ΣËÙԇ̠¤Ó· ™˘ÁÁÓÒÌË

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Δεν θα σταματήσ υμε να απαιτ ύμε ένα ΣΥΓΓΝΩΜΗ απ τ υς π λιτικ ύς μας για την κατάντια της Κυπριακής ικ ν μίας, με ιδιαίτερη έμ αση στην κατάντια της αγ ράς ακινήτων απ τ υς Κύπρι υς π λιτικ ύς (ή π λιτικάντηδες πως επικρατεί σήμερα η ρ λ γία). Εκτ ς απ τ υς 70.000 άνεργ υς, καταστρέψαμε ταυτ ρ να και την ικ δ μική ι μη ανία, η π ία ήταν η κινητήρια δύναμη της επιτυ ίας της ικ ν μίας κατά τα έτη 2002-2010 με 800 εκ. ευρώ εισπρά εις ανά έτ ς για τ Κράτ ς.

Μας ήτησε η Ε.Ε. να κ υρέψ υμε 6%-9% απ τις καταθέσεις και δεν θα ε άσ υμε π τέ εκείνη την τραυματική εμπειρία, τ υς διά ρ υς π λιτικ ύς, ευρω υλευτές μας και άλλ υς, να ψη ί υν τ ΗΡΩΙΚ' '@Ι για να την πάθ υμε στ τέλ ς. Ακ μη και αυτ τ Κυ ερνητικ π λιτικ κ μμα τήρησε απ ή απ την ψή της μείωσης απ 6%-9%. Αυτ ί ι ίδι ι π υ γυρν ύσαν απ κανάλι σε κανάλι να μας πείσ υν γιατί ήταν τ 6%-9% ήταν απαράδεκτ , τώρα και ωρίς ντρ πή, τα ίδια αυτά άτ μα περι έρ νται και πάλι στα ίδια κανάλια και να μας ε ηγ ύν τα ανε ήγητα. Η ανεύθυνη στάση των π λιτικών μας εί ε τ απ τέλεσμα της τελευταίας ψη ρίας -40% απ ής, πρ σ έρ ντας ι ίδι ι αυτ ί π λιτικ ί διά ρες δικαι λ γίες π υ είναι μ ν για αστεία. - Π λιτικ ς αρ ηγ ς ευρισκ μεν ς στ Λ νδίν ήλθε πίσω στην Κύπρ άρ ν-άρ ν να μας πείσει τι είναι λάθ ς η πρ - ταση της Ε.Ε. (6%-9% κ ύρεμα). ' ίδι ς λ ιπ ν αρθρ γρα εί σε Κυπριακές ε ημερίδες και δίδει ε ηγήσεις γιατί υπάρ ει η απα ίωση των π λιτικών. - Ευρω υλευτής με μέσ εισ δημα γύρω στις 100.000 ευρώ με λ νύκτια πάρτι στην Ε.Ε. κλπ, έκανε και αυτή τ ν γύρ της στα κανάλια. 'ύτε ένας ευρω υλευτής δεν συνεισ έρει τ 20% των ω ελημάτων αυτών πίσω στ ταμεί ανεργίας, μια και π υ τα έ δα πληρών νται απ την Ε.Ε. Μια τέτ ια κίνηση θα ήταν λάθ ς; - Φθάσαμε και στ αερ πλάν τ υ Πρ έδρ υ και συ ητ ύμε εάν πρέπει ή ι Πρ εδρ ς να κάνει ρήση ιδιωτικ ύ αερ πλάν υ. Μα πρ ς θε ύ, έ υμε ένα Πρ εδρ σ εδ ν 70 ετών με ημερήσια εργασία 16-20 ώρες και να τ ν ταλαιπωρ ύμε με τις ατέλειωτες ώρες με μη απευθείας πτήσεις; Τ σ άτ π είναι ένας πρ εδρ ς να μην μπ ρεί να δε θεί μια πρ σ ρά εν ς απ δημ υ; Μας θυμί ει την πρ σ ρά τ υ συγκρ τήματ ς Γαλαταριώτη, Μ υσκή κλπ για τ 'γκ λ γικ της Λεμεσ ύ π υ μετά απ τ υς π λιτικ ύς τσακωμ ύς, ι δωρητές αυτ ί απέσυραν την πρ σ ρά τ υς και ασ αλώς τ γκ λ γικ δεν έγινε. Βέ αια δεν λαμ άν υμε θέση στ θέμα τ υ πρ έδρ υ δι τι ταν και αυτ ς ήταν στην αντιπ λίτευση εί ε την ίδια αρνητική συμπερι ρά και τώρα παραδέ εται τι «λαΐκι ε». - Δηλαδή, για να καταλά υμε, τις δωρεές των υπεράκτιων εταιρειών της Λεμεσ ύ για τ ν Δημ σι Κήπ , την επί ωση κλπ δεν έπρεπε να τις απ δε θ ύμε; Μας ήτησαν ανταλλάγματα κύριε Δήμαρ ε της Λεμεσ ύ (και μπρά σας για την πρωτ υλία σας της απευθείας πρ σέγγισης στ υς έν υς ίκ υς π υ δραστηρι π ι ύνται στην Λεμεσ ). - Είμαστε ένα μάτσ άλια δι τι ωρίς π λιτική ηγεσία δεν έ υμε υπ θεση και στην επ μενη ψη ρία η απ ή θα αυ ηθεί δυστυ ώς. Πρ ς τι δηλαδή να ψη ίσ υμε ταν ι π λιτικ ί μας αυτ ί είναι (σ εδ ν) λ ι τ ίδι και ακ μη πι λυπηρ είναι ι νέ ι υλευτές ι π ί ι ακ λ υθ ύν κατά γράμμα τις δηγίες τ υ κ μματ ς; Άρα δεν υπάρ ει νέ «π λιτικ αίμα» στ ν τ π , μ ν η επανάληψη των ίδιων μυαλών, των καρεκλών και αυτ εγωϊσμ ύ. %πως την τραγική εκείνη μη ψή ιση για τ υς ύλιγκαν των γηπέδων και την μη ψή ιση τ υ ν μ υ για την ρ λ γία ακινήτων για λάθ ς λ γ υς, αυ άν ντας έτσι αντί να μειώσ υν τ ν ρ ακίνητης ιδι κτησίας στ αμηλ τερ επίπεδ εισ δημάτων και απ θαρρύν ντας τις νέες επενδύσεις. - Τ άρμακ της δι ρθωσης είναι η π ι τική δημ σι γρα ία, θέμα για τ π ί ανα- ερθήκαμε σε πρ ηγ ύμεν μας άρθρ . %σ περνά καιρ ς τ σ είμαστε πεπεισμέν ι τι ι δημ σι γρά ι θα πρέπει να στηρί νται ικ ν μικά απ κάπ ι υ είδ υς Κυ ερνητικά Ταμεία, ασι μενη η στήρι η εκ τ υ απ τελέσματ ς της ανε άρτητης γνώμης (πρ σ ή στην λέ η ανε άρτητη αλλά και δια ασμένη γνώση) και επιπλέ ν με ετήσια ρηματικά ρα εία δημ σι γρα ίας της τά ης των 5.000 ευρώ ανά έτ ς/ένας, ένα είδ ς Pulitzer Award. Υπάρ υν ευτυ ώς ρισμέν ι π ι τικ ί δημ σι γρά ι, αλλά για να επενδύσ υν σε γνώσεις και ανε άρτητη άπ ψη, ρειά εται δ υλειά και ρ ν και με τ υς μισθ ύς π υ έ υν (εκτ ς εκείν ι ΡΙΚ) πως θα επι ιώσ υν;

