«¶˘Ú ÔÌ·‰fiÓ» ηٿ ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÏÈÙ­fiÙËÙ·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

%ικ ν μ λ γ ι και π λιτικ ί, αν και π λύ αργά τ απ άσισαν, έ υν "άλει στ στ αστρ την σκληρή γερμανική λιτ τητα ενώ στ κέντρ των επικρίσεων "ρίσκεται η Άνγκελα Μέρκελ.

Εί αμε καταρ ήν την έντ νη κριτική Ιταλών και Γάλλων α+ιωματ ύ ων για να έρθει στην συνέ εια η κατακεραύνωση των ν μπελιστών ικ ν μ λ γων στην πρ σ ατη συνάντηση τ υς στ Λιντά υ της Γερμανίας.

%ι 17 ν μπελίστες ικ ν μ λ γ ι π υ έδωσαν τ «παρών» στην 5η Συνάντηση τ υ Λιντά υ μπ ρεί να δια ων ύν σ εδ ν σε λα τα μεγάλα ικ ν μικά θέματα, σε ένα, ωστ σ , συμ ων ύν: στην κριτική τ υς πρ ς την Άνγκελα Μέρκελ. Η π λιτική της Μέρκελ δηγεί την Ευρώπη σε "αθιά ύ εση.

%ι επικριτές της καγκελαρί υ δεν περι ρί* νται στ ν κύκλ των κεϋνσιανιστών. Συντηρητικ ί, παδ ί της Θεωρίας των Παιγνίων ακ μη και ιλελεύθερ ι ικ ν μ λ - γ ι εκ ρά* υν τη δια ωνία τ υς στην π λιτική της λιτ τητας π υ η καγκελάρι ς έ ει επι"άλει στην ευρω*ώνη. «Με συλλ γική απ ρριψη αντιμετωπί*ει η ελίτ της παγκ σμιας ικ ν μικής έρευνας τις πρ τάσεις της Γερμανίδας καγκελαρί υ για την επίλυση της κρίσης τ υ ευρώ», παρατηρεί η Welt am Son­ntag.

«Η μετωπική επίθεση των σημαντικ τερων εγκε άλων κατά της γερμανικής π λιτικής καταδεικνύει ι μ ν π σ διευρύνθηκε τ άσμα μετα+ύ π λιτικής και ικ ν μίας – κυρίως σ ν α ρά θέματα πως η «ευρωκρίση», αλλά καθιστά επίσης σα ές π σ δύσκ λ είναι για τη Γερμανία να επι"άλει τις ρθ δ +ες ικ ν μικ π λιτικές της απ ψεις στην Ευρώπη», επισημαίνει & λγκερ Σέπιτς στην κυριακά- τικη ε ημερίδα. % ικ ν μικ ς συντάκτης της γερμανικής συντηρητικής ε ημερίδας ανα έρει επίσης τι « ι ικ ν μ λ γ ι αναμέν υν πως η Μέρκελ θα πρέπει να αναθεωρήσει κι άλλες γερμανικές θέσεις εάν δεν θέλει να θέσει σε κίνδυν τ ευρώ».

«Η Μέρκελ ακ λ υθεί στην Ευρώπη μια εντελώς εσ αλμένη π λιτική. Η π ρεία λιτ τητας π υ έ ει επι"άλει θα δηγήσει την ευρω*ώνη σε "αθιά ύ εση», εκτιμά ν μπελίστας ικ ν μ λ γ ς Έρικ Μάσκιν π υ διδάσκει στ &άρ"αρντ.

Στ ίδι μήκ ς κύματ ς κινήθηκαν και ι δηλώσεις Γάλλων και Ιταλών α+ιωματ ύ ων. Τ πρ ηγ ύμεν Σά""ατ , Γάλλ ς υπ υργ ς %ικ ν μίας Αρν Μ ντεμπ ύρ υπ στήρι+ε σε συνέντευ+ή τ υ στην ε ημερίδα “Λε Μ ντ” πως πρέπει “να υψώσ υμε τ ν τ ν ” έναντι της Γερμανίας, η π ία “έ ει παγιδευτεί στην π λιτική της λιτ τητας”.

