™Â ηٿÛÙ·ÛË ·ÓÈÎÔ‡ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η απ αση της ΕΚΤ να πρ ωρήσει στην π λυπ θητη π σ τική αλάρωση (QE) έ ει στην κυρι λε ία σκ ρπίσει τ ν πανικ στ υς Γερμαν ύς ι π ί ι έ υν άσει τ ν ύπν τ υς και έ υν απ ταθεί σε ένα ανελέητ κυνήγι «μαγισσών» με απώτερ σκ π να ανατρέψ υν τα σ έδια τ υ Μάρι Ντράγκι και της ΕΚΤ για αγ ρά μ λ γων.

Στην πρώτη γραμμή μά ης έ αια «αμεταν ητ ς» Mr. Schaeu­ble, π ί ς μιλώντας στην Κάτω Β υλή της ώρας τ υ τ νισε με λη την έπαρση π υ τ ν αρακτηρί ει πως η Ευρώπη θα «παραδιν ταν στ ν κ σμ της ψευδαίσθησης» αν θεωρ ύσε τι η ρήση περισσ τερ υ δημ σι υ ρήματ ς θα ηθ ύσαν στην επίτευ η ιώσιμης ανάπτυ ης. Επίσης συνε ί ντας στ ίδι ύ ς πρ ειδ π ίησε τις ευρωπαϊκές κυ ερνήσεις να μην εναπ θέτ υν τις ελπίδες τ υς στην ΕΚΤ για την αλλαγή πλεύσης της αναιμικής ικ ν μίας της ευρω ώνης.

Πράγμα αναμεν μεν απ τ ν εμπνευστή της σκληρής και μ ν διάστατης λιτ τητας η π ία ύθισε λ τ ν Ευρωπαϊκ ν τ στην απελπισία, την τώ εια και την κατάθλιψη.

Μετά τ ν Mr. Schaeu­ble την σκυτάλη πήρε γνωστ ς και μη ε αιρετέ ς Γενς Βάιντμαν.

' επικε αλής της Μπ ύντεσμπανκ, και μέλ ς της ΕΚΤ, θεωρώντας ίσως πως η ΕΚΤ τ υ ανήκει, είπε τι ι πρ σ ατες ενέργειες της ΕΚΤ ενέ υν κινδύν υς. Ιδιαίτερα Βάιντμαν στάθηκε στ ν “κίνδυν ι π λιτικ ί να επι ραδύν υν τις πρ σπάθειες πρ ώθησης των μεταρρυθμίσεων και τ ν κίνδυν ι επενδυτές να αναλά υν υπέρμετρα ρίσκα σε ανα ήτηση υψηλ τερων απ δ σεων, κάτι τ π ί θα έθετε σε κίνδυν την ρηματ πιστωτική σταθερ τητα”.

Η απέλπιδα πρ σπάθεια έ αια ήρθε απ την Γερμανία στ Eurogroup της 12ης Σεπτεμ ρί υ η π ία με τις ευλ γίες της Γαλλίας παρ υσίασε ένα επενδυτικ πρ γραμμα ύψ υς 300 δις με σκ π να τ νώσ υν την ανάπτυ η στην ευρω ώνη. Η Ευρωπαϊκή Τράπε α Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με έδρα τ Λ υ εμ ύργ , είναι πρ τιμώμεν ς δίαυλ ς για τη ρήγηση επενδυτικών δανείων, πως ανα έρεται και στην περιγρα ή τ υ πρ γράμματ ς των 300 δισ. για την «επανα ι μη άνιση» της Ευρώπης.

Η κ ινή πρ ταση Γερμανίας – Γαλλίας, έ ει ως ασική επιδίω η της δημι υργία τ υ ασικ ύ πλαισί υ, εν ψει της συ ήτησης των ηγετών της ΕΕ στην έκτακτη σύν δ Κ ρυ ής στις 6 'κτω ρί υ.