Απ τα κ υτσ μπ λιά ( άσιμα μως) π υ ακ ύμε είναι δεδ μένα και τα πι κάτω: - Πρώην Ευρω υλευτής για να εισπράττει τ δικαίωμα παρ υσίασης, υπέγρα ε στ Ευρωκ ιν ύλι και μετά έ ευγε. - gητήθηκε πρ σωπικά απ τ υς πρώην και ίσως νυν ευρω υλευτές να συνεισ έρ υν τ 20% τ υ συν λ υ τ υ εισ δήματ ς τ υς στ ταμεί ανεργίας. Με ίλιες δύ δικαι λ γίες δεν υπήρ ε τέτ ια συνεισ ρά απ κανένα. - Αρ ηγ ς κ μματ ς συμ ύλευσε τ ν Πρ εδρ να μην απ δε θεί την μείωση τ υ 6%-9% δι τι ντας στην Αμερική τ ν πληρ ρησε τι τ IMF μπλ άρει!!

Αναμέν υμε λ ιπ ν μια ΣΥΓΓΝΩΜΗ και για τ ΗΡΩΙΚ' '@Ι και για τα υπ λ ιπα, ν υμέν υ τι ασ αλώς την ΣΥΓΓΝΩΜΗ θα διαδε θεί και κάπ ια δι ρθωση της π ρείας της π λιτικής μας κατάστασης και της ικ ν μίας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.