√È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÔÈ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Υπάρ ει μ λ γ υμένως μια συγ υσμένη κατάσταση στην νέα εκτίμηση τ υ Κτηματ λ γί υ για τις α%ίες των ακινήτων με ημερ μηνία εκτίμησης την 1η Ιαν υαρί υ 2013.

- ι εκτιμήσεις αυτές έγιναν πριν τ κ ύρεμα και της κατάστασης π υ ακ λ ύθησε τ ν 3/2013 και άρα, κατ’ επέκταση, κάπ ι ς ίσως να διερωτηθεί τι εάν ι εκτιμήσεις αυτές είναι ρθές, τ τε ι σημερινές α%ίες θα είναι πι κάτω.

- ι εκτιμήσεις τ υ 2013 ανα έρ νται στη λέ%η α%ία και ι την διεθνή απ δε θείσα ρ λ γία της Αγ ραίας Α%ίας. Αυτ απ τελεί σύγ υση και ίσως η πρ σθήκη της λέ%ης Φ ρ λ γητέα Α%ία να δια ρ π ιεί την γνωστή σε λ υς μας Αγ ραία Α%ία. Εάν αυτ δεν γίνει θα υπάρ%ει η σύγ υση και κατ’ επέκταση θα δημι υργηθ ύν διά ρα αρνητικά παρατράγ υδα.

- ;ταν μια τράπε2α μελετά τις ε%ασ αλίσεις της και συγκρίνει την εκτίμηση τ υ δικ ύ της εκτιμητή με εκείνη της 1.1.2013, θα διαπιστώσει σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλες δια ρές, είτε πρ ς τα κάτω είτε πρ ς τα πάνω, πρ καλώντας σε αυτήν πρ ληματισμ π ια είναι η ρθή α%ία.

- Στις μετα ι άσεις ακινήτων π ια α%ία θα υι θετεί τ Κτηματ λ γι για σκ π ύς μετα ι αστικών; Παρ μ ίως σε περιπτώσεις κε αλαι υ ικών κερδών, απαλλ τριώσεων κλπ, δεν θα επικρατεί σύγ υση π ια α%ία είναι η ρθή και κατ’ επέκταση ανάλ γα σε τι συμ έρει στ υς ιδι κτήτες να την επικαλ ύνται;

- Η λέ%η α%ία της 1.1.2013 δεν λαμ άνει υπ ψη την ύπαρ%η περι ρισμών στ ακίνητ (π. . ύπαρ%η θέσμι υ εν ικιαστή, μακρ ρ νια εν ικίαση, ύπαρ%η ή ι άδειας ικ - δ μής, ύπαρ%η ή ι μεριδί υ - μια και π υ εκτιμάται λ τ μερίδι και διαιρείται απευθείας κατ’ αναλ γία τ υ λ υ. Έτσι π. . εάν ένας είναι ιδι κτήτης εν ς κτήματ ς 1.000 τ.μ. 1/2 μερίδι και είναι κεν τ δικ τ υ κτήμα και στ άλλ ? υπάρ ει έπαυλη τ υ 1 εκ. ευρώ, αυτ σημαίνει τι ιδι κτήτης τ υ κεν ύ ? θα πληρώνει τ ν ρ της 1/2 έπαυλης, ενώ κατ’ επέκταση τ ? σπίτι τ υ άλλ υ θα πληρώνει τ ν ρ τ υ 1/2 κεν ύ. Αυτ απ μ ν τ υ είναι ένα θέμα, αλλά πρ σθετα θα αυ%ήσει και την κλίμακα τ υ στην ρ - λ γία. Ταυτ ρ να ικ δ μές παράν μες ( ωρίς άδεια) θα θεωρ ύνται ως ν μιμες για σκ π ύς ρ λ γίας;

- Κτήματα τα π ία έ υν περι ρισμ ύς πως 2ώνη πρ - στασίας, Natura κλπ, εκτιμώνται ως να μην έ υν περι ρισμ ύς, δι τι (κατά τ Κτηματ λ γι ) ιδι κτήτης θα τύ ει ( ταν και ε σ ν) απ 2ημίωσης και άρα δεν λαμ άνεται υπ ψη. Έτσι και ως παράδειγμα τα 200 ικ πεδα π υ ρίσκ νται εντ ς της 2ώνης πρ στασίας των διυλιστηρίων και σ εδ ν απαγ ρεύεται η ανάπτυ%η τ υς, περι ρισμ ς αυτ ς δεν λαμ άνεται υπ ψη. Θεωρητικά ρθή μεν η πρ - σέγγιση τ υ Κτηματ λ γί υ αλλά εκτ ς πραγματικ τητας. Επίσης κτήματα εντ ς της 2ώνης πρ στασίας της παραλίας στα π ία δεν επιτρέπεται η ανάπτυ%η τ υς, θα θεωρ ύνται τι έ υν αυτή την δυνατ τητα, π λλαπλασιά2 ντας έτσι την πρ ηγ ύμενη τ υς α%ία σε μια τελείως θεωρητική.

- Τι θα γίνεται τώρα με τ υς πωλητές/αγ ραστές ακινήτων; Δεν θα επηρεά2εται η 2ητ ύμενη τιμή/πρ σ ρά απ την ρ λ γητέα α%ία της 1.1.2013;

- Τ νί2εται τι ι α%ίες θα πρέπει να είναι μ ι μ ρ ες. Άρα, εάν σε μια π. . π λυκατ ικία 10 διαμερισμάτων ένας υπ άλλει ένσταση και τύ ει μείωσης της α%ίας, τ τε άριν της μ ι μ ρ ίας θα πρέπει και ι υπ λ ιπες 9 μ νάδες να επανεκτιμηθ ύν. Στ παράδειγμα αυτ τ θέμα είναι σ ετικά απλ , αλλά έ ει και επεκτάσεις σε π. . διπλανές π λυκατ ικίες. Άρα πως θα επιτευ θεί η μ ι μ ρ ία της λης εκτίμησης, ενώ ρ ν ς αναπρ σαρμ γής θα είναι τεράστι ς.

Τ τι έγινε είναι άθλ ς υπ αντί% ες συνθήκες και σε ρ ν ρεκ ρ, είναι ένα θέμα π υ απ μ ν τ υ υπ ν εί και ύπαρ%η λαθών και παραλήψεων. Μέ ρις τ υ μως αυτ δι ρθωθεί, η Φ ρ λ γητέα Α%ία θα απ τελεί ένα ακ μα στ ι εί της στρέ λωσης της αγ ράς, σε μια περί δ π υ υδείς μπ ρεί να είναι έ αι ς για τις πραγματικές (Αγ ραίες) α%ίες των ακινήτων σε περί δ ελά ιστων πρά%εων.

Και σαν λα αυτά δεν μας θάν υν, έ υμε και τ υς “bash” ειδικ ύς (τα π λιτικά κ μματα) να αναμειγνύ νται στ λ θέμα. Υπάρ ει πρ ταση π. . ι εκπ ιήσεις να είναι τ 80% της α%ίας 1.1.2013 (και ι ι πραγματικές), άλλη πρ ταση να υπάρ υν κλιμακωτές ρ λ γίες, δηλαδή ρ λ γία πλ ύτ υ και ι της ιδι κτησίας.

;σ για τ πρ τειν μεν ν μ σ έδι για τις εκπ ιήσεις, θα επανέλθ υμε α ύ μελετήσ υμε και την πλει δ τηση των “bash” ειδικών επί τ υ θέματ ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.