ΔΔÚÚ¿ ¿  ÂÂ˙ ˙ · ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘:  ˘ : ¢¢fi­fiÛÛÂÂÈȘ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Έκτακτα μέτρα στήρι+ης ικ ν μικά ευάλωτων πελατών της, πως ανέργων και ικ γενειών με αμηλά εισ δήματα και μικρών επι ειρήσεων ανακ ίνωσε η Τράπε*α Κύπρ υ.

Σύμ ωνα με την Τράπε*α ι άνεργ ι ι π ί ι διατηρ ύν στεγαστικ δάνει με την Τράπε*α και η εκτίμηση της ιδι - κτητης κατ ικίας τ υς δεν +επερνά τις 250.000 ευρώ, μπ ρ ύν να αιτηθ ύν περί δ άριτ ς διάρκειας 15 μηνών, μέ ρι τις αρ ές τ υ 2016.

Σύμ ωνα με την Τράπε*α Κύπρ υ, ι άνεργ ι, πρ σκ μί* ντας τα απαραίτητα απ δεικτικά στ ι εία, μπ ρ ύν μέ ρι και τις αρ ές τ υ 2016, να κατα"άλλ υν τ συμ" λικ π σ των 10 ευρώ μηνιαίως, αντί της καν νικής δ σης τ υ δανεί υ.

Σε περίπτωση π υ πελάτης της Τράπε*ας παραμένει άνεργ ς, πέραν της πι πάνω περι δ υ, τ τε η διευκ λυνση

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.