¢ÂÓ Â›Ó·È È·... hot ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πέ τει η αυλαία για τ ν πρωταγωνιστικ ρ λ της Ελλάδας στ υς διεθνείς επενδυτές μετ ών, υπ στήρι+ε δημ σίευμα τ υ Bloomberg και τ π ί ανέλυσε τ «Πρώτ Θέμα».

Τ &ρηματιστήρι της Αθήνας, π υ ήταν μετα+ύ των ευρωπαϊκών αγ ρών με τις καλύτερες επιδ σεις τ 2013, μετά την πραγματ π ίηση της μεγαλύτερης στην Ιστ ρία αναδιάρθρωσης ρέ υς, έ ει γίνει πλέ ν ένα απ τα ειρ τερα στ ν κ σμ , καταγρά ντας πτώση 21% λ γω της κάμψης τραπε*ικών μετ ών πως της Τράπε*ας Πειραιώς και της Eurobank. Η πτώση στις τιμές περι ρί*ει τις απ δ σεις π υ πρ σέγγι*αν τ 200% απ τ ν Ι ύνι τ υ 2012, λ γω επενδύσεων απ hedge funds πως τ Paul­son & Co. και τ Third Point LLC.

%ι μετ ές με απ τιμήσεις τριπλάσιες σε σ έση με την υπ λ ιπη Ευρώπη εί αν σημειώσει υπερ" λικά μεγάλη άν δ , η π ία δεν δικαι λ γείται απ μια ικ ν μία π υ τώρα ετ ιμά*εται να "γει απ ε+αετή ύ εση, σύμ ωνα με τ ν επικε αλής τ υ τμήματ ς eq­uity strat­egy της Saxo Bank, Peter Garnry. %ι επενδυτές ψά ν υν αλλ ύ στις αναδυ μενες αγ ρές για ευκαιρίες, καθώς ι κυρώσεις π υ πλήττ υν τη Ρωσία έρν υν εμπ δια στις επι ειρηματικές δραστηρι τητες.

«Η Ελλάδα ήταν τ trade πέρυσι, μως δεν ν μί*ω τι θα είναι τ trade τ υ ρ ν υ», δήλωσε στ Bloomberg Garnry. «%ι επενδυτές π υ ψά ν υν για καλές απ δ σεις θα πρέπει να κ ιτά+ υν αλλ ύ».

Μετά την υπ "άθμιση της ώρας σε αναπτυσσ μενη τ ν Ν έμ"ρι , ι ελληνικές μετ ές δεν επηρεάστηκαν απ την πτώση των ν μισμάτων π υ έπλη+ε άλλες αναδυ μενες ικ ν μίες τ α’ τρίμην . Τώρα, ι μετ ές απ τη Βρα*ιλία μέ ρι την Ταϊλάνδη ανακάμπτ υν, μως ι ελληνικές μετ ές δεν ακ λ υθ ύν γιατί πιέ* νται απ την πτώση στις ευρωπαϊκές αγ ρές.

Τ &.Α. έ ει υπ ωρήσει 11% απ τα τέλη Ι υλί υ, καταγρά ντας την τρίτη μεγαλύτερη πτώση μετα+ύ 92 Γενικών Δεικτών παγκ σμίως, ενώ έ ει υπ ωρήσει 21% σε σ έση με τ υψηλ τριετίας π υ άγγι+ε στις 18 Μαρτί υ.

% δείκτης Stoxx Europe 600 καταγρά ει απώλειες 2,4% απ τις 30 Ι υνί υ, λ γω των κρίσεων σε %υκρανία, Ιράκ και Ισραήλ, αντιθέτως δείκτης MSCI Emerg­ing Mar­kets ενισ ύεται 2,5% τ ίδι διάστημα.

%ι ελληνικές μετ ές άρ ισαν να κάν υν ράλι περίπ υ τρεις μήνες α τ υ η ώρα πρ ώρησε στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικ ύ ρέ υς παγκ σμίως, τ ν Μάρτι τ υ 2012, ταν ανάγκασε τ υς ιδιώτες επενδυτές να διαγράψ υν ρέ ς ύψ υς άνω των 100 δισ. ευρώ. Αν και τ &.Α. κινείται 128% πάνω απ τα αμηλά π υ κατέγραψε τρεις μήνες μετά τ PSI, παραμένει 80% αμηλ τερα απ τ υψηλ τ υ 2007.

% Γενικ ς Δείκτης διαπραγματεύεται 42,6 ρές τα εκτιμώμενα κέρδη τ υ 2015, έναντι τ υ 12x για τις αναδυ μενες αγ ρές και τ υ 15,1x για τ ν Stoxx 600, σύμ ωνα με τα στ ι εία τ υ Bloomberg.

%ι κυρώσεις π υ επέ"αλε η Ρωσία στην εισαγωγή τρ ίμων απ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αντίπ ινα για τις π ινές π υ επι"λήθηκαν στην ίδια λ γω της κρίσης στην %υκρανία, απειλ ύν να εκτρ ιάσ υν την ικ ν μική ανάκαμψη της Ελλάδας.

