ΔΔÔÔ HHeeaar­rtt CCyyp­prru­uss ËË « ‡ ÏÏËË» » ÛÛÙÙËËÓÓ · ÁÁÔÔÚÚ¿ ¿ ÂÂÚÚÁÁ· · ÛÛ››· · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τρεις απ τις πι δυνατές πλατ ρμες στην Κύπρ , τις π ίες δημι ύργησαν νέ ι επι ειρηματίες, ενών υν δυνάμεις και την τε ν γνωσία τ υς με στ την πρ ώθηση της επι ειρηματικ τητας και την ανάδει%η ευκαιριών απασ λησιμ τητας και καιν τ - μίας.

Τ AtY­ourS­er­vice, τ Er­godotisi.com και τ Heart Cyprus πρ ώρησαν σε συμ ωνία συνεργασίας, με σκ π να ηθήσ υν έμπρακτα σ υς επιθυμ ύν να εντα θ ύν στην κυπριακή αγ ρά εργασίας, αλλά και σ υς ιλ δ % ύν να ανελι θ ύν επαγγελματικά.

ι τρεις ργανισμ ί δηλών υν, τι η πρωτ υλία π υ αναλαμ άν υν για ενίσ υση της επι ειρηματικ τητας και της ανάπτυ%ης, απ τελεί μ ν την αρ ή μιας π λλά υπ σ μενης συνεργασίας, η π ία εντάσσεται στ πλαίσι της εταιρικής κ ινωνικής τ υς ευθύνης.

Με την πεπ ίθηση τι ι νέ ι είναι η κινητήρι ς δύναμη πίσω απ κάθε ε%έλι%η και καιν τ μ ιδέα, AtY­ourS­er­vice, Er­godotisi.com και Heart Cyprus εστιά2 υν στη διάδ ση και υπ στήρι%η τ υ επι ειρείν, πρ σ έρ ντας στ υς νέ υς ι μ ν ευκαιρίες, αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία για να κάν υν τ ραμά τ υς πρά%η.

Τ σ τ AtY­ourS­er­vice, σ και τ Er­godotisi.com απ τελ ύν δύ απ τις πι π λυσύ ναστες πλατ ρμες ανα2ήτησης εργασίας. Η μεν πρώτη ηθώντας ιδιώτες και επι ειρήσεις να ρ υν τ υς καλύτερ υς επαγγελματίες για λες τις υπηρεσίες – απ ωτ γρά υς, μέ ρι μάστ ρες και δικηγ - ρ υς και η δεύτερη πύλη παρ υσιά2 ντας στ κ ιν λες τις κενές θέσεις εργασίας π υ διατίθενται στην κυπριακή αγ ρά.

Τ Heart Cyprus, λ γω της παγκύπριας πρωτιάς π υ έ ει στα so­cial me­dia, κατέ - ντας την πρώτη σε επισκεψιμ τητα σελίδα στ Face­book παγκυπρίως, αλλά και της συν λικής απή ησης π υ έ ει η κεντρική ιστ σελίδα σε Κύπρ και ε%ωτερικ , λειτ υργεί ως μια άκρως απ τελεσματική δί - δ ς επικ ινωνίας και πρ ώθησης κάθε ευκαιρίας, π υ μπ ρεί να έ ει π ι σδήπ - τε π λίτης της Κυπριακής Δημ κρατίας, π ί ς επιθυμεί να απ κτήσει μια θέση εργασίας.

ι ενδια ερ μεν ι μπ ρ ύν να επισκε θ ύν τις ιστ σελίδες των τριών ργανισμών www.Aty­ourS­er­vice.com.cy, www.Er­godotisi.com και www.HeartCyprus.com και να αντλήσ υν λες τις απαραίτητες πληρ ρίες, π υ θα τ υς ηθήσ υν να ρ υν πι εύκ λα και απ τελεσματικά τις ευκαιρίες απασ λησης και απ κτησης εργασιακής εμπειρίας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.