ª  ııÂÂÙÙÈÈÎέfifi  ÚÚ­fi­fiÛÛËËÌÌÔÔ ÛÛ˘ÓÓ¯›˙ÂÂÈÈ ˘ ¯›˙ ÓÓ· · ÎÎÈÈÓÓ››ÙÙ·ÈÈ · ÔÔ ÙÙÔÔ˘ÚÚÈÈÛÛÌÌ­fifi˜ ˘ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Συνε ίστηκε και τ ν Αύγ υστ τ υ 2014 η θετική π ρεία τ υ τ υρισμ ύ, με τις α ί εις τ υριστών να αυ άν νται συν λικά κατά 97.088 ή 5,9% την περί δ Ιαν υαρί υ – Αυγ ύστ υ 2014, θάν ντας σε 1.734.880, σε σύγκριση με 1.637.792 την αντίστ ι η περί δ τ υ 2013, σύμ ωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Τ ν Αύγ υστ τ υ 2014 ι α ί εις τ υριστών, με άση τα απ τελέσματα της Έρευνας Τα ιδιωτών, ανήλθαν σε 373.086 σε σύγκριση με 352.215 τ ν Αύγ υστ τ υ 2013, καταγρά ντας αύ ηση 5,9%.

Τ ν Αύγ υστ σημειώθηκε αύ ηση 6,5% στις α ί εις τ υριστών απ τ Ηνωμέν Βασίλει (απ 127.118 τ ν Αύγ υστ τ υ 2013 σε 135.424 τ ν Αύγ υστ τ υ 2014), 11,6% αύ ηση απ τη Ρωσία (απ 99.215 σε 110.725) και 61,7% αύ ηση απ τ Ισραήλ (απ 8.164 σε 13.201 έτ ς).

Αντίθετα, μείωση 9,7% σημειώθηκε στις α ί εις τ υριστών απ τη Σ υηδία, τη Γερμανία, τη Ν ρ ηγία και την Ελλάδα. ' Αύγ υστ ς είναι έ δ μ ς κατά σειρά μήνας τ υ 2014 π υ σημειώνεται αύ ηση στις α ί εις τ υριστών. Ε αίρεση απ τέλεσε Ιαν υάρι ς κατά τ ν π ί σημειώθηκε μικρή μείωση σε σ έση με τ ν Ιαν υάρι τ υ 2013.

Την ίδια ώρα σημαντική αύ ηση 17,3% σημείωσαν τ ν Αύγ υστ τ υ 2014 τα τα ίδια κατ ίκων Κύπρ υ στ ε ωτερικ , σε σύγκριση με τ ν Αύγ υστ τ υ 2013. Ειδικ τερα, με άση τα απ τελέσματα της Έρευνας Τα ιδιωτών, τα τα ίδια κατ ίκων Κύπρ υ στ ε ωτερικ τ ν Αύγ υστ 2014 ανήλθαν στις 155.144, σε σύγκριση με 132.309 τ ν Αύγ υστ 2013.

Τ ν Αύγ υστ τ υ 2014 σημειώθηκε αύ ηση 34,9% στις επιστρ ές - α ί εις κατ ίκων Κύπρ υ απ την Ελλάδα (απ 53.816 τ ν Αύγ υστ τ υ 2013 σε 72.616 τ ν Αύγ υστ τ υ 2014).

Αντίθετα, μείωση 3,2% σημειώθηκε στις επιστρ ές - α ί εις κατ ίκων Κύπρ υ απ τ Ηνωμέν Βασίλει (απ 26.227 τ ν Αύγ υστ τ υ 2013 σε 22.061 τ ν Αύγ υστ τ υ 2014).

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.