«% κίνδυν ς να στρα"ώσ υν τα πράγματα τ σ στ εσωτερικ σ και στ ε+ωτερικ είναι αρκετά σημαντικ ς», σύμ ωνα με τ ν Matthew Beesley της Hen­der­son Global In­vestors Hold­ings. «Γι’ αυτ ταν αγ ρά*εις ελληνικές μετ ές θέλεις να είσαι σίγ υρ ς τι αγ ρά*εις αυτές τις επι ειρήσεις με dis­count».

Αν και ι ικ ν μ λ γ ι πρ "λέπ υν πως η πι ρεωμένη ώρα της Ευρώπης θα εμ ανίσει έτ ς την πρώτη αύ+ηση τ υ ΑΕΠ απ τ 2007, έκθεση π υ δημ σι π ιήθηκε την περασμένη ε"δ μάδα έδει+ε πως τ ΑΕΠ της Ελλάδας υπ ώρησε κατά 0,2% τ "’ τρίμην , μετά απ πτώση 1,1% τ α’ τρίμην .

%ι μετ ές της Τράπε*ας Πειραιώς, της Eurobank και της Εθνικής έ υν υπ ωρήσει περισσ τερ απ 30% απ τις 18 Μαρτί υ. Η Bank of Amer­ica υπ "άθμισε τις α+ι λ γήσεις των ελληνικών τραπε*ών στις 5 Αυγ ύστ υ, επικαλ ύμενη α"ε"αι τητα ως πρ ς τ πώς θα τα πάνε στα ευρωπαϊκά stress tests, π υ αναμέν νται αργ τερα έτ ς.

Και ι επενδυτές μ λ γων μως απ μακρύν νται απ την Ελλάδα. % σ ετικ ς δείκτης τ υ Bloomberg, π υ παρακ λ υθεί τ ρέ ς της ώρας, υπ ώρησε 1,8% απ τα τέλη Ι υνί υ, μετά απ πέντε συνε μενα τριμηνιαία ράλι - η πι μακρ ρ νια άν δ ς απ τ 2005.

Αυτ ί π υ στ ι ηματί* υν σε περισσ τερα κέρδη απ τις ελληνικές μετ ές επιμέν υν. % John Paul­son, δισεκατ μμυρι ύ ς επενδυτής π υ αγ ρασε μετ ές της Al­pha Bank τ 2013, αύ+ησε τη συμμετ ή τ υ στις ελληνικές τράπε*ες τ πρώτ τρίμην τ υ έτ υς και συνε ί*ει να κρατά τις θέσεις τ υ, με "άση ενημέρωση της εταιρείας. Τ Third Point Hel­lenic Re­cov­ery Fund κατέγραψε κέρδη 12% απ την αρ ή τ υ 2014 μέ ρι τ ν Ι ύνι , πως δήλωσε στ Bloomberg πηγή π υ γνωρί*ει τ θέμα.

«Κ ιτά* ντας τη μακρ ικ ν μική πλευρά, η Ελλάδα στην πραγματικ τητα αίνεται αρκετά καλή», σ λιά*ει MaartenJan Bakkum της ING Groep. «Πρ κειται για turn­around story. Δεν "ρίσκεται πλέ ν σε ύ εση. Η Ελλάδα έ ει π λύ περισσ - τερ περιθώρι να αναπτυ θεί τα επ μενα ρ νια». T &ρηματιστήρι της Αθήνας άρ ισε να ανε"αίνει τ ν Ι ύνι τ υ 2012 α ύ πρ ηγ υμένως έ ασε συν λικά 52% τ 2011. Τα κέρδη των εταιρειών τ υ Γενικ ύ Δείτκη αυ+ήθηκαν στα 73,41 ευρώ ανά μετ ή τ 2013 έναντι *ημιών 216,79 ευρώ ανά μετ ή τ 2012.

%ι αναλυτές υπ στηρί* υν τι τα κέρδη ανά μετ ή θα περι ριστ ύν στα 25,5 ευρώ τ 2014 και θα είναι ειρ τερα για εταιρείες πως η Fri­go­glass και η In­tralot. Αμ τερες εμ άνισαν *ημίες τ "’ τρίμην έναντι κερδών τ αντίστ ι διάστημα πέρυσι. Η Coca Cola η π ία έ ει τη δεύτερη υψηλ τερη στάθμιση στ ASE δήλωσε στις 11 Αυγ ύστ υ τι τα κέρδη υπ ώρησαν 5%.

Τα εμπ δια στην ελληνική ανάκαμψη παραμέν υν, σύμ ωνα με τ ν Thomas Wil­son της Schroders Plc. Η ύ εση κατέστρεψε τ 25% τ υ ΑΕΠ και έστειλε την ανεργία στ 27,9% τ ν Σεπτέμ"ρι . Τ ΔΝΤ υπ στηρί*ει τι ρυθμ ς υλ π ίησης των μεταρρυθμίσεων υπ ωρεί.

«Δεν δια ων ύμε τι η ικ ν μία σταθερ π ιείται», λέει Wil­son. «Εκεί π υ είμαστε περισσ τερ πρ σεκτικ ί είναι στ πώς δεί νει η ανάκαμψη στ ν μεσ πρ θεσμ ρί* ντα.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.