ΔΔÔÔ UUCCLLAANN ÂÂÎÎ·Èȉ‰Â‡‡ÂÂÈÈ  · ÂÂ› ›‰‰ ÔÔÍÍÔÔ˘˜ ˘˜ ÂÂÈȯÂÂÈÈÚÚËËÌÌ·ÙÙ››Â˜ ¯ · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ ν Διαγωνισμ& Επι"ειρηματικής Ιδέας 2014, δι ργανώνει τ πανεπιστήμι UCLan Cyprus, στα πλαίσια της δέσμευσης τ υ για ενθάρρυνση της επι"ειρηματικ&τητας.

Της πρωτ υλίας ηγείται τ Κέντρ Επι"ειρηματικ&τητας – CEDAR τ υ UCLan Cyprus, η π ία δι ργανώνεται σε συνεργασία με * ρείς π υ δραστηρι π ι ύνται στη πρ ώθηση νέων επι"ειρήσεων και της καιν τ μίας, &πως: Τε"ν λ γικ& Πανεπιστήμι Κύπρ υ, Πανεπιστήμι Κύπρ υ, Κυπριακ& Εμπ ρικ& και Βι μη"ανικ& Επιμελητήρι (KEBE), ΑΤΗΚ, Ju­nior Cham­ber In­ter­na­tional (Cyprus), Κυπριακή μ σπ νδία Γυναικών Επι"ειρηματιών Επαγγελματιών (Κ ΓΕΕ), Αναπτυ!ιακή Λάρνακας – ΑΝΕΤΕΛ, Παρ ικιακ&ς Σύνδεσμ ς Η.Β. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, και Επι"ειρηματικ& Συμ ύλι Κυπρίων Ηνωμέν υ Βασιλεί υ (UK Cyprus En­ter­prise Coun­cil). # ρηγ ί των ρα είων τ υ διαγωνισμ ύ είναι ι KPMG και Αl­pha Bank.

Μια σειρά απ& εργαστήρια έ" υν πρ γραμματιστεί σε &λη τη Κύπρ με σκ π& να ενημερώσ υν και να στηρί! υν επίδ ! υς επι"ειρηματίες για τ πώς να αναπτύ! υν επιτυ"ημένες επι"ειρηματικές ιδέες.

Εργαστήρια θα διε!α"θ ύν στη Λεμεσ& και τη Τετάρτη 24 Σεπτεμ ρί υ στ UCLan Cyprus στη Πύλα, Λάρνακα.

Μετά τα εργαστήρια κατάρτισης, ι επι"ειρηματικές μάδες και άλλ ι ανε!άρτητ ι συμμετέ" ντες μπ ρ ύν να υπ άλ υν τις δισέλιδες επι"ειρηματικές τ υς πρ&τασεις μέ"ρι τις 6 κτω ρί υ. Για ενημέρωση σ"ετικά με τη πρωτ υλία και τη κατα"ώρηση ενδια*έρ ντως για τα εργαστήρια και τ Διαγωνισμ&, επισκε*τείτε την ιστ σελίδα http://www.uclan­cyprus.ac.cy/en/business/busi­nes­sidea-com­pe­ti­tion-2014/ ή επικ ινωνήστε μέσω ηλεκτρ νικ ύ τα"υδρ μεί υ στ bic2014@uclan­cyprus.ac.cy

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.