Π Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÎÚ›ÛË «¤ÚÈÍ» ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ επι.ειρηματικ κλίμα στη Γερμανία υπ .ώρησε τ ν Αύγ υστ για τέταρτ συνε. μεν μήνα, καθώς ι ανησυ.ίες για την υκρανική κρίση και τις επιπτώσεις των κυρώσεων εναντί ν της Ρωσίας δια.έ νται μετα?ύ των δι ικήσεων των εταιρειών της μεγαλύτερης ικ ν - μίας της Ευρώπης.

δείκτης επι.ειρηματικ ύ κλίματ ς, π υ καταρτί:ει τ ινστιτ ύτ Ifo με έδρα τ Μ να. , μειώθηκε στις 106,3 μ νάδες απ 108 μ νάδες.

Πρ κειται για τ .αμηλ τερ επίπεδ τ υ δείκτη απ τ ν Ι ύλι τ υ 2013 και τη μεγαλύτερη περί δ διαδ .ικών μειώσεών τ υ απ τ απ κ ρύ/ωμα της κρίσης στην Ευρω:ώνη τ 2012.

«Η κρίση στην υκρανία, αλλά και η απ γ ητευτική ανάκαμψη στην Ευρω:ώνη *αρύν υν στην εμπιστ σύνη και συνεπώς στις επενδύσεις», δήλωσε υψηλ *αθμ ς ικ ν μ λ γ ς της τράπε:ας Beren­berg Κρίστιαν Σ υλτς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.