% Μ ντεμπ ύρ πρ σθεσε πως η Γαλλία, π υ η ανάπτυ+η καθυστερεί να έρθει, δεν μπ ρεί πλέ ν “να άγεται και να έρεται”.

Την σκυτάλη απ τ ν Γάλλ υπ υργ πήρε και η Κριστήν Λανκάρτ. Η επικε αλής τ υ Διεθν ύς Ν μισματικ ύ Ταμεί υ, τ νισε πως η Γερμανία διαθέτει “περιθώρια ελιγμών”, πως έδει+αν ι μισθ λ γικές διαπραγματεύσεις π υ διε+ή θησαν στη ώρα. Ανα ερ μενη στη “λιτ τητα” και την “ανάκαμψη”, η Κριστίν Λαγκάρντ απάντησε στ RTS πως “ε αρμ *εται π λλή λιτ τητα η π ία υσικά δεν " ηθά στην ανάκαμψη.

Βέ"αια π λύ αργά ικ ν μ λ γ ι και π λιτικ ί +ύπνησαν και επισημάν υν τα εμ ανέστατα και ειδικά ι π λιτικ ί ι π ί ι εδώ και πέντε ρ νια π υ +έσπασε η κρίση ρέ υς δεν εί αν παρά μ ν ρ λ διακ σμητικ στην λήψη π λιτικών απ άσεων αντιμετώπισης της κρίσης.

Ειδικ τερα ι Γάλλ ι π υ σαν δεύτερη υπερδύναμη στην ΕΕ δεν έκαναν απ λύτως τίπ τα μπρ στά στην Γερμανική α αίμα+η τ υ ευρωπαϊκ ύ ν τ υ.

Παρ λ μως π υ η αντίδραση ήρθε αργά, είναι πλέ ν +εκάθαρ πως σ ι ΗΠΑ θα ανακάμπτ υν και η Ευρώπη θα παραμένει στην «κατάψυ+η» η πίεση στην Μέρκελ και στην Γερμανική π λιτική θα μεγαλώνει. Και θα μεγαλώνει μέ ρι ι εσωστρε ής και αλα* νες Γερμαν ί αντιλη θ ύν πως η Γερμανική «Ευρώπη» της μ ν διάστατης λιτ τητας, τ υ επιλεκτικ ύ bail-in, τ υ πανάκρι" υ ευρώ, της ανισ ρρ πίας μετα+ύ Β ρρά και ν τ υ και της απ ικίας ρέ υς μας έ ει τελειώσει. 9πως έ υμε +ανά τ νίσει τα ψέματα πλέ ν έ υν τελειώσει. Η ΕΕ είτε αλλά*ει άμεσα είτε δεύει με μαθηματική ακρί"εια στην διάσπαση και εν τέλη διάλυση της.

Η πίεση στην Μέρκελ θα πρέπει να ενταθεί και ειδικά σε μια περί δ π υ ι Γερμαν ί "ρίσκ νται και ι ίδι ι στα σ ινιά ελέω %υκρανίας. Και θα πρέπει να ενταθεί μέ ρι να πειστ ύν ι Γερμαν ί πως επιτακτική ανάγκη στην Ευρώπη είναι η υι θέτηση εν ς νέ υ σ εδί υ mar­shal παρ μ ι τ π ί εί ε ε αρμ στεί στις ΗΠΑ εν καιρ Ρ ύσ"ελτ και έσωσε τις ΗΠΑ απ τ ν γκρεμ .

Η κρίση ρέ υς δεν επιλύεται με πι π λλά δάνεια π υ αυ+άν υν και άλλ τ υ ιστάμεν ρέ υς και η ύ εση δεν γιατρεύεται με πι σκληρή λιτ τητα π υ αυ+άνει την υ ιστάμενη. Αυτή η π λιτική έ ει είδη ρε κ πήσει και θα πρέπει να εγκαταλει θεί με π ι δήπ τε κ στ ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.