ΣΣËËÙÙÔÔ‡‡ÓÓ  ·ÚÚ¿ÙÙ·ÛÛËË · ¿ · ÙÙÔÔ˘ ˘ ÙÙÔÔ˘ÚÚÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎÔÔ‡‡ ˘ ˆÚÚ· ˆ · ÚÚ››ÔÔ˘ ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

% Παγκύπρι ς Σύνδεσμ ς Λιανικ ύ Εμπ ρί υ, τ Παγκύπρι Σωματεί Φρ υταριών, Παγκύπρι ς Σύνδεσμ ς Μικρών Επι ειρήσεων και Παγκύπρι ς Σύνδεσμ ς Υπεραγ ρών, σε κ ινή συνέντευ+η Τύπ υ, π υ παρέθεσαν κάλεσαν την Κυ"έρνηση να ανανεώσει τ διάταγμα για τη διεύρυνση τ υ ωραρί υ της Κυριακής και να δρ μ λ γήσει ευρύτατ διάλ γ ώστε να ε+ευρεθεί κ ινά απ δεκτή λύση στ θέμα της λειτ υργίας των καταστημάτων λιανικ ύ εμπ ρί υ.

Σύμ ωνα τ υς Συνδέσμ υς έρευνα κ ινής γνώμης δεικνύει τι ι Κύπρι ι καταναλωτές στη συντριπτική τ υς πλει ψη ία συμ ων ύν τι τα καταστήματα πρέπει να μέν υν αν ικτά τις Κυριακές και έ υν στηρί+ει με τις αγ ρές τ υς τ μέτρ .

Κατά τη συνέντευ+η Τύπ υ, ι εκπρ σωπ ι των συνδέσμων ε+έ ρασαν την εκτίμηση τι τα σενάρια για μία Κυριακή τ μήνα δεν είναι "ιώσιμα. Περαιτέρω σ λιά* ντας σενάρια π υ "λέπ υν τ ως της δημ σι τητας τα π ία ανα έρ υν τι η Κυ"έρνηση πρ τίθεται να α ήσει μία ή δύ Κυριακές, με λιγ τερες ώρες, ανέ εραν τι ι άνθρωπ ι της αγ ράς γνωρί* υν καλά τι τέτ ιες λύσεις είναι καταδικασμένες να απ τύ υν γιατί δεν λαμ"άν υν καθ λ υ υπ ψη τ υς τις πραγματικ τητες τ υ εμπ ρί υ.

“Δεν θα έ υμε τη δυνατ τητα να κρατήσ υμε εργα* μεν υς ωρίς να διασ αλί*εται τι θα συμπληρών υν κάπ ιες μίνιμ υμ ώρες εργασίας π υ να στ ι ει θετ ύν την πρ σληψή τ υς”, ανέ εραν, πρ σθέτ ντας τι συνιστά ε+απάτηση να καθησυ ά* υν τ ν κ σμ τι μπ ρεί να κρατήσει τη δ υλειά τ υ με τέτ ιες ανεδα ικές υπ σ έσεις».

Καταλήγ ντας *ήτησαν να μην καταδικαστ ύν στην ανεργία 6.000 συμπ λίτες μας σε μια επ ή ύ εσης, να συνυπ λ γιστεί τ τεράστι ικ ν μικ και κ ινωνικ κ στ ς π υ θα πρ καλέσει στην Κύπρ και τ υς π λίτες ενδε μενη απ ασή να καταργηθεί η λειτ υργία των καταστημάτων τις Κυριακές να ανανεωθεί τ τελευταί διάταγμα, να εντατικ π ιηθεί διάλ γ ς μετα+ύ λων των ενδια ερ μενων μερών ώστε να "ρεθεί ριστική και ω έλιμη λύση για τ υς εργα* - μεν υς, τις επι ειρήσεις και τ υς καταναλωτές, συμ"ατή με τ υς καν νες της αν ικτής αγ ράς και τ υ ισ τιμ υ ανταγωνισμ ύ. %ι εκπρ σωπ ι των τεσσάρων ργανωμένων ρέων δήλωσαν τι εκπρ σωπ ύν συν λικά 1700 επι ειρήσεις τ υ λιανεμπ ρί υ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.