∫·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ‰fi­fiÛË Ïfi­fiÁˆ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τέλη 'κτω ρί υ, ή ακ μη και πι μετά, αίνεται να μετατίθεται η εκταμίευση της επ μενης δ σης πρ ς την Κύπρ , καθώς τ ανώτατ δικαστήρι , ρισε για τις 20 'κτω ρί υ, την ε έταση των αμ ιλεγ μενων ν μ θετημάτων για τις εκπ ιήσεις.

Συγκεκριμένα στις 20 'κτω ρί υ θα συνέλθει η 'λ μέλεια τ υ Ανωτάτ υ Δικαστηρί υ πρ κειμέν υ να ε ετάσει απ κ ιν ύ τη συνταγματικ τητα των τεσσάρων ν μ θετημάτων π υ ενέκρινε η Β υλή για τις εκπ ιήσεις, για τα π ία έκανε ανα ρά Πρ εδρ ς της Δημ κρατίας.

%πως ανά ερε Πρ εδρ ς τ υ Ανωτάτ υ Μύρωνας Νικ λάτ ς η ακρ αση και για τις τέσσερις ανα ρές θα λ κληρωθεί την ίδια μέρα και η 'λ μέλεια τ υ Ανωτάτ υ θα επι υλα θεί για τη γνωμ δ τησή της.

Στην θεσινή πρώτη ακρ αση, η 'λ μέλεια έδωσε δηγίες πως τ σ ι ενστάσεις της Β υλής σ και ι αγ ρεύσεις θα γίν υν γραπτώς.

Εκ μέρ υς της Ν μικής Υπηρεσίας παρ υσιάστηκαν Γενικ ς Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, Β ηθ ς Γενικ ς Εισαγγελέας Ρίκκ ς Ερωτ κρίτ υ και Δικηγ ρ ς Α` της Δημ κρατίας Δημήτρης Λυσάνδρ υ.

'ι ν μικ ί σύμ υλ ι της Β υλής των Αντιπρ σώπων, @ρίστ ς Κληρίδης, Γιώργ ς Σερα είμ και Α ιλλέας Αιμιλιανίδης, έλα αν δι ρία μέ ρι τις 26 Σεπτεμ ρί υ για να καταθέσ υν γραπτώς τις ενστάσεις, ενώ Γενικ ς Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης θα καταθέσει τ περίγραμμα της αγ - ρευσής τ υ στις 3 'κτω ρί υ.

Παράλληλα, ι ν μικ ί σύμ υλ ι της Β υλής θα πρέπει να καταθέσ υν τη δική τ υς αγ ρευση μέ ρι τις 13 'κτω ρί υ και μέ ρι τις 17 τ υ ιδί υ μήνα θα πρέπει να απαντήσει γραπτώς Γενικ ς Εισαγγελέας.

Η 'λ μέλεια απ άσισε πως και ι τέσσερις ανα ρές ακ λ υθήσ υν κ ινή π ρεία μετά απ εισήγηση τ υ Γενικ ύ Εισαγγελέα για την π ία δεν εί αν ένσταση και ι δικηγ ρ ι της Β υλής. Παράλληλα, πρ τ ύ ι δικαστές δώσ υν δηγίες για τις ημερ μηνίες, άκ υσαν τις θέσεις των δύ πλευρών για τ θέμα.

' Κώστας Κληρίδης ήτησε δι ρία μ ν πέντε εργάσιμες μέρες για πρ ετ ιμασία.

Μιλώντας εκ μέρ υς των τριών συμ ύλων της Β υλής δικηγ ρ ς @ρίστ ς Κληρίδης ήτησε δέκα ημέρες πρ ετ ιμασίας για κάθε στάδι , υπενθυμί ντας τι σ ετικ ς καν νισμ ς πρ ν εί 21 μέρες και λέγ ντας επίσης τι θα ρειαστεί ρ ν ς για να ε εταστεί υλικ π υ έ ει ητήσει απ τις υπηρεσίες της Β υλής τ π ί δεν είναι ακ μη έτ ιμ καθ` τι α ρά μετα ύ άλλων και πρακτικά συνεδριάσεων Επιτρ πών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.