Ένα πρ γραμμα έ αια σκέτ « ιάσκ » α ύ είναι πασι ανές πως κατ πιν ε ρτής ι Γερμαν ί σε μια κίνηση παρωδία πρ σπαθ ύν να μεταθέσ υν την συ ήτηση απ την λιτ τητα η π ία έ ει πλέ ν αν ί ει για τα καλά μετά την πάσα π υ τ υς έδωσε Μάρι Ντράγκι. Η μεγάλη έγν ια πλέ ν των π λυμή ανων και π νηρών γερμανών είναι πως Μάρι Ντράγκι έ ει αν ί ει την π ρτα της σύγκρ υσης απέναντι στην Γερμανική αδιαλλα ία και είναι θέμα ρ ν υ να αν ί ει και τ θέμα τ υ τερματισμ ύ της «εγκληματικής» λιτ τητας.

'ι πρ ν ητικ ί Γερμαν ί αναγνωρί υν τις πρ σπάθειες της ΕΚΤ να παρακινήσει τις κυ ερνήσεις να αναλά υν δράση για να αντιμετωπίσ υν τις ασθενείς ικ ν μικές πρ πτικές τ υς ακ μα και αν αυτ σημάνει την απ λυτη σύγκρ υση με τ Γερμανικ κατεστημέν .

Τ μήνυμα Draghi ήταν εκάθαρ . Κάντε κάτι για να στη- ρί ετε την ανάκαμψη, δια ρετικά παρακ λ υθείστε με να αγ ρά ω κρατικά μ λ γα.

' Draghi ασικά είναι σαν να λέει στ υς Γερμαν ύς είτε θα απ ασίσετε εσείς να λύσετε επιτέλ υς απ τελεσματικά και τελεσίδικα την κρίση ρέ υς στην Ευρω ώνη είτε θα την λύσω εγώ με λα τα πλα π υ έ ω στα έρια μ υ. ' Draghi ι μ ν δεί νει να μην λυγί ει απ τα Γερμανικά «πυρά» π υ δέ εται αλλά πάει ένα ήμα πάρα πέρα πρ ετ ιμά ντας τις αγ ρές με νέα μέτρα πέραν τ υ QE π υ έ ει είδη ανακ ινώσει.

'ι Γερμαν ί ασικά ρίσκ νται ενώπι ν διπλ ύ «αδιε - δ υ».

Απ την μια έ υν στ να απ τρέψ υν την ΕΚΤ απ τ να υι θετήσει την ύστατη λύση, π υ δεν είναι άλλη απ την αγ ρά κρατικών μ λ γων, πρ πτική η π ία πρ καλεί έντ νη νευρικ τητα στ Βερ λίν και απ την άλλη έ υν στ να πνί υν εν τι γενέσει της την π ιαδήπ τε πρ σπάθεια κρατών μελών να εγκαταλει θεί η σκληρή λιτ τητα.

Η μεγάλη ανησυ ία της Καγκελάρι υ Merkel, σύμ ωνα με πηγές απ την Φρανκ ύρτη, είναι η απ υγή δηλώσεων για αλάρωση της πίεσης στη Γαλλία, την Ιταλία και τα υπ λ ιπα κράτη για να κάν υν πι ανταγωνιστικές τις ικ ν μίες τ υς. Αυτ ς είναι και ασικ ς λ γ ς π υ τώρα σε συνεργασία με την νέα ιλ γερμανική κυ έρνηση της Γαλλίας πρ ωθεί τ «υπ τιθέμεν » πρ γραμμα των 300 δις για να κατευνάσει τ ν λ θ ρυ π υ αναπτύ θηκε τελευταία κατά της Γερμανικής λιτ τητας.

Ακ μα μως και ι πρ θέσεις της Γερμανίας για τ σ έδι αυτ να είναι αγνές και ειλικρινής, εκτ ς τ υ τι τ π σ των 300 δις είναι π λύ μικρ για μια πρ ληματική ικ ν μία πέραν των 3 τρις, λ ι γνωρί υμε πως η π ιαδήπ τε παρ ή απ πλευράς Γερμανών συν δεύεται απ νέα σκληρά μέτρα, νέα μνημ νια, νέες περικ πές μισθών και παρ ών και γενικά με περισσ τερη και πι σκληρή λιτ τητα. Η κρίση ρέ υς δεν λύνεται με πι π λύ ρέ ς και νέα σκληρή λιτ τητα. %πως έ υμε ανά ανα έρει π λλές ρές στ παρελθ ν αυτή η π λιτική έ ει ρε κ πήσει. Η αγ ρά απ μ νη της την έ ει απ ρρίψει και απαιτεί νέα π λιτική με εντελώς δια ρετική ιλ σ ία.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.