρ ϊ ν. Γι αυτ και εμπλ υτισμ ς τ υ τ υριστικ ύ μας πρ ϊ - ντ ς απ τελεί ασικ πυλώνα τ υ αναπτυ%ιακ ύ σ εδιασμ ύ τ υ Δήμ υ Λάρνακας.

Ειδικά σε ,τι α ρά τ ν αθλητικ τ υρισμ , ι πρ πτικές της Λάρνακας είναι τεράστιες. Πρ κειται για μία εναλλακτική μ ρ ή τ υρισμ ύ π υ κερδί2ει συνε ώς έδα ς και απ κτά μεγαλύτερη σημασία με την πάρ δ τ υ ρ ν υ. Μία εναλλακτική μ ρ ή π υ μπ ρεί να συμ άλει στην αντιμετώπιση τ υ πρ λήματ ς της επ ικ τητας, την αύ%ηση της κατά κε αλήν δαπάνης και την αύ%ηση τ υ επαναλαμ αν μεν υ τ υρισμ ύ. Αυτή την αναπτυ%ιακή πρ πτική είμαστε απ ασισμέν ι να την α%ι π ιήσ υμε.

Η δι ργάνωση τ υ Παγκ σμι υ Πρωταθλήματ ς Beach Vol­ley U21, για δεύτερη συνε ή ρ νιά, εδραιώνει τη Λάρνακα στ ν παγκ σμι αθλητικ άρτη των μεγάλων δι ργανώσεων. Πέρα απ τ κύρ ς π υ πρ σδίδ υν τέτ ιες δι ργανώσεις, η ιλ %ενία αθλητικών γεγ ν των τέτ ιας εμ έλειας σε επ ές δύσκ λες, απ έρει π λλαπλά έλη και δίνει σημαντικές ανάσες στην τ πική ικ ν μία. Τέτ ιες δι ργανώσεις απ τελ ύν ένα απ τα καλύτερα μέσα πρ λής της π λης μας και συμ άλλ υν επ ικ δ μητικά στις πρ σπάθειες ανάδει%ής της ως ελκυστικ ύ τ υριστικ ύ πρ ρισμ ύ. Η Λάρνακα, ως εκ τ ύτ υ, δηλώνει πανέτ ιμη να α%ι π ιήσει την πρ πτική π υ πρ σ έρει αθλητικ ς τ υρισμ ς, καθώς διαθέτει την υπ δ μή για να ιλ %ενήσει κι άλλες μεγάλες αθλητικές δι ργανώσεις στ μέλλ ν. Η α%ι λ γηση τ υ Δήμ υ Λάρνακας απ τη διεθνή μ σπ νδία Πετ σ αίρισης ήταν τέτ ια π υ έ υν ήδη επικ ινωνήσει μα2ί μας ώστε να εκδηλώσ υμε ενδια έρ ν για δι ργανώσεις παρ μ ιας εμ έλειας στ μέλλ ν.

Η Λάρνακα ιλ %ένησε επίσης πρ σ ατα τ υς διεθνείς αγώνες MUAY THAI, με αθλητές απ τη Ρ υμανία, τη Β υλγαρία, τη Ρωσία, την Ιταλία και την Ελλάδα, ι π ία αναμετρήθηκαν με τ υς Κύπρι υς πρωταθλητές. Την ίδια ημέρα, διε%ή θη για δεύτερη συνε ή ρ νιά και τ Παγκύπρι Πρωτάθλημα Beach Hand­ball, σε ειδικά διαμ ρ ωμέν ώρ στην παραλία των Φ ινικ ύδων.

Αναμ ί λα, η ιλ %ενία αυτών των δι ργανώσεων δεν θα ήταν ε ικτή ωρίς τη συμμετ ή εκατ ντάδων εθελ ντών π υ με α - σίωση και ανιδι τέλεια ήθησαν τις πρ σπάθειές μας. Τ υς ευ αριστ ύμε για την π λύτιμη ήθειά τ υς. Η συμμετ ή των π λιτών στα κ ινά απ τελεί ασική πρ ϋπ θεση της πρ σπάθειας π υ έ υμε %εκινήσει, γι αυτ πριν απ δύ περίπ υ ρ νια δημι υργήσαμε διά ρες μάδες εθελ ντών. ι μάδες αυτές συμμετέ υν σε αρκετές δράσεις τ υ Δήμ υ Λάρνακας με ε%αιρετικά απ τελέσματα και στ ς μας είναι να δημι υργήσ υμε ακ μη περισσ τερες εθελ ντικές μάδες δράσεων στις π ίες θα συμμετέ υν συνδη- μ τες μας.

Υπ λ γί2εται τι συν λικά τ μέας τ υ αθλητικ ύ τ υρισμ ύ συνεισ έρει στην κυπριακή ικ ν μία πέραν των 40.000.000 ευρώ ετησίως. Η συνεργασία λων των εμπλεκ μενων ρέων, αλλά και τ υ ιδιωτικ ύ τ μέα, κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυ%η και πρ ώθηση τ υ ε%ειδικευμέν υ αυτ ύ τ μέα της τ υριστικής αγ ράς. Με τ ν σωστ πρ γραμματισμ , αθλητικ ς τ υρισμ ς μπ ρεί να ενισ ύσει σημαντικά τ σ την εθνική ικ ν μία σ και τις τ πικές κ ινωνίες.

Δήμ ς Λάρνακας εργά2εται συγκρ τημένα και με πρ γραμμα πρ ς αυτή την κατεύθυνση, ρειά2εται μως και την αρωγή τ υ κράτ υς. Η συνεργασία μας με τ ν Κ Α είναι παραγωγική και αναμέν υμε τι σύντ μα θα πρ ωρήσει και η ανάπλαση τ υ Κ ιν τικ ύ π λυδύναμ υ αθλητικ ύ ώρ υ με την δημι υργία γηπέδων αντισ αίρισης και άλλων ωρών άθλησης. Ένα έργ π υ είναι ώριμ κατασκευαστικά και έτ ιμ πρ ς υλ π ίηση.

Η Λάρνακα πρέπει να συνε ίσει να θεμελιώνει τ τ υριστικ πρ ϊ ν της πάνω στα πλε νεκτήματα μιας ε%ειδίκευσης, επενδύ - ντας στην π ι τητα και τα στ ι εία π υ τη δια ρ π ι ύν, καθώς και με την υλ π ίηση των αναπτυ%ιακών έργων π υ ρίσκ νται σε ε%έλι%η. Υπάρ υν πρ πτικές και πρ ωρ ύμε ργανωμένα, μεθ δικά, και με απ ασιστικ τητα